Cease & Desist

Et Cease and Desist brev (brev med krav om å stanse noe, og å avstå fra å gjenoppta det som stanses) sendes til en person eller virksomhet for å stanse ulovlig aktivitet. Dette brevet er skreddersydd for dem som opplever at noen utnytter deres immaterielle rettigheter som for eksempel varemerker, designrettigheter, patentrettigheter, produkter eller tjenester som er beskyttet av etterligningsvernet i markedsføringsloven, bedriftshemmeligheter, foretaksnavn, opphavsrettigheter eller liknende rettigheter.
Av Bryn Aarflot
Logg inn og bruk

Om dokumentet:

Et Cease and Desist brev (brev med krav om å stanse noe, og å avstå fra å gjenoppta det som stanses) sendes til en person eller virksomhet for å stanse ulovlig aktivitet. Dette brevet er skreddersydd for selskaper som opplever at noen utnytter deres immaterielle rettigheter som for eksempel varemerker, designrettigheter, patentrettigheter, produkter eller tjenester som er beskyttet av etterligningsvernet i markedsføringsloven, bedriftshemmeligheter, foretaksnavn, opphavsrettigheter eller liknende rettigheter. Når man har oppnådd en immateriell rettighet vil eneretten innebære at bruk av noe som er identisk eller ligner den aktuelle rettigheter representerer en lovstridig handling. Eksempler på slike inngrepshandlinger kan være bruk av identisk, lignende eller forvekselbart varemerke når varemerkeinnehaver ikke har samtykket til slik bruk.

Brevet ber om stans av den lovstridige bruken, og advarer mottaker om at videre skritt (herunder søksmål) vil vurderes om bruken ikke stanser innen en angitt frist.

En viktig del av en IP-strategi er et bevisst forhold til hvordan man skal imøtegå tredjemanns inngrep i egne rettigheter. En immateriell rettighet har veldig begrenset verdi om man ikke følger opp eventuelle inngrep og sørger for at de stanser. Passivitet og ubesluttsomhet når det kommer til håndhevelse kan således pulverisere flere år med god IP-strategi.

Dersom noen krenker deres rettigheter bør man ta kontakt med inngriper for å stanse dette. Denne malen kan da brukes, slik at motparten forstår at man er villig til å forfølge krenkelser av sine immaterielle rettigheter. Opphører ikke bruken på tross av brevet bør man søke bistand hos advokat med spisskompetanse på området.

Les mer om:

- Varemerker her

- Designrettigheter her

- Opphavsrettigheter her

- Patentrettigheter her

- Markedsføringsloven her

- Immaterialrett generelt her

Les mer om immaterialrett i Bryn Aarflots kunnskapssenter og IP-leksikon™.

Om Partner

Bryn Aarflot AS bistår næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IP). Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/illojal konkurranse

Les mere om Bryn Aarflot >