Når du ikke kan møte selv på generalforsamling - fullmakt og forhåndsstemme

by 
Merete Nygaard

Generalforsamlingen er et aksjeselskaps øverste organ, hvor alle aksjeeiere har rett til å møte i generalforsamlingen og avgi stemme. Men hva hvis man ikke kan møte? To virkemidler er da nyttige: Fullmakt og forhåndsstemme.

Mens fullmakt alltid kan benyttes, kan forhåndsstemme kun brukes om dette er bestemt i vedtektene, eller styret har besluttet at forhåndsstemme kan brukes. (Obs! Styrets rett til å beslutte dette gjelder kun midlertidig i koronatiden jf. midlertidig forskrift.) Under følger svar på fem vanlige spørsmål rundt bruk av fullmakt ved generalforsamling.

Er du i et styre som vurderer å legge opp til forhåndsstemming? Vi kan hjelpe deg med å gjøre dette på en betryggende måte. Du kan bruke Lexolve til å sende ut mal for å gi forhåndsstemmer, hvor aksjeeier kan gi sin stemme til den enkelte sak som fremgår av innkallingen, og signere forhåndsstemmen digitalt. Ta kontakt så gir vi deg gjerne en demo! 

  1. Hvem kan gi fullmakten?

Dersom en aksjeeier er en juridisk person, for eksempel et annet aksjeselskap, må fullmakt gis av en person som etter sin stilling eller sitt verv kan opptre på vegne av selskapet. I utgangspunktet vil dette være styret i et AS, men også en person med signaturrett vil kunne representere selskapet som en aksjonær på en generalforsamling. For mer informasjon om hvem som kan representere et selskap, se Aksjeloven §§6-30 til 6-34.

  1. Hvem kan jeg gi fullmakt til?

Hvis en person som har rett til å representere aksjeeier ikke kan møte på generalforsamlingen kan hen sende en annen representant - dette vil være en fullmektig. For at fullmektigen skal kunne stille lovlig, må det foreligge en skriftlig fullmaktserklæring fra aksjeeieren. Fullmakten kan gis til en hvilken som helst myndig person, men det er vanlig å gi den til styrets leder eller en annen aksjonær. 

  1. Hva må fullmaktserklæringen inneholde?

Fullmakten må være skriftlig, den må være datert og signert av noen som kan gi slik fullmakt. I tillegg kan man klargjøre om den kun skal gjelde førstkommende generalforsamling, eller gjelde for flere.  (Om det ikke står noe antas det at den kun gjelder førstkommende generalforsamling). 

Fullmakten kan også inneholde detaljerte stemmeinstrukser til den fullmektige for hver enkelt sak som skal behandles på generalforsamlingen. Hvilke saker som skal behandles følger av innkallingen, og man bør derfor ta inn referanser til saksnummer og tema og om aksjeeieren stemmer for eller mot. 

  1. Bør jeg heller gi forhåndsstemme? 

Dersom det fremgår av vedtektene, eller styret har besluttet at det skal gis forhåndsstemme iht. midlertidig forskrift, kan man i stedet for å gi fullmakt stemme på sakene på forhånd. Instrukser for hvordan man forhåndsstemmer skal fremgå av innkalling til generalforsamling. Har du forhåndsstemt, men likevel møter selv eller stiller med fullmektig, vil forhåndsstemmingen ikke telle. 

Dersom selskapets styre åpner for forhåndsstemmer, betyr det at en aksjeeier som er forhindret fra å delta vil kunne stemme på forhånd for saker som må avgjøres, og dermed vil kanskje ikke behovet for en fullmakt være like stort.  

Hvis du vil lese mer om stegene for å avholde digital generalforsamling i koronatiden kan du gjøre det her

  1. Jeg har gitt fullmakt, men skal møte selv likevel -  hva gjør jeg?

En tilbakekalling av fullmakt kan gjøres når som helst før generalforsamlingen har funnet sted, men den må være skriftlig, datert og underskrevet av den som har rett til dette etter pkt. 1.


***

Alle dokumentene du trenger for å innkalling for generalforsamling, føre protokoll samt utstede fullmakt finner du på Lexolve. 

Vi kan også hjelpe deg med å lage maler for fullmakter og/eller forhåndsstemmer skreddersydd til ditt selskap, som forenkler prosessen både for deg og dine aksjeeiere ved at disse fylles ut og signeres digitalt. Ta kontakt med christoffer@lexolve.com om dette er aktuelt for ditt selskap.   

Lexolve har utviklet teknologien som gjør det enkelt for selskaper å tilby juridisk selvbetjening - til sine kunder, ansatte eller medlemmer - og aksjeeiere! I tillegg kan små og mellomstore bedrifter selv løse flere av de juridiske behov de har i sin daglige drift på Lexolve. Lexolve’s selvbetjeningsløsninger er i dag blitt benyttet av over 50 000 brukere.


Continue reading

Lexolve utvider produktteamet!

Lexolve på Nordic Legal Tech Day