Ny lov om beskyttelse av forretningshemmeligheter

by 
Heidi Daaland

I januar kom det en ny lov om forretningshemmeligheter. Den nye loven oppstiller en skjerpet aktivitetsplikt, noe som betyr at selskaper må gjøre mer enn før for å beskytte sine forretningshemmeligheter dersom de skal være omfattet av den nye loven. Den gode nyheten er at loven også gir bedre vern for de som har innrettet seg etter loven og iverksatt tilstrekkelige tiltak. Kort sagt innebærer det at det vil være lettere å nå frem med eksempelvis et krav om forbud mot andres urettmessige bruk av virksomhetens forretningshemmeligheter.  

Når vi snakker om forretningshemmeligheter tenker de fleste på immaterielle rettigheter som må registreres og/eller utviklede produkter eller avansert teknologi. Forretningshemmeligheter er imidlertid så mye mer enn det. Det kan være blant annet excelarket selskapet har som viser oversikt over kunder, priser eller leverandører. Selv om et enkelt dokument ikke alltid isolert sett kan sies å utgjøre en hemmelighet, vil ofte flere dokumenter sett i sammenheng kunne anses som en hemmelighet. Så lenge det er informasjon som har (eller kan få) kommersiell verdi for virksomheten og som ikke er allment kjent, er det en forretningshemmelighet forutsatt at selskapet har satt i verk tiltak for å holde informasjonen hemmelig. 

Det er imidlertid ikke noen fasit på hvilke tiltak som bør iverksettes og det er således vanskelig for en virksomhet å vite om de har iverksatt tilstrekkelige tiltak. 

Tiltakene må skreddersys til hver enkelt virksomhet og ut ifra verdien av opplysningene man ønsker å beskytte. Videre er det viktig at tiltakene er tilpasset de faktiske forhold i virksomheten. 

Tiltakene for å hemmeligholde opplysninger kan i hovedsak deles opp i kontraktuelle, tekniske og organisatoriske tiltak. Konkrete eksempler er på kontraktuelle tiltak er avtalerettslig regulering med arbeidstakere, tidligere arbeidstakere eller oppdragstakere og andre samarbeidspartnere. Eksempler på tekniske tiltak er fysisk og teknisk tilgangskontroll, samt merking av dokumenter og gjenstander. Hva gjelder organisatoriske tiltak vil eksempelvis plassering av ansatte, rutiner etc være relevante tiltak. 

Vi har laget en oversikt med tips til tiltak for å sikre virksomhetens forretningshemmeligheter. Du kan også benytte Lexolve sine maler for å sikre at du har beskyttet deg, eksempelvis ved: 

TIPS TIL TILTAK FOR Å SIKRE VIRKSOMHETENS FORRETNINGSHEMMELIGHETER 

 • Foreta en vurdering av hvilken informasjon dere har som dere ønsker å beskytte
 • Kundelister, leverandørlister, kommersielle vilkår, innholdsliste, informasjon i programmer, konkrete produkter med mere  
 • Legg en konkret og detaljert plan for hvordan de enkelte “hemmelighetene” kan sikres isolert sett og i fellesskap, eksempelvis ved 
 • Sikring av dokumenter, merke dokumenter som konfidensiell 
 • Fysisk sikring av lokaler og kontorer med tilgangskontroll. Benytte kontorer og skap som kan låses
 • Teknisk sikring - tilgangskontroll til pc´er, virusprogrammer 
 • Sikring av produkter/fysiske gjenstander 
 • Generelle tiltak: 
 • Opprett rutiner og policyer som gjelder for virksomheten, dets samarbeidspartene og ansatte
 • Deling av informasjon ut fra “need to know” prinsippet  
 • Sørg for å ha taushetserklæring i arbeidsavtaler og i avtaler med andre samarbeidspartnere, eventuelt som en selvstendig erklæring/NDA
 • Plasser ansatte som arbeider med konfidensiell informasjon på en egnet lokasjon. 

I tillegg til dette kan det være relevant å vurdere registrering av eventuelle immaterielle rettigheter, eksempelvis: 

Continue reading