Krav til styremedlemmer | En praktisk guide til styrearbeid i 2024 | Digital juridisk ekspertise for SMB | Lexolve

Krav til styremedlemmer i 2024

Det er en rekke krav til hvem som kan være styremedlemmer i norske aksjeselskap. Her får du en enkel og praktisk oversikt.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 08. juni 2024

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Slik fungerer Lexolve

1. Start dokument eller prosess

2. Følg veileder og tilpass dokument

3. Signer digitalt og sett påminnelser

4. Ha alt lagret på ett sted

Styremedlemmer tar hverandre i hånden
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBe om å bli kontaktetBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er styremedlemmers rolle og ansvar?
 • Krav til styremedlemmer
 • Krav til kjønnsbalanse i styret
 • Styremedlemmenes kompetanse bør tilpasses selskapets behov
 • Hvordan styremedlemmer kan oppfylle sitt ansvar
 • Styrehonorar og lønn for styremedlemmer
 • Trenger du mal for villighetserklæring for styremedlemmer?
 • Om styremedlemmet vil fratre
 • Hva er varamedlemmers rolle og ansvar?
 • Taushetserklæring for styremedlem

Kort forklart

Her får du en oversikt over krav til styremedlemmer, deres ansvar, oppgaver, plikter og hva som er normalt å avtale om styrehonorar. Om du ønsker får du "En praktisk guide til styrearbeid i 2024" tilsendt som ebok.

Hva er styremedlemmers rolle og ansvar?

Mens styret samlet er ansvarlig for at styrets oppgaver og plikter, så har i tillegg hvert enkelt styremedlem et personlig ansvar.

📖 Les mer om: Styrets plikter: En praktisk guide til styrearbeid i 2024

Lenger ned på denne siden følger det noen praktiske tips til styremedlemmer.

Mitt fremste tips til styremedlemmer: Vær nysgjerrig og sett av tilstrekkelig tid til rollen!

To av tipsene går på at man skal være nysgjerrig og sette av tilstrekkelig tid til rollen.

Dersom man tar på seg rollen som styremedlem er det viktig å være ansvaret bevisst og sette av tid til å sette seg inn i de sakene som skal behandles av styret, slik at man som styremedlem føler seg trygg på beslutningene som fattes.

Hvordan kan Lexolve hjelpe deg med styrearbeidet?

Lexolve er en digital selvbetjeningsplattform hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Med vår Styre & Aksjonærmodul får du hjelp til effektiv håndtering av styrearbeid og aksjonærer. Du får:

 • Korrekte selskapsdokumenter,
 • Hjelp til å etablere insentivprogram for ansatte,
 • Avtaler for aksjonærer og aksjesalg
 • Oversikt over styremøter og aksjonærer
 • Avtalearkiv
 • Tilgang til å spørre jurist når du lurer på noe.

Du kan utforske modulen selv helt gratis og uforpliktende.

Tips: Med Lexolve kan du ordne dokumentene til generalforsamling på noen få minutter.

Krav til styremedlemmer

For at et styret skal anses gyldig i henhold til aksjeloven må alle styremedlemmer være myndige.

Minst halvparten av styrets medlemmer må være bosatt i en EØS-stat, Storbritannia, Nord-Irland eller Sveits.

Frem til 1. juli 2023 gjaldt det også et krav om styremedlemmene måtte være statsborgere i en EØS stat. Dette kravet er nå fjernet.

Er det enestyre må dette styremedlemmet oppfylle bostedskravet.

Kravene gjelder også for eventuelle ansatterepresentanter i styret.

Bostedskravet gjelder på tidspunktet for valg av styremedlemmet og må være oppfylt i hele funksjonsperioden.

Krav til kjønnsbalanse i styret

Fra 1. januar 2024 gjelder det nye regler om kjønnsbalanse i norske styrer.

Målet er at alle mellomstore og store foretak skal ha minst 40 % kjønnsbalanse i styret.

De nye reglene innføres gradvis. De største må oppfylle kravet i løpet av 2024, og de mellomstore selskapene seneste 30. juni 2028.

De nye reglene innføres gradvis slik at de største selskapene må oppfylle kravet i løpet av 2024, mens de mellomstore selskapene ikke er pålagt kjønnsbalanse før i 2028.

Bestemmelsene gjelder for selskaper som enten har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, eller flere enn 30 ansatte.

Den trinnvise innføringen medfører at selskapene må oppfylle kravet som følger:

 • Senest 31. desember 2024: Foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter
 • Senest 30. juni 2025: Foretak med flere enn 50 ansatte
 • Senest 30. juni 2026: Foretak med flere enn 30 ansatte
 • Senest 30. juni 2027: Foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter
 • Senest 30. juni 2028: Foretak med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter

I styrer med 3+ medlemmer skal kjønnssammensetningen være som følger:

 • I styrer med tre eller fire medlemmer, kan maksimalt to styremedlemmer ha samme kjønn.
 • I styrer med fem eller seks medlemmer, kan maksimalt tre styremedlemmer ha samme kjønn.
 • I styrer med syv medlemmer, kan maksimalt fire styremedlemmer ha samme kjønn.
 • I styrer med åtte medlemmer, kan maksimalt fem styremedlemmer ha samme kjønn.
 • I styrer med ni eller flere medlemmer, kan maksimalt 60 prosent av styremedlemmene ha samme kjønn.

Styremedlemmenes kompetanse bør tilpasses selskapets behov

I tillegg til å oppfylle kravene til bosted og kjønnsbalanse, vil et godt sammensatt styre avhenge av hvordan samspillet mellom styremedlemmer og deres kompetanse skal fungere.

Det er viktig at hvert styremedlem har en kompetanse som passer for det arbeidet styret skal utføre.

Det er viktig at hvert styremedlem har en kompetanse som passer for det arbeidet styret skal utføre, som avhenger både av typen selskap og hvilken fase selskapet er i.

Det er stor forskjell på styrearbeid i et selskap som er i oppstartsfasen versus et selskap som er i en stabil driftsfase.

Videre er det forskjell på å være styremedlem i et konsulentselskap versus en industriprodusent.

Tips til valg av styremedlemmer

7 år som gründer har lært meg to ting rundt valg av styremedlemmer: Velg dem med omhu og vedta vervene kun for 2 år av gangen!

Behovene dine som gründer og daglig leder vil variere med utviklingen av selskapet. Hva jeg trenger i startfasen og hva jeg trenger nå når selskapet skalerer er to vidt ulike ting.

Her er hvordan jeg ville tenkt skulle jeg gjort alt på nytt:

I startfasen trenger du noen med praktisk erfaring fra å starte selskap

Det aller beste er å få tak i noen som har vært gründer selv. Du må ikke undervurdere hvor vanskelig det er for noen som alltid har jobbet i "vanlige" jobber å sette seg inn i din situasjon. Uansett hvor lang erfaring og fancy titler de har hatt.

Velg deg derfor i hvertfall èn person til styret som har gjort det før, ellers ender du med å bruke masse tid på å lære opp styret ditt i gründerskap.

Tenk at du skal lære deg det styremedlemmet har å bidra med i løpet av to år

Som gründer med bakgrunn som advokat - var det utrolig mye jeg ikke kunne rundt teknologi, produktutvikling, markedsføring og personalledelse (og som jeg nå har lært meg!).

Derfor forsøkte jeg fylle styret mitt med noen som hadde ekspertise på akkurat de fagområdene - også forsøkte jeg konsumere deres kunnskapen frem til jeg ikke trengte dem lenger.

Dette har du normalt gjort i løpet av to år, og for å slippe at det skal føles rart at du nå vil bytte dem ut med noen med andre erfaringer du skal lære deg - så bør alle styremedlemmer velges for to år av gangen.

Tenk deg nøye om før du lar en investor få en rett til å sitte i styret ditt

Mange investorer insisterer på styreplass. Det kan være et nyttig og godt bidrag at de bidrar med sine erfaringer, men ta først utgangspunkt i hva du trenger, ikke hva de trenger.

Det er ikke spesielt praktisk at tidlige investorer skal ha evigvarende rett på styreplass bare fordi de investerte i deg først. Det er du - og ikke dem - som har visjonen og gjennomføringsevnen. De vil først og fremst beskytte investeringen sin.

Har de en slik tankegang bør du vurdere om det er investorer du egentlig vil ha med deg.

En bedre tilnærming er at du ber dem sitte i styret, og at de i utgangspunktet kun sitter der i to år (se over).

- Merete, gründer og daglig leder av Lexolve

I tillegg til å se på kompetansen til hvert enkelt styremedlem bør du også se på styret som helhet.

Styremedlemmene bør ideelt sett utfylle hverandre. Hvert styremedlem bør besitte en kompetanse som er unik og nyttig for selskapet.

Også må styret som helhet tilføre selskapet den nødvendige kompetansen samlet sett. På generelt grunnlag vil det alltid være nyttig med noe kunnskap om for eksempel juss og økonomi i et styret.

Hvordan styremedlemmer kan oppfylle sitt ansvar

Styremedlemmene har hver for seg et personlig ansvar for styrets arbeid, og må derfor sette seg inn i hva styrets ansvar er. Den beste oversikten over ansvaret får du i denne artikkelen:

📖 Les mer om: Styrets plikter: En praktisk guide til styrearbeid i 2024

Som styremedlem må du derfor aktiv ta ansvar for at du:

 • Setter deg inn i virksomheten i selskapet. Kan du besøke bedriften for å få et praktisk innblikk i hva som foregår der?
 • Få oversikt over risikobildet for virksomheten og fokuser på det som er viktig. Dette kan daglig leder hjelpe deg med.
 • Forbered deg til sakene som skal behandles i styremøte. Dette er ikke bare del av ansvaret ditt, men også helt nødvendig for å få til gode styrediskusjoner!
 • Finner ut hvem i styret som kan hva og bruk hverandres styrker. Dette bør styreleder ta ansvaret for, hvor dere årlig kan gjøre en kompetanseevaluering av dere selv og hva som eventuelt mangler.
 • Foreslår bruk av ekstern rådgivning i saker av stor betydning hvor styret ikke selv besitter kompetanse.
 • Innhenter aktivt informasjon fra selskapet for å få innsikt og forståelse. Det vanlige er å be om dette i selve styremøtet, eller spørre styrets leder som tar dette med daglig leder.
 • Bruker aktivt øvrige interessenter knyttet til selskapet så som revisor, regnskapsfører etc for å få informasjon og oversikt. Det vanligste er å få dette i styremøtet, eller etterspørre slik informasjon via styreleder.
 • Vær nysgjerrig og spør om det du lurer på. Du har et personlig verv med et personlig ansvar, og du må sørge for at du har nok informasjon og forståelse for å ivareta det vervet.

Hvordan kan Lexolve redusere risikoen for styremedlemmer?

Et selskap som bruker juridisk ekspertise til å lage avtaler med kunder og leverandører, håndtere styret og aksjonærer og ansettelseforhold, har som regel redusert den juridiske risikoen i selskapet kraftig, og dermed også risikoen for styreansvar.

Lexolve er en digital juridisk plattform for selskaper, og hjelper alle selskap med å få god juridisk styring og kontroll i alt de gjør. I tillegg foreslår Lexolve proaktivt hvilke tiltak bedriften bør gjøre for å etterleve lovregler knyttet til kommersielle avtaler, styrearbeid og personalhåndtering.

Du kan utforske Lexolve helt uforpliktende for å se om det kan være noe for dere!

Styrehonorar og lønn for styremedlemmer

Styrehonoraret fastsettes i generalforsamling, og det betyr at det er styret som foreslår nivået, og generalforsamlingen som vedtar det.

For en nærmere gjennomgang om når styremedlemmene bør få honorar, hvor mye og hva lønnen kan bestå av kan du lese

📖 Les mer om: Styretshonorar i selskap i vekst: Lønn i aksjer, kontanter eller begge deler?

Trenger du mal for villighetserklæring for styremedlemmer?

En villighetserklæring er ikke så vanlig i ordinære aksjeselskap, men kan være et krav om du skal sitte i et styre i et offentlig organ, og kan også være nyttig om du ønsker å ha alt formalia på stell.

En slik erklæring er ren formalia rundt at styremedlemmet tar på seg ansvaret som medfølger vervet, og anerkjenner det ansvaret som følger med rundt å bidra med forsvarlig styring av selskapet og ellers det som følger av styrevervet.

Du trenger strengt tatt ikke en egen mal for å skrive en villighetserklæring, det holder med et skriv som inneholder navnet på det styremedlemmet som erklærer villighet, kontaktinformasjon, selve erklæringen, dato og signatur.

Bruk gjerne digital signatur, og bruker du Lexolve får du villighetserklæringen inn i det digitale arkivet ditt.

📖 Les mer om: Digital signering i Lexolve

Om styremedlemmet vil fratre

Hovedregelen er at styremedlemmer i et aksjeselskap skal sitte i to år om noe annet ikke fremgår av vedtektene.

Et styremedlem kan alltid trekke seg fra sitt verv uten å oppgi noe grunn til det. Da skal det varsle styret om oppsigelse av vervet i rimelig tid.

Aksjeloven § 6-7: Styremedlem har rett til å fratre uten grunn

Før måtte styremedlemmer oppgi saklig grunn til å trekke seg fra et verv, men slik er det ikke lenger.

Et styremedlem trenger ikke oppgi årsaken til at det rekker seg, men må gi et varsel til både styret og den som har valgt styremedlemmet (slik som bedriftsforsamlingens leder) med "rimelig forhåndsvarsel"

Rimelig tid bør være at det gis anledning til å innkalle til generalforsamling for å velge nytt styremedlem, og i tiden det må tas hensyn til om styret fortsatt vil kunne vedta beslutninger. Har styret ikke vedtaksførhet så må det nok beregnes god nok tid til å finne nytt styremedlem.

Om styremedlemmet ikke lenger kan ivareta vervet på grunn av sykdom eller annet, så har styremedlemmet plikt til å trekke seg.

Selskapet må melde om endringen til Brønnøysundsregistrene via Samordnet Registermelding. Om dette ikke skjer kan styremedlemmet selv melde om egenfratreden via samme skjema.

Når et styremedlem fratrer sin rolle vil både rettigheter og plikter som er knyttet til rollen opphøre frem i tid. Styremedlemmet er fortsatt ansvarlig for beslutninger som er tatt mens medlemmet satt i styret.

Hva er varamedlemmers rolle og ansvar?

Det er ikke pålagt å ha varamedlemmer i et aksjeselskap og vår erfaring er at det fleste aksjeselskaper ikke har varamedlemmer.

Et varamedlem er et styremedlem som kun trer inn i styret når et av styremedlemmene ikke har anledning til å delta, eller er inhabil.

Når varamedlemmet deltar i styrearbeid er det med tilsvarende rolle og ansvar som øvrige styremedlemmer.

Taushetserklæring for styremedlem

Et styremedlem vil allerede etter loven være forpliktet til å holde forretningshemmeligheter konfidensielt.

Det å signere en formell taushetserklæring for nye styremedlemmer kan være en fin onboardingprosess som understreker hvilke plikter styremedlemmet har og hvilke regler som gjelder for ansvaret, slik som forbud mot å motta godtgjørelse fra andre for arbeidet og interessekonflikt.

I Lexolves modul for Styret & Aksjonærer så finner du mal for taushetserklæring for styremedlemmer.

NyhetsbrevFå nyhetsbrevBe om å bli kontaktetBe om å bli kontaktet

6 essensielle råd til deg som bygger selskap

Den hemmelige sausen for å unngå dyre juridiske feil

Èn juridisk feil kan koste titalls millioner. Her er ditt hemmelige våpen for å unngå det samme. Du lærer:

 • Vanene som gjør selskapet juridisk skuddsikkert
 • Stålkontroll lenge før due dilligence og "røde flagg"
 • Nøkkelen til profesjonelle og varige kundeforhold
 • Fire forhandlingsstrategier som aldri går av moten
 • Årlige rutiner som minsker tvisterisiko
 • Hjelp til å velge riktig distribusjonsform til din produkt/tjeneste
cover ebok hemmelig saus for å unngå rettssaker