Terms of use | Lexolve

Vilkår for bruk av Lexolve

Oppdatert 7. desember 2021


Velkommen til Lexolve - Din lille juridiske avdeling!!

Lexolve eies og drives av Lawbotics AS, et norsk selskap med organisasjonsnummer 918 567 852, c/o Mesh, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norge og driver nettsteder og applikasjoner (for tiden lexolve.com) under navnet "Lexolve". Denne siden forklarer vilkårene for bruk av våre tjenester. Den inneholder viktig informasjon om dine juridiske rettigheter og forpliktelser. Ved å gå inn på våre nettsider og bruke våre tjenester samtykker du til disse vilkårene. 

For å gjøre vilkårene enklere å forstå, har vi inkludert noen korte forklaringer markert i fet skrift, slik som denne teksten. Disse forklaringene har ingen juridisk virkning og er kun ment å hjelpe deg å forstå vilkårene bedre. Dersom det er motstrid mellom det som står i fet skrift og det som står i tekst som ikke er i fet - så er det teksten under som gjelder.

Godkjenning av vilkår

Vi anbefaler deg å lese disse vilkårene nøye så blir det ingen overraskelser senere. De inkluderer viktig informasjon om hvilket ansvar vi har, og hvilke rettigheter og ansvar du har ved bruk av Tjenesten. Vi har prøvd å lage dem rettferdige og rett frem, men føl deg fri til å kontakt oss om du har noen spørsmål eller forslag til forbedringer.

Disse vilkårene for bruk (“Vilkårene”) dekker din bruk og tilgang til nettsidene, malene, produktene, applikasjonene, verktøyene og funksjonene både det som er utenfor og innenfor innlogging (tilsammen “Tjenesten”) som leveres av Lexolve (som definert under), inkludert på nettsider eller assosierte domener av www.lexolve.com, på nett, mobil og andre applikasjoner.

Ved å gå inn på våre nettsider, registrere deg og/eller bruke Tjenesten samtykker du til Vilkårene. I tillegg kanl enkelte særskilte vilkår gjelde for visse tjenester og visse tilbud. Disse blir tilgjengeliggjort i sammenheng med tjenesten eller tilbudet.

Definisjoner

Vi bruker noen forkortelser i disse Vilkårene som vi forklarer her.

Hver gang vi definerer noe, så bruker vi klammer “” og uthever definisjonen i fet skrift. Der vi i disse Vilkårene bruker:

Abonnement” så mener vi avtalen mellom oss og deg om at du får tilgang til å bruke hele eller deler av den delen av Tjenesten som ligger bak innlogging på gitte vilkår (definert under som Abonnementsvilkår). Har du hatt eller har gyldig Abonnement definerer vi deg som en “Kunde”.

Abonnementstjenester” så mener vi den delen av Tjenestene som kun kan benyttes av Kunder med gyldig abonnement.

“Abonnementsvilkår” så mener vi de særskilte vilkårene som gjelder for ditt Abonnement, slik som hvilken tidsperiode abonnementet gjelder for

(“Abonnementsperioden”), pris, betalingsdetaljer, antall brukere, begrensninger i bruk og andre betingelser som gjelder for ditt Abonnement. Abonnementsvilkårene og disse Vilkårene utgjør avtalen mellom deg og oss.

“Bruker” er en som har opprettet brukerkonto i Lexolve.

"Deg", "du" eller "dere" så mener vi alle besøkende til Lexolve, herunder alle som besøker vår nettside (“Besøkende”) og våre Kunder.

Lexolve” eller "Lawbotics", "vi", "vår", "vårt" eller "oss" så mener vi Lawbotics AS.

Besøkende og kunder

Besøkende har fri tilgang til å bruke informasjon på vår hjemmeside, mens Abonnementstjenester kun er tilgjengelig for Kunder med gyldig Abonnement.
Vi ønsker å gjøre det enkelt for deg å lese om å forstå juss. Vi deler derfor juridisk informasjon på våre nettsider. Denne informasjonen er generell og tilgjengelig for alle Besøkende. Vi har ikke ansvar for at informasjonen passer til din konkrete sak eller at informasjonen til enhver tid er oppdatert. For å være sikker på å få relevant juridisk informasjon for din situasjon, må du opprette Abonnement og spørre Din lille juridiske avdeling

Brukerkonto

Du må opprette brukerkonto om du skal ha Abonnement hos oss.
Dersom du oppretter en brukerkonto hos oss vil vi registrere den data du oppgir på din Bruker. Hvis du avslutter et Abonnement, stenges tilgangen til din brukerkonto automatisk ved utløpet av den gjeldende Abonnementsperioden.

Pris og abonnement

Når du som Kunde har opprettet et Abonnement har du betalingsforpliktelse for valgt Abonnement. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å vedlikeholde den gjeldende betalingsmetoden hos Lexolve.
Lexolve tilbyr ulike typer Abonnement du som Kunde kan abonnere på. Abonnementsvilkårene vil fremgå enten av nettsiden, i samtale med oss og/eller i eget tilbud du mottar. Du aksepterer tilbudet, Abonnementsvilkårene og disse Vilkårene ved å logge deg inn i Abonnementstjenesten. Tilsammen utgjør dette hele avtalen mellom deg og oss og er del av ditt Abonnement. Vi kan i tillegg avtale at vi skal utføre tilleggstjenester for deg. Vilkårene og Abonnementsvilkårene gjelder tilsvarende så langt de passer.

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift ("mva"). Mva legges til i prisen under betaling.

Ved å tegne Abonnement aksepterer du at Lexolve automatisk kan ta seg betalt i henhold til Abonnementetsvilkårene og for eventuelle tilleggstjenster vi er enige om.

Abonnementet betales enten gjennom faktura eller ved belastning av betalingskort. For å sørge for tilgang til Abonnementstjenester vil Lexolve lagre og oppdatere din betalingsmetode. Dersom faktura ikke blir betalt eller vi ikke kan belaste din valgte betalingsmetode kan vi nedgradere eller suspendere ditt Abonnement frem til betaling skjer. En slik nedgradering eller suspensjon på grunn av manglende betaling innebærer ikke at du er fritatt ditt ansvar for å betale i henhold til Abonnementsvilkårene. Vi har da rett til å innkreve betaling på annen måte.


Avslutning av ditt Abonnement

Både du og vi kan si opp Abonnementet når som helst, og vi har på visse vilkår rett til å nekte eller suspendere din tilgang til Abonnementet. Du må ha et aktivt Abonnement for å ha tilgang til det du har lagd i Lexolve.
Både du og vi kan når som helst si opp Abonnementet. Oppsigelsen vil da virke fra og med utløpet av den gjeldende Abonnementsperioden.

Vi har rett til å nekte eller kansellere ditt Abonnement og/eller sperre brukerkontoen din dersom vi mistenker at du har opptrådt i strid med Vilkårene og/eller Abonnementsvilkårene, og/eller for å beskytte deg og/eller oss fra identitetstyveri eller svindel, uautorisert bruk eller en ulovlig transaksjon.

Du må normalt ha et aktivt Abonnement for å få tilgang på dokumenter og annet du har lagd under Abonnementsperioden. Ved avslutning av et Abonnement vil du derfor ikke ha tilgang på de dokumenter som er registrert på din Bruker. Vi kan laste ned og sende deg signerte dokumenter som er registrert på din Bruker ved forespørsel til oss, senest innen 14 dager etter avslutning av Abonnementet. Etter dette tar vi ikke ansvar for oppbevaring av dokumenter lagret hos oss. Vi sletter kun din Bruker og Brukerkonto og tilhørende data dersom du eksplisitt ber oss om det.


Hvem kan bruke Lexolve

Abonnementstjenester kan kun benyttes i næringsvirksomhet. Dersom du bruker Abonnementstjenester bekrefter du at du er myndig og har nødvendig fullmakt fra det selskapet eller organisasjonen du handler på vegne av. Leverandører av juridiske tjenester kan ikke bruke Abonnementstjenester som del av sin utøvende virksomhet.
Abonnementstjenester er et tilbud til bedrifter og ikke individer eller firmaer som leverer juridisk teknologi, juridiske tjenester, juridiske dokumentmaler eller lignende juridiske tjenester. Alle Brukere bekrefter og innestår for at Abonnmentstjenesten skal benyttes i egen næringsvirksomhet. Videre bekrefter og innestår Kunder for at det er innhentet full juridisk rett til å abonnere på Lexolve og at de bruker Abonnmentstjenester på vegne av den juridiske enheten oppført som Kunde og at Kundens representanter er 18 år eller eldre og myndig.

Abonnementstjenester kan kun brukes til intern bruk, som støtte for egen virksomhet. Den kan ikke benyttes til å besvare eller rådgi egne kunder, selges/videreselges, distribueres, tildeles, overføres, lisensieres og/eller kommersielt utnyttes eller inkorporeres som del av din egen utøvende virksomhet.

Vi har rett til å nekte eller kansellere Abonnement dersom vi mener du bryter eller kommer til å bryte denne bestemmelsen.

Endring av Vilkår og Abonnementsvilkår

Lexolve utvikler en Tjeneste og som en del av utviklingen vil Tjenesten kunne endres under Abonnementsperioden. Vi må da kunne å endre Vilkårene. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i Vilkårene som gjelder for Tjenesten til enhver tid.
Av og til gjør vi endringer i Tjenesten som gjør at vi må endre Vilkårene og Abonnentsvilkårene. Dersom vi endrer Vilkårene, vil oppdaterte Vilkår gjøres tilgjengelig på Lexolve. Vi vil gi varsel om dette i form av å endre datoen for Vilkårene. Endring av Abonnementsvilkårene vil bli varslet deg direkte.

Din fortsatte bruk av Tjenesten og besøk på våre sider etter at endringene har blitt gjort vil bekrefte din aksept av de endrede Vilkårene og/eller Abonnementsvilkårene. Vi oppfordrer deg til å sjekke Vilkårene på jevnlig basis for å forstå de Vilkårene som gjelder.

Dersom vi endrer prisstruktur eller Abonnementsvilkårene, får det normalt virkning fra neste Abonnementsperiode. Om det innebærer vesentlige endringer for deg gir vi deg beskjed i god tid. Om vi har behov for at endringen gjøres med en gang, og dette er en ulempe for deg, så har du anledning til å si opp abonnement med øyeblikkelig virkning. Du vil da få refusjon for eventuell gjenstående del av Abonnementsperioden.

Om Tjenesten

a. Lexolve utvikler en Tjeneste og driver ikke advokatvirksomhet. Bruk av Tjenesten innebærer ikke at du engasjerer advokat.

Lexolve er en teknisk plattform som tilgjengeliggjør juridisk informasjon. Vi er ikke organisert som et advokatfirma og driver ikke advokatvirksomhet.
Lexolve utvikler en Tjeneste hvor Kunder kan abonnere på en teknisk plattform som er tenkt benyttet som en liten juridisk avdeling. Ved å bruke vår tekniske plattform, får Kunder veiledning til bruk av plattformen og tilgang til juridisk informasjon som er utviklet sammen med Lexolve sine bedriftsjurister. Lexolve driver ikke advokatvirksomhet og er ikke et advokatfirma. Et Abonnement etablerer ikke et advokat-klient forhold mellom deg og enten Lexolve eller noen av våre bedriftsjurister eller andre ansatte.

Våre interne bedriftsjurister bistår i utvikling, levering og support av Tjenesten. Vi gjennomgår ikke valgene du tar eller informasjonen du legger inn i dokumenter du lager eller saker du løser. Vi undersøker ikke om den informasjonen du oppgir er korrekt eller tilstrekkelig, og vi trekker ingen juridiske konklusjoner eller gjør noen juridiske vurderinger av saken, eller vurderinger av dine valg i Lexolve.

Du er selv ansvarlig for eventuelle feil i din input eller valg. Du er selv ansvarlig for at informasjonen passer til dine forhold og at vi har mottatt fullstendig informasjon.

Med mindre du er representert av en advokat, representerer du deg selv i alle juridiske handlinger du foretar gjennom bruk av Tjenesten.

Vi tar konfidensiell informasjon på alvor og har rutiner for å holde konfidensiell informasjon hemmelig, men vår kommunikasjon med deg er ikke underlagt kravet til advokaters taushetsplikt.

b. Tjenesten tilbys “som den er” uten garantier

Alt innhold du får tilgang til gjennom Lexolve tilbys og leveres "som det er". Det betyr at du ikke kan holde oss ansvarlige for noen feil eller mangler du oppdager i Tjenesten, eller at Tjenesten ikke møtte ditt behov.
Tjenesten tilbys "som det er" uten noen form for garantier om Tjenestens egenskaper, ytelse, at den er tilpasset et spesielt formål, at den ikke innebærer overtredelse av andres rettigheter eller noen garanti om dens ytelse eller utfallet av bruket av Tjenesten. "Som det er" kjøp innebærer at dersom du opplever feil eller mangler med Tjenesten, har du ikke rett på å reklamere, heve kjøpet eller kreve erstatning, med unntak av de begrensninger som måtte følger av preseptorisk lovgivning.

Du må for eksempel selv vurdere om den informasjon, svar eller anbefalinger du får gjennom Tjenesten passer for ditt behov og ditt formål. Vi kan aldri garantere at det vil gi det beste utfallet for deg å følge anbefalinger som gis gjennom Tjenesten. Vi garanterer heller ikke noen responstid på spørsmål til oss, eller at ditt spørsmål kan besvares.

Tjenesten er under kontinuerlig utvikling. Som Kunde i Tjenesten er du med å forbedrer Tjenesten og utviklingen av denne. Vi forsøker å holde all informasjon helt oppdater, men av og til kan maler, juridisk informasjon og annet som er tilgjengelig via Tjenesten, på nettsiden eller i markedsføring ha upresis beskrivelse, være utilgjengelig eller være forsinket.

Vi kan alltid gjøre endringer i Tjenesten som vi synes er nødvendig, slik som å endre eller oppdatere informasjon, rette opp feil og upresisheter og fjerne informasjon uten å gi varsel om det.

c. Rettigheter til Tjenesten

Vi eier Tjenesten og innholdet på nettsiden og plattformen.
Vi eier alle rettigheter til Lexolve, Tjenesten og innholdet på nettsiden og plattformen og du anerkjenner at den utviklede Tjenesten kan gjøres tilgjengelig for andre Kunder (med unntak av konfidensiell informasjon) og at Lexolve vil være eier av samtlige deler av Tjenesten.

Tjenesten og dens innhold, egenskaper og funksjoner er og vil forbli vår eksklusive eiendom, inkludert alle immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenesten, f. eks. software og kildekode, inkludert, men ikke begrenset til patenter, åndsverk, designrettigheter og varemerker.

Tjenesten og innholdet er beskyttet av åndsverksloven, varemerkeloven, markedsføringsloven og annen lovgivning. Våre varemerker og andre kjennetegn kan ikke benyttes i tilknytning til noe annet produkt eller tjenester uten vårt skriftlige samtykke.

Verken Vilkårene, Abonnementsvilkårene eller din tilgang til og/eller bruk av Tjenesten skal bli tolket som en overføring av noen rettighet, tittel og/eller interesse i immaterielle rettigheter tilknyttet Tjenesten.

Dersom Tjenesten på noen måte skulle kreve at vi må bruke immaterielle rettigheter som du eller noen du er ansvarlig for, gir du oss tillatelse til å bruke slike rettigheter for dette formålet så lenge Tjenesten tilbys deg.

d. Tjenestens tilgjengelighet

Tekniske plattformer møter fra tid til annen på utfordringer. Vi kan derfor ikke garantere 100 % oppetid, eller at den er fri for feil og mangler.
Tjenesten tilbys “som tilgjengelig” uten noen form for garantier, verken uttrykt eller implisitt for at Tjenesten fungerer uavbrutt, sikkert eller at den er tilgjengelig til hvilket helst tidspunkt.

"Som tilgjengelig" kjøp innebærer at dersom du opplever at Tjenesten er helt eller delvis utilgjengelig, har du ikke rett på å reklamere, heve kjøpet eller kreve erstatning, med unntak av de begrensninger som måtte følger av preseptorisk lovgivning.

Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av oppdateringer på Lexolve eller andre årsaker. Du forstår og samtykker i at det kan forekomme avbrudd i Tjenesten og din tilgang til bruk av Tjenesten på grunn av omstendigheter både innenfor vår kontroll, slik som rutinemessige vedlikehold, og utenfor vår kontroll, slik som nedetid på noen av software tjenester vi bruker for å drifte Lexolve. I den grad det er praktisk mulig vil vi forsøke å gi informasjon om slike begrensninger i tilgjengelighet på forhånd.

Din bruk av Tjenesten

a. Hva du samtykker til
Ved å samtykke til Vilkårene lover du at du ikke skal gjøre noe Vilkårene ikke tillater. Din del er enkel, bare følg Vilkårene, Abonnementsvilkårene og bruk sunn fornuft!
Ved å bruke Tjenesten samtykker du til overholdelse av disse Vilkårene og Abonnementsvilkårene og dette er grunnlaget for at vi gir deg en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke og/eller få tilgang til vår nettside og Tjenesten som nærmere beskrevet i Abonnementsvilkårene.

Ved å besøke vår nettside (og ved at du som er Kunde inngår et Abonnement), samtykker du til å ikke reprodusere, distribuere, lage konkurrerende verk fra, offentlig vise, offentlig utføre, lisensiere, selge og/eller videreselge innhold, programvare, produkter og/eller tjenester hentet fra/og eller gjennom Tjenesten uten uttrykkelig forutgående skriftlig tillatelse fra oss.

Du kan ikke bruke eller utnytte Tjenesten i strid med våre rettigheter til innholdet og Tjenesten som beskrevet ovenfor. All uautorisert bruk av Tjenesten avslutter rettighetene gitt av oss i henhold til Vilkårene, og all ulovlig bruk vil bli anmeldt.

b. Digital signering
Om du bruker digital signering er du selv ansvarlig for at dette er en gyldig måte å inngå avtalen du skal inngå.
Som en del av Tjenesten tilbyr vi deg å sende dokumentet til digital signering hos en eller flere parter ved e-post. Vi bruker i dag en tredjeparts signerings leverandør, Verified AS org.nr. 914 397 111, for integrasjon med digital signering på Tjenesten.

Som en tommelfingerregel kan de fleste kommersielle avtaler inngås med digital signatur, men du er selv ansvarlig for å sette deg inn i når du kan bruke digital signatur og ikke. Det betyr at vi ikke tar noe ansvar for signaturens gyldighet eller samsvar med norsk lov og reguleringer, men du kan gjerne spørre oss om du er i tvil!

c. Elektronisk kommunikasjon
Av og til er det nødvendig å kommunisere med deg relatert til ditt Abonnement. Du samtykker til slik kommunikasjon kan gjøres elektronisk og via telefon
Som Besøkende eller Kunde samtykker du til å motta kommunikasjon fra oss. Du er enig i at kommunikasjon mellom oss og deg vil skje elektronisk, enten ved at du bruker Tjenesten, sender oss e-post eller chatter med oss, eller ved at vi publiserer beskjeder på Tjenesten eller kommuniserer med deg via e-post eller per telefon.

Ansvarsbegresning

Kjøp "som den er" innebærer at du ikke har rett på å reklamere, heve kjøpet eller kreve erstatning. Under enhver omstendighet vil vårt ansvar være begrenset til det du har betalt for Tjenesten.
Som det fremgår i punktet "om Tjenesten" over, er Tjenesten levert “som den er” og du bruker Tjenesten på eget ansvar. Det betyr at du ikke kan kreve erstatning for:

(i) indirekte eller konsekvenstap av enhver art (herunder tapt inntekt eller følgeskader),

(ii) direkte eller indirekte tapt fortjeneste eller forventet fortjeneste av enhver art eller tap av data, og/eller

(iii) tap eller skade forårsaket av virus, skadelige komponenter, et såkalte ”denial-of-service” angrep eller annet angrep fra skadelig programvare,

fra Lexolve ,vårt styre, aksjonærer, ansatte, konsulenter, leverandører eller selskap i samme konsern som Lexolve, (tilsammen kalt “Lexolves Tilknyttede Parter”).

Uansett om du har ett eller flere krav skal et eventuell samlet erstatningsansvar for Lexolve eller Lexolves Tilknyttede Parter i alle tilfeller begrenses til et beløp tilsvarende det du har betalt for Tjenesten (eksl. merverdiavgift) i den Abonnementsperioden som feilen/mangelen knytter seg til.

Linker til andre nettsteder

Dersom du besøker tredjeparts nettsider og tjenester er du selv ansvarlig for det, og vi anbefaler at du leser Vilkårene og betingelsene for tredjeparts nettsider og tjenester som du besøker.
Tjenesten kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider som ikke er eid eller kontrollert av oss. Vi har ikke noen kontroll over, eller tar noe ansvar for, innholdet, behandling av personopplysninger eller praksis på en tredjeparts nettside eller tjeneste. Du forstår og samtykker til at vi ikke skal være ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for noe tap eller skade som er forårsaket eller påstås å være forårsaket i tilknytning til bruk av slikt innhold, varer eller tjenester som er gjort tilgjengelig gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Personvern

Vi har en egen personvernerklæring som regulerer hvordan vi behandler personlig data, men her følger de viktigste bestemmelsene for de opplysninger du gir til oss for å bruke Tjenesten.
Du har rett til å få oversikt over de opplysninger vi har om deg og ha anledning til å reservere deg iht. gjeldende lovgivning. Ved å opprette brukerkonto og inngå et Abonnement registreres blant annet ditt navn og epostadresse slik at vi kan administrere ditt Abonnement og kontakte deg ved behov slik som ved kommunikasjon om funksjonalitet, endringer eller nyheter i Tjenestene og produkt eller annen informasjon som har sammenheng med ditt Abonnement.

Dersom du er inne på Lexolve nettsiden vil vi for en tidsbegrenset periode registrere hvilken maskinvare og programvare du bruker gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler) og IP-adressen som er knyttet til din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Denne informasjonen brukes til å skaffe statistikk og opprettholde kvalitet på Lexolve, se mer informasjon i vår personvernserklæring.

I tillegg registreres loggdata om hvilke kategorier, tekst og produkter brukere klikker eller søker på, for å kunne lære hva brukerne er opptatt av, forbedre produkt- og tjenesteutvalg og tilbud. Denne informasjonen brukes også for å vise deg mer relevante produkter på Lexolve, og for å produsere trafikkstatistikker for blant annet kapasitetsplanlegging.

Dersom du ikke er enig i hvordan vi prosesserer dine personlige data, kan du sende en klage om dette til Datatilsynet, e-post [email protected], tlf. 22 39 69 00 og besøke datatilsynet.no

Tolkning av vilkår av verneting

Vilkårene tolkes etter norsk lov. Oppstår det uenighet så skal vi forsøke å finne en løsning gjennom dialog.
Vilkårene og Abonnementsvilkårene skal tolkes i samsvar med norsk lov.

Eventuelle konflikter eller uenigheter mellom deg og oss skal søkes løst gjennom dialog. Dersom situasjonen ikke blir avklart med dialog innen rimelig tid kan søksmål reises for Oslo tingrett.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til oss om Vilkårene eller Abonnementsvilkårene, kan du ta kontakt på epost til [email protected].