Emisjon: Gjør kapitalforhøyelse enkelt og effektivt | Lexolve

Emisjon: Slik henter du penger gjennom kapitalforhøyelse

Lexolve hjelper deg steg-for-steg til å gjøre en rettet emisjon, fra å lage term sheet, tegningsblankett og gjennomføring emisjonen i kompetent selskapsorgan. Du får enkelt og effektivt hjelp hele veien:

 • Steg-for-steg prosesshjelp for kapitalforhøyelse
 • Automatisk dokumentgenerering og digital signering
 • Samlet oversikt over alle dokumenter
 • Du kan spørre jurist om hjelp ved behov.

Utforsk emisjon i Lexolve gratis i prøveperioden.

Eksempel på oppsigelse
Time

Tidsbruk: ca. 20 minutter

NO EN

Norsk og engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Andre produkter som kan være relevante for deg

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamling

Opsjonsprogram

Gjeldskonvertering

Lån mellom selskap og aksjonær

Aksjeeierbok

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg avtale eller prosess
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Oppsigelse

Forberedelser før emisjonen

Bruk Lexolves veileder til å forberede selskapet på en due dilligence, lage investeringsbetingelser, NDA og tegningsblankett

Drøftelsesmøte

Beslutt emisjon og skriv protokoll fra generalforsamling eller styremøte

Selve emisjonen må gjennomføres av generalforsamling eller styret. Generer dokumentene automatisk i Lexolve.

Protokoll fra drøftelsesmøte

Plikter etter emisjonen

Bruk Lexolves veileder til å lage aksjebevis, oppdatere aksjonæravtale og melde emisjonen til Brønnøysundsregistrene.

Informer de ansatte
Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 1095,- per måned får du hjelp til emisjoner og alle avtaler du trenger for å håndtere styrearbeid og selskapsprosesser. Inkludert er vårt AI-baserte avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Innhold

 • Slik forbereder du emisjonen
 • Lag investeringsbetingelsene for emisjonen
 • Om investor skal gjøre due diligence før emisjonen: Sett opp et datarom
 • Send tegningsblankett for emisjon til interesserte investorer
 • Ha flertall for emisjon før du kontakter investorer
 • Slik gjennomfører du den formelle delen av emisjonen
 • Styrefullmakt for kapitalforhøyelse

Alle stegene du må kunne for å gjøre rettet emisjon

I en emisjon utvides det totale antall aksjer i selskapet, mot innbetaling av et beløp, kalt tegningsbeløpet. Den som blir aksjonær tegner seg for aksjer i selskapet, typisk ved å signere en tegningsblankett. Fordi det blir flere aksjer i selskapet, og hver aksje har en pålydende verdi, øker også aksjekapitalen. Derfor kaller man også emisjon for en kapitalforhøyelse eller kapitalutvidelse.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Dashboard Lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

 • Lage og inngå avtaler
 • Utføre selskapsendringer
 • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Slik forbereder du emisjonen

Det er som regel styret som vedtar at det skal startes en emisjonsprosess, hvor også kapitalbehovet og tidslinje for prosessen gjerne defineres i styremøte.

Uansett om det skal gjøres emisjon blant eksisterende investorer eller en rettet emisjon til bestemte investorer, vil de ofte vite litt om selskapets tilstand, og det kan lønne seg å lage en rapport over status på juridiske forhold som økonomi, kunde- og leverandøravtaler, bruk av personell og andre viktige avtaler.

Bruker du Lexolve som din juridiske avdeling er det enkelt å ha alle viktige dokumenter samlet på et sted og trekke ut nøkkeldata fra dem.

Lag investeringsbetingelsene for emisjonen

Før investorer deltar i emisjonen bør de ha fått oversikt over investeringsbetingelsene. Oversikten bør inneholder detaljer om antall aksjer, pålydende per aksje, om det er ikke konverterte aksjer og lån i selskapet. Deretter bør pris per aksje i emisjonen være med, og hvordan emisjonen skal skje.

Skal nye aksjonærer bli part i aksjonæravtalen ved tegning av aksjer i emisjonen bør du også vedlegge denne eller trekke ut betingelsene fra den i oversikten. Denne oversikten kalles også et term-sheet.

Om investor skal gjøre due diligence før emisjonen: Sett opp et datarom

For litt større transaksjoner vil investorer ofte etterspørre selve dokumentene som bekrefter informasjonen om selskapet.

Det kan da være fornuftig å lage et datarom hvor selve dokumentene som bekrefter denne informasjonen ligger.

📖 Les mer om: Juridisk due diligence (selskapsgjennomgang) før emisjon

Når potensielle investorer får tilgang til slik omfattende og gjerne konfidensiell informasjon om selskapet, er det viktig at de har signert en NDA. I Lexolves veileder for emisjon kan du enkelt lage NDA ved behov.

📖 Les mer om: NDA: Lag avtale på engelsk eller norsk enkelt og effektivt

Skal du dele veldig sensitiv informasjon, vær nøye med hvem du gir tilgang. Det bør aller helst kun deles med navngitte personer i selskap som har sagt de vil investere om alt ser OK ut. Hvis du glemmer dette kan selskapet risikere at bedriftshemmeligheter blir avslørt.

Send tegningsblankett for emisjon til interesserte investorer

Så snart investoren har sagt den ønsker å tegne aksjer i selskapet, anbefaler vi at du får investorene formelt sett til å forplikte seg til å tegne aksjer i selskapet ved å signere en tegningsblankett.

Selskapet bør på sin side sørge for at det står i tegningsblankettet at selskapet ikke forplikter seg til å utstede aksjer, slik at det har fleksibilitet til å bestemme hvilke investorer og hvor mye kapital det skal tegnes aksjer for når emisjonen faktisk finner sted.

På den måten kan Selskapet hente inn tegningsblanketter løpende, og trenger ikke bestemme seg helt for hvem og hvor mye før alle er interessenter har forpliktet seg.

Tips: I tegningsblanketten bør investoren også forplikte seg til å bli del av aksjonæravtalen som gjelder for selskapet. I Lexolve bruker vi en elektronisk tegningsblankett, som du fyller ut med det beløpet investoren ønsker å tegne seg for, og signeres digitalt. Det er effektivt og gir god oversikt over hvem som har tegnet seg.

Selskapet sikrer da at alt det formelle er i orden for emisjonen før de håndterer det formelle internt i selskapet i styremøte eller på generalforsamling.

For at dette skal kunne gjennomføres på en lovlig måte, anbefaler vi at du tar med i tegningsblankettet at en representant for selskapet gis fullmakt til å signere på vegne av investorene i selve emisjonen.

Ha flertall for emisjon før du kontakter investorer

Hvis det er usikkerhet om generalforsamlingen har flertall for en emisjon eller ikke så er et alternativ å avholde generalforsamling før investorer inviteres til å tegne seg.

Det er da praktisk å utstede en fullmakt til styre om å gjøre emisjon. For et selskap i oppstartsfasen vil det likevel som regel ikke være noe problem siden gründerne gjerne utgjør flertallet i generalforsamlingen.

Vi anbefaler at det inngås en aksjonæravtale som forplikter aksjonærene å stemme for en rettet emisjon når det er behov for å hente kapital i selskapet.

Les mer om: Aksjonæravtalen: Sikkerhetsnett eller tvangstrøye?

Slik gjennomfører du den formelle delen av emisjonen

Selve emisjonen foregår i åtte steg.

Emisjonen besluttes med 2/3 flertall.

Det er bare generalforsamlingen som har kompetanse til å bestemme at selskapet skal øke aksjekapitalen og endre vedtektene. I praksis kan generalforsamlingen enten utstede de nye aksjene selv, eller de kan gi fullmakt til styret til å utstede de nye aksjene.

Styret innkaller til generalforsamling med forslag om emisjon.

Forslaget må angi hvor mye aksjekapitalen skal forhøyes til, hvilke vedtektsendringer som vil være nødvendige og hvordan den nye kapitalen skal skaffes. Forslaget må også inneholde en begrunnelse for hvorfor styret ønsker en kapitalforhøyelse. Skal aksjonærenes fortrinnsrett fravikes? Har det vært noen vesentlige endringer i selskapets økonomi siden forrige generalforsamling? Da må dette kommenteres i begrunnelsen.

Tips: Om dere skal gjennomføre flere emisjoner fremover, eller emisjonen skjer i flere omganger, er det praktisk å be generalforsamlingen gi styret fullmakt til å gjennomføre selve emisjonen.

Generalforsamlingen vedtar kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen vedtar kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer. Beslutningen føres i sin helhet inn i protokollen. Protokollen skal inneholder informasjon om dato, sted, selskap, hvilke aksjeeiere som var til stede, valg av møteleder og godkjenner av protokollen, godkjenning av innkalling og dagsorden, detaljer om vedtaket for kapitalforhøyelse, utgifter til emisjon og erklæring om at selskapet dekker dette. Forslaget til vedtektsendring.

Hvis aksjer ble tegnet på generalforsamlingen så skal alle aksjonærene betegnes med navn, antall aksjer og avtalt aksjeinnskudd.

Til sist skal det være en signatur fra møteleder og den personen som ble valgt til å godkjenne protokollen.

Med Lexolves digitale veiviser for emisjon får du hjelp til å lage en formrikti protokoll og signere denne digitalt.

Tegning av aksjer i emisjonen

De nye aksjene tegnes enten på generalforsamling eller på et eget dokument som viser til generalforsamlingens beslutning.

Tips: Det er enklere for selskapet dersom investorene gir fullmakt til noen noen i selskapet (feks daglig leder eller styreleder) til å formelt tegne aksjer på vegne av dem. Da slipper investorene å involveres i selve den selskapsrettslige prosessen med å utstede aksjer i selskapet.

Innbetaling av tegningsbeløp for å delta i emisjonen

De nye aksjonærene betaler aksjeinnskuddet (pengene) til selskapet. Det er viktig at dette gjøres ETTER selve emisjonen er gjennomført, ellers vil dette være ugyldig.

Kravet på aksjeinnskudd forfaller på tidspunktet som er angitt i beslutningen fra generalforsamlingen. Innbetalingen kan likevel ikke være senere enn 3 måneder etter beslutningen og beløpet må i sin helhet være betalt inn før kapitalforhøyelsen meldes inn til foretaksregisteret.

Regnskapsfører må bekrefte emisjonen

Hvis aksjeinnskuddet utelukkende utgjør penger (i motsetning til tingsinnskudd), kan en regnskapsfører, advokat eller et finansforetak bekrefte at pengene er innbetalt. Dersom aksjeinnskuddet gjøres ved et tingsinnskudd (noe annet enn penger, som konvertering av lån), må en revisor bekrefte verdien av tingsinnskuddet og at dette er gitt til selskapet.

Tips: Det rimeligste er som regel regnskapsfører, men forhør deg gjerne med banken din hva de tar for en slik bekreftelse.

Registrer kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret

Emisjonen/kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret innen tre måneder etter tegningsfristens utløp. For å registrere kapitalforhøyelsen må du logge inn i Altinn og opprette “samordnet registermelding”. Der kan du velge “endre aksjekapital”.

Meldingen til Foretaksregisteret skal inneholde beløpet kapitalen er forhøyet med og en bekreftelse på at aksjeinnskuddet er betalt fullt ut. Vedlagt i meldingen må være protokoll fra generalforsamlingen, selskapets vedtekter og erklæring fra revisor, regnskapsfører, finansinstitusjon eller advokat.

Ved innmeldingen til Foretaksregisteret bekrefter selskapet at de nye aksjonærene har betalt det de skylder. Styret og den som har bekreftet dette (revisor el.) er ansvarlig for at dette stemmer. Fristen for å melde kapitalforhøyelsen til Foretaksregisteret er tre måneder. Dersom fristen overskrides er aksjetegningen ugyldig.

De nye aksjonærene får sine rettigheter som aksjonærer i selskapet fra det tidspunktet emisjonen/kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Etter emisjonen: Innfør nye aksjer og deres eiere i aksjeeierboka

Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret og aksjene er utstedt, er siste steg å føre nye aksjeeiere inn i aksjeeierboken og tildele bevis på at de eier aksjer i selskapet (aksjeeierbevis). Alt dette er det styret i selskapet som er ansvarlig for å utføre.

De nye aksjonærene skal i tillegg ta del i selskapets aksjonæravtale. Aksjonæravtalen er den avtalen som regulerer eierforholdet i selskapet og aksjonærenes forhold til selskapet.

Styrefullmakt for kapitalforhøyelse

For å sikre fleksibilitet til å gjennomføre kapitalforhøyelsen og eventuelt flere kapitalforhøyelser i en gitt periode, kan generalforsamlingen gi fullmakt til styret (styrefullmakt til kapitalforhøyelse). På den måten kan styret selv foreta de formelle kapitalforhøyelsene etterhvert som investorene tegner seg.

Dersom generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse/emisjon, så gjennomføres de samme stegene som nevnt ovenfor, bare at det nå er styret som kan vedta emisjonen.

Selve fullmakten må besluttes av generalforsamlingen og registreres i Foretaksregisteret før den er gyldig. Merk at en slik styrefullmakt maksimalt kan gis for to år av gangen.

Lexolves veileder for emisjon er et av våre mest brukte!

I Lexolve får du hjelp steg for steg til å gjennomføre hele kapitalforhøyelsen, fra beslutning til oppdatering i aksjeeierboken. Lurer du på noe kan du be om veiledning fra en av våre jurister. Du kan utforske prosessen og lage dokumenter uforpliktende.

Dette sier kundene våre

Blue Lice
Subtrackr

Du kan gå til større juridiske hus eller advokater, men det vil aldri være så billig og enkelt som Lexolve. I tillegg er det alltid tilgjengelig, når et problem dukker opp kan du bare logge deg inn og stille spørsmål til juristene.

Karoline Sjødal Olsen, CEO
Les mer om hvordan Blue Lice bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Prøv Lexolve gratis

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis.