Styreprotokoll | Gratis mal og prosesshjelp | Lexolve

Styreprotokoll: Gratis mal og prosesshjelp med Lexolve

Oppfyll kravene til styremøter og oppbevaring av styreprotokoll med Lexolve. Du lager styreprotokoller enkelt og effektivt:

 • Automatisk generering av styreprotokoll ved å besvare spørsmål
 • Steg-for-steg prosesshjelp når saker skal behandles i generalforsamling
 • Digital signering av styreprotokoll
 • Arkiv for styreprotokoller og påminnelser for oppfølging

Lag og signer styreprotokoll digitalt gratis i prøveperioden.

Eksempel på oppsigelse
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

NO

Norsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Andre produkter som kan være relevante for deg

Opsjonsprogram

NDA

Aksjonæravtale

Aksjekjøpsavtale

Arbeidsavtale

Aksjeprogram

Avhold styremøte

Bruk Lexolves dokumentgenerator til å lage protokoll

rammer for aksjeprogram

Vedta i styreprotokollen om det skal innkalles til generalforsamling

Bruk Lexolves dokumentgenerator til å lage alle dokumentene du trenger

Protokoll fra drøftelsesmøte

Signer styreprotokoll digitalt og lagre den trygt

I Lexolve har du alle juridiske dokumenter på ett sted og kan sette påminnelser om oppfølging

Finn hver ansatt i Lexolves avtalearkiv

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Start styremøte
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Oppsigelse

Innhold

 • Hva er styreprotokoll?
 • Hvor lenge må du oppbevare en styreprotokoll?
 • Hva skal en mal for styreprotokoll inneholde?
 • Hva sier aksjeloven om styreprotokoll?
 • Kan vi bruke en mal for protokoll fra styremøte?
 • Hvordan skrives protokoll fra styremøte?
 • Hvem skal signere styreprotokollen?

Hva er styreprotokoll?

Styreprotokoll er et av selskapets viktigste og hyppigst brukte dokumenter.

📖 Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Illustrasjon av Lexolves dashboard

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

 • Lage og inngå avtaler
 • Utføre selskapsendringer
 • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Styreprotokoll er et referat fra styremøtet. Det følger en rekke lovkrav til hvordan en styreprotokoll skal utformes. Det må avholdes minst ett styremøte i året. I dette møtet skal selskapets årsregnskap behandles.

De fleste selskapene avholder flere styremøter løpende gjennom året. I praksis ser vi at hyppigheten på styremøter varierer veldig avhengig av hvor aktiv del av driften styret er.

📖 Les mer om: Styrets plikter: Praktisk guide til styrearbeid i 2024

Hvor lenge må du oppbevare en styreprotokoll?

En styreprotokoll må oppbevares i hele selskapets levetid. Det er derfor viktig å sørge for at protokollen oppbevares på en måte som gjør at den faktisk kan oppbevares i hele selskapets levetid. Det følger av aksjeloven at styreprotokollen skal oppbevares på “betryggende måte”. I dette ligger blant annet at dokumentasjonen skal være sikret mot urettmessig endring, ødeleggelse og tap. Dokumentasjonen skal være i lesbar form, noe som betyr at det må være et skriftlig dokument, det er ikke tilstrekkelig med lyd- eller videoopptak.

Hva skal en mal for styreprotokoll inneholde?

Uavhengig av behandlingsform må det utformes protokoll fra styremøtene.

Protokollen skal i tillegg til å si noe om saken som ble behandlet og utfallet av denne, også ta for seg selve behandlingsmåten, hvem som deltok, tid og sted for behandlingen, eventuelle stemmer for og imot dersom ikke alle var enige.

Dersom man som styremedlem er uenig i en beslutning som fattes i styret er det viktig å sørge for å få protokollført at man er uenig og gjerne også hvorfor. Dette vil kunne ha noe å si ved vurderingen av styreansvar i en eventuelt etterfølgende sak.

Hva sier aksjeloven om styreprotokoll?

Aksjeloven § 6-29 om handler styreprotokoll og inneholder følgende:

(1) Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Det skal fremgå at saksbehandlingen oppfyller kravene i § 6-24.

(2) Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

(3) Protokollen skal signeres av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Har styret minst fem medlemmer, og er beslutning truffet i møte, kan styret velge to til å signere. I så fall skal kopi av protokollen sendes samtlige styremedlemmer med frist for merknader, som i tilfelle kan kreves inntatt i protokollen.

(4) Protokollen skal oppbevares i hele selskapets levetid.

Kan vi bruke en mal for protokoll fra styremøte?

Det er ingenting i veien for å bruke en standard mal for protokoll fra styremøte. Det som er viktig er å være sikker på at malen oppfyller lovens formkrav. I tillegg er det viktig å sørge for at malen tilpasses den aktuelle saken som skal behandles.

Styreprotokollene er dokumentasjonen på at en sak er behandlet i styret og skal oppbevares i hele selskapets levetid.

Det er derfor sannsynlig at tidligere protokoller vil bli lest igjen på et senere tidspunkt.

Den kan enten være i forbindelse med en selskapsgjennomgang eller en eventuell styresak, eller en mer uformell sjekk av hva styret har diskutert og vedtatt.

Hvordan skrives protokoll fra styremøte?

Før et styremøte skal avholdes, er det gjerne satt opp en agenda over hvilke saker som skal behandles på møtet. Det kan også være sendt ut informasjon eller dokumentasjon i forkant som styremedlemmene skal sette seg inn i før selve møtet. Med denne agenden har du allerede utgangspunktet for selve styremøteprotokollen. Setter du opp et skall for styremøteprotokollen før selve møtet avholdes, er det enklere å fylle ut referatet i selve møtet etterhvert som de ulike sakene diskuteres.

Det er nokså vanlig at daglig leder, en styresekretær eller en annen person gis ansvaret for å utarbeide en styreprotokoll.

Hvem skal signere styreprotokollen?

Styreprotokollen skal signeres av alle styremedlemmene som deltok i styrebehandlingen.

Aksjeloven åpner imidlertid for at det kan velges to styremedlemmer som signerer på vegne av styret, såfremt styret har minst fem medlemmer og styrebehandlingen har skjedd ved styremøte. I så fall skal kopi av protokollen sendes samtlige styremedlemmer med frist for merknader, som i tilfelle kan kreves inntatt i protokollen.

📖 Les mer om: Krav til styremedlemmer i 2024: En praktisk innføring

Styreprotokoll er ett av Lexolves mest populære produkter!

I Lexolve kan du gjøre styrearbeidet og gjennomføre selskapsendringer. Skriv protokoll fra styremøte og generalforsamling gratis i en uforpliktende prøveperiode!

Pris

Juridisk rådgivning til markedets beste pris

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Dette sier kundene våre

Blue Lice
Subtrackr

Du kan gå til større juridiske hus eller advokater, men det vil aldri være så billig og enkelt som Lexolve. I tillegg er det alltid tilgjengelig, når et problem dukker opp kan du bare logge deg inn og stille spørsmål til juristene.

Karoline Sjødal Olsen, CEO
Les mer om hvordan Blue Lice bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Prøv Lexolve gratis

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis.