Nye endringer i arbeidsmiljøloven | Lexolve

Regjeringen styrker arbeidstakervernet ytterligere

Selvstendige oppdragstakere anses som arbeidstakere, styrket stillingsvern for ansatte i konsern, og kravet til verneombud og arbeidsmiljøutvalg utvides. Fra og med 1. januar 2024 kommer flere endringer i arbeidsmiljøloven. Regjeringen jobber iherdig for å følge opp med regelendringer som er tilpasset det nye arbeidslivet. Målet er å styrke rettighetene til arbeidstakerne.

Endringer i arbeidsmiljøloven 2024

💡 #1 Selvstendige oppdragstakere anses som arbeidstakere

Fra 2024 blir det vanskeligere å benytte seg av selvstendige oppdragstakere. Da er utgangspunktet at den som stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, anses som en arbeidstaker. Da er det opp til oppdragsgiver å bevise at det med overveiende sannsynlighet foreligger et selvstendig oppdragsforhold. Det skal gjøre det enklere for selvstendige oppdragstakere å hevde rett til fast stilling.

💡 #2 Styrket stillingsvern til arbeidstakere i konsern

Ansatte som jobber i konsern vil få økte rettigheter. Ved nedbemanning vil selskapene i et konsern identifiseres slik at de ansatte får rettigheter innad i konsernet.

  • Fortrinnsrett innad i konsernet, ikke kun det enkelte selskap
  • Krav om plikt til informasjon og drøftelser mellom konsernselskaper for ansatte i konsern

NB! Fra 2024 må oppsigelsen inneholde informasjon om hvilke foretak som inngår i konsernet på oppsigelsestidspunktet for at oppsigelsen skal være gyldig.

💡 #3 Krav om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Kravet om verneombud og arbeidsmiljøutvalg strammes også inn. Flere selskaper må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Før var det mulig å avtale at det ikke skal velges verneombud for selskap med færre enn 10 ansatte. Nå innskrenkes denne muligheten slik at det kun er mulig å avtale seg vekk fra verneombud for selskap med færre enn 5 ansatte. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudets rolle utvides nå slik at verneombudet også skal ivereta innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere.

For arbeidsmiljøutvalg senkes terskelen fra minst 50 til minst 30 arbeidstakere.

Bli en ryddig arbeidsgiver med alt på stell