Selskapsstyring: Slik styrer du et aksjeselskap | Lexolve

Selskapsstyring: Slik styrer du et aksjeselskap

Selskapsstyring knytter seg til styringen av selskapet og ligger et nivå over selve driften og virksomheten i selskapet. Det handler om samspillet mellom ledelsen, styret og aksjonærene og hvordan disse utfører sine selskapsrettslige plikter.

Sist oppdatert 14. juli 2024

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Slik fungerer Lexolve

1. Start dokument eller prosess

2. Følg veileder og tilpass dokument

3. Signer digitalt og sett påminnelser

4. Ha alt lagret på ett sted

Kvinne som styrer en båt med svingende aksjekurs
Få nyhetsbrevmailBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva er selskapsstyring?
  • Hva er de viktigste prinsippene for selskapsstyring?
  • Hva er styrets rolle i effektiv selskapsstyring?
  • Hva betyr god selskapsstyring for driften av et selskap?
  • Kan god selskapsstyring gi plikt til å avvikle selskapet?
  • Hva er god selskapsstyring rundt avtale med nærstående?
  • Hva er god selskapsstyring når selskapet skal gi eller ta opp lån?
  • Hvordan kommunisere med aksjonærer på generalforsamlingen for å sikre god selskapsstyring?

Kort forklart om selskapsstyring

Selskapsstyring handler om å styre et selskap på en ansvarlig, transparent og bærekraftig måte. Det innebærer å etablere prinsipper, rammeverk og prosesser for å sikre at selskapet tar riktige beslutninger, tar hensyn til alle interessenter og følger lover og regelverk. God selskapsstyring kan bidra til økt tillit, bedre resultater og redusert risiko.

Utvalgte Lexolve-maler du kan bruke for selskapsstyring

Emisjon (Kapitalforhøyelse)

Styreinstruks

Opsjonsavtale

Aksjonæravtale

Styreprotokoll

Aksjekjøpsavtale

Lån mellom selskap og aksjonær

Styre og generalforsamling

Hva er selskapsstyring?

Selskapsstyring, også kjent som corporate governance, refererer til systemene, prinsippene og prosessene som styrer og kontrollerer virksomheter. Det innebærer et rammeverk for hvordan rettigheter og ansvar er fordelt blant ulike interessenter i selskapet, inkludert styret, ledelsen, aksjonærene og andre interessenter, samt hvordan beslutninger tas i selskapet.

📖 Les mer om: Drive AS: Unngå fallgruvene ditt første driftsår

Hva er de viktigste prinsippene for selskapsstyring?

God selskapsstyring eller selskapsledelse (corporate governance) innebærer å etablere strukturer og prosesser som sikrer at et selskap blir styrt og kontrollert på en ansvarlig og transparent måte og bidrar til å bygge tillit, opprettholde integritet og fremme langsiktig bærekraftig verdiskaping for selskapet og dets interessenter.

For å få det til kan det være nyttig å følge noen prinsipper, som igjen kan utlede regler eller veiledninger for styringen av din bedrift:

Ansvarlighet (accountability): Styret og ledelsen er ansvarlig overfor aksjonærene og andre interessenter for sine handlinger og beslutninger. Tydelige roller og ansvar for styremedlemmer og ledelse bør etableres for å sikre effektiv styring og kontroll.

📖 Les mer om: Krav til styremedlemmer i 2024: En praktisk innføring

Åpenhet (Transparency): Selskapet gir klar, nøyaktig og rettidig informasjon til aksjonærene og markedet.

Rettferdighet: Alle aksjonærer, inkludert minoritetsaksjonærer, bør behandles rettferdig og likt.

Uavhengighet: Uavhengighet i styret er viktig for å kunne ta beslutninger som er til selskapets beste, uten å være påvirket av eksterne interesser. Eksempel på praksis er at uavhengige styremedlemmer utgjør en betydelig del av styret for å sikre objektivitet og integritet.

Etisk oppførsel: Etiske retningslinjer og en sterk selskapskultur som fremmer integritet og ansvarlighet er viktige for god selskapsstyring.

Tilsyn og kontroll: Effektive interne kontrollsystemer og revisjonprosesser bør være på plass for å sikre nøyaktighet i rapportering og overholdelse av lover og forskrifter. Styret bør ha tilsyn med risikostyring og selskapets overordnede strategi.

Interessekonflikter: Klare retningslinjer for håndtering av interessekonflikter i styret og ledelsen.

Kaptein som styrer en skuteKlare retningslinjer for håndtering av interessekonflikter i styret og ledelsen inngår i prinsippene for god selskapsstyring.

Bærekraft og samfunnsansvar: Hvordan selskapet hensyntar miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) faktorer i sine strategier og operasjoner og integreres i selskapets beslutningsprosesser.

Kommunikasjon: God kommunikasjon med aksjonærer, ansatte og andre interessenter for å bygge tillit og engasjement.
Aksjonærdeltakelse: Aksjonærer bør ha mulighet til å delta aktivt i viktige beslutninger gjennom generalforsamlinger og andre fora.

📖 Les mer om: Corporate governance: Nøkkelen til god selskapsstyring og rutiner

Hva er styrets rolle i effektiv selskapsstyring?

Styret er samlet ansvarlig for at styrets oppgaver og plikter slik de fremgår av lov og andre regelverk oppfylles. I tillegg har hver enkelt styremedlem et personlig ansvar, noe mange ikke er klar over. Målet her er ikke å skremme deg som er styremedlem eller vurderer å bli dette. Hensikten er å opplyse om hva som ligger i ansvaret slik at du kan fokusere på det som er viktig, og ikke minst velge bort det som er mindre viktig.

📖 Les mer om: Styret og styrets plikter - en praktisk guide til styrearbeid i 2024

For at styret skal anses gyldig må styremedlemmene oppfylle krav til bosted, alder og kjønnsbalanse. I tillegg bør sammensetningen av kompetansen og styrehonorar speile behovene i selskapet og prinsippet om uavhengighet.

📖Les mer om: Krav til styremedlemmer i 2024: En praktisk innføring

📖 Les mer om: Styrehonorar i selskap i vekst: Lønn i aksjer, kontanter eller begge deler?

Lexolve hjelper deg å drive selskapet ditt med full kontroll på jussen

For kun 295,- per måned får du tilgang til alle våre avtaler og veivisere, smart kontraktshåndtering, juristchat og digital signering. Ingen bindingstid.

Hva betyr god selskapsstyring for driften av et selskap?

God selskapsstyring i et aksjeselskap krever at det legges rutiner i henhold til hvilke regler som gjelder for å drive et aksjeselskap. Administrasjonen av et AS krever føring av regnskap, muligens revisjon, og det må etableres et styre og holdes årlig generalforsamling. Det er også viktige ansvarsområder knyttet til arbeidsgiverforpliktelser og skattebetalinger.

📖 Les mer om: Drive AS: Unngå fallgruvene ditt første driftsår

En del av god selskapsstyring kan være å fastsette regler for hvem som kan signere for et selskap, herunder hvem som har signaturrett og hvem som har blitt tildelt rett til å signere selskapet (prokura).

📖 Les mer om: Signaturrett: Hvem kan forplikte selskapet

📖 Les mer om: Prokura: En tildelt rett til å binde selskapet

Kan god selskapsstyring gi plikt til å avvikle selskapet?

Ja. I visse tilfeller vil det være slik plikt. God selskapsstyring innebærer å ta beslutninger som er i selskapets, aksjonærenes og andre interessenters beste interesse, selv om disse beslutningene kan være vanskelige eller ubehagelige. En av de mest utfordrende situasjonene en virksomhet kan møte, er når det blir nødvendig å avvikle eller oppløse selskapet. Det kan være vedvarende økonomisk tap eller insolvens, manglende evne til å oppfylle forpliktelser, strategiske endringer i markedet, irreversible skader på omdømme eller mangel på strategisk retning eller ledelse.

Firefly-generert: En person står foran en skjerm som viser at aksjene faller. Personen svetter.I visse tilfeller kan god selskapsstyring innebære å avvikle et selskap for å ivareta interessentenes beste, selv om det er vanskelig.

📖 Les mer om: Avvikling av selskapet: Slik går du frem

Hva er god selskapsstyring rundt avtale med nærstående?

Et godt styringsprinsipp er å opptre uavhengig, og likebehandle aksjonærene. Dette er også lovfestet rundt avtaler med såkalte nærstående, det vil si selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder, eller noen som er nærstående til eller handler etter avtale med noen av disse.

Om dette er tilfelle finnes det en del prosedyrer som må oppfylles som er regulert av aksjeloven § 3-8.

📖 Les mer om: Avtaler med nærstående

Hva er god selskapsstyring når selskapet skal gi eller ta opp lån?

Skal selskapet gi eller ta opp lån, er det viktig å sørge for en riktig prosess i selskapet. Hvordan lånet skal behandles beror på hvem lånet inngås med, størrelsen på og formålet med lånet.

📖 Les mer om: Dette må du tenke på før du gir eller tar opp lån

Hvordan kommunisere med aksjonærer på generalforsamlingen for å sikre god selskapsstyring?

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, og er et viktig fora å bruke for å sørge for god kommunikasjon til aksjonærer og sikre at aksjonærer har mulighet til å delta aktivt i viktige beslutninger.

Selskapet bør lytte til aksjonærenes synspunkter og respondere på deres bekymringer på en hensiktsmessig måte.

📖 Les mer om: Generalforsamling: Slik velger du riktig form

Lexolve hjelper deg med å sikre god selskapsstyring

Utklipp fra forsiden til Lexolve-dashbord

Utforsk hvorfor 3000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling. Lag, inngå og signer avtaler uten kostnad i en gratis prøveperiode.

Få nyhetsbrevmailBe om å bli kontaktet

Relevante løsninger

Kvalitetssikrede avtaler illustrasjon

Kvalitetsikrede avtaler

Juridiske prosesser illustrasjon

Juridiske prosesser

Signering illustrasjon

Digital signering

Fagsupport illustrasjon

Juridisk fagsupport

Arkiv illustrasjon

Digitalt arkiv

Advokathjelp illustrasjon

Advokathjelp