Gratis mal for Aksjonæravtale | Signer digitalt | Lexolve

Aksjonæravtale: Skreddersy avtalen til ditt behov

Lag og inngå en aksjonæravtale tilpasset ditt behov, inkludert digital signering med BankID eller e-post. Gratis og uforpliktende.

 • Velg mellom enkel og avansert aksjonæravtale
 • Vår digital veileder hjelper deg tilpasse aksjonæravtalen
 • Spør jurist om veiledning ved behov.
 • Sett påminnelser om frister for oppfølging av avtalen

Anbefalt: Les advokatens råd om aksjonæravtalens innhold ⬇️

Lag, inngå og signer aksjonæravtaler gratis i prøveperioden.

Eksempel på ferdig utfylt aksjonæravatale
Time

Tidsbruk: ca. 10 minutter

NO ENG

Norsk og Engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik inngår du og følger opp aksjonæravtale i Lexolve

Tilpass aksjonæravtalen ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

Les gjennom og send til signering

Signatur

Sett påminnelse for oppfølging

Påminnelser om frister

Andre avtaler som inngår i uforpliktende prøveperiode

Arbeidsavtale

NDA (fortrolighetsavtale)

Styre og generalforsamling

Intensjonsavtale

Konsulentavtale

Advarsel

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Start aksjonæravtale
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
ikon: getting started nda

Vanlige spørsmål om aksjonæravtale

Ja, som regel. En aksjonæravtale gir større fleksibilitet til å skreddersy de løsninger som passer for det enkelte selskap, og aksjonæravtalen vil normalt være konfidensiell.

Vedtekter vil utformes generelt og være offentlige tilgjengelige ved registrering i Foretaksregisteret.

Mange ønsker da en aksjonæravtale som gir mulighet til å bestemme andre løsninger enn det som følger av aksjeloven eller det som kan bestemmes i vedtektene.

Nei. Men om du skal eie et selskap sammen med andre så er det anbefalt å inngå aksjonæravtale. Ofte oppstår det uforutsette ting, og aksjonæravtalen er et godt verktøy til å forhåndsregulere hvordan dere ønsker å styre selskapet, regler om aksjesalg og hvordan eventuelle konflikter skal løses.

Ofte. Det er ikke alle forhold som kan reguleres i vedtektene, og aksjeloven gir ikke alltid den beste løsningen for hvert selskap.

For eksempel kan man ikke gi bestemte aksjonærer rettigheter i vedtektene og du trenger en aksjonæravtale for å kunne regulere:

 • Hvem som kan utpeke medlemmer til selskapets styre.
 • Hvem som kan utøve forkjøpsrett.
 • Detaljer om selskapets utbyttepolitikk.
 • Hva som skjer om en aksjonær ønsker å trekke seg ut.
 • Hvilke rammer selskapet skal ha for investering og kapitalinnhenting.
 • Hva slags fordeling av styreplasser og styreleder selskapet skal ha.
 • Hvordan uenigheter og konflikter bør løses.
 • Hvordan aksjonærer skal utøve sin stemmerett. Det er ofte fornuftig med en avtale som kan regulere mer detaljert hvordan aksjonærene skal forholde seg til hverandre.

En ulempe med aksjonæravtaler vs. vedtekter er at en aksjonæravtale kun vil være bindende for de aksjonærer som er parter i den. Motsetningsvis er selskapets vedtekter bindende for alle aksjonærene, og gjelder frem til generalforsamlingen eventuelt endrer dem.

Vedtektene er bindende for generalforsamlingen, styret og daglig leder, samt for alle utenforstående parter, og kan derfor gjennomføres med rettslige virkemidler.

I aksjeloven er det mange bestemmelser som eksplisitt tillater en annen regulering i vedtektsbestemmelsene,

Det er krav til at vedtektene må ha et lovbestemt minimumsinnhold, slik som bestemmelser om foretaksnavn, selskapets virksomhet og aksjekapitalen i selskapet.

Andre forhold det ikke er krav om å regulere i vedtektene, men som kan være praktisk å regulere er for eksempel:

 • Signaturbestemmelser.
 • Regler om det kreves samtykke for overdragelse.
 • Forkjøpsrett.
 • Om det skal være ulike aksjeklasser og antall styremedlemmer.
 • aksjonærene skal ha visse egenskaper (f.eks. må være ansatt eller drive bestemt virksomhet).
 • Innløsningskrav.
 • Begrensninger for hvor mange aksjer en aksjonær kan eie.
 • Regler for valg av styremedlemmer.
 • Valg av styreleder skal foretas av generalforsamling.
 • Strengere krav for styrets beslutningsdyktighet.
 • Hvilke saker som skal behandles på generalforsamling.
 • Særlige krav om stemmeflertall i generalforsamlingen.
 • Stemmerettsbegrensninger.
 • regler om oppløsning av selskapet.

Alle disse forhold kan også reguleres i aksjonæravtalen.

Aksjonæravtaler gjelder kun mellom de aksjonærene som har inngått den, og har som hovedregel ikke selskapsrettslig virkning.

Det vil si at for å gjennomføre det som er avtalt i en aksjonæravtale er aksjonærene forpliktet til å utøve sine rettigheter på den måten som er bestemt i avtalen. Dette vil typisk være hvordan de skal stemme på selskapets generalforsamling.

Dersom aksjonærene utøver rettighetene sine på annen måte enn det som er avtalt i aksjonæravtalen, kan øvrige aksjonærer kreve erstatning for brudd på avtalen. De kan imidlertid ikke tvinge selskapet til å gjennomføre det som er avtalt.  For at avtalen skal ha best mulig gjennomslagskraft bør det derfor sørges for at vedtektene ikke strider mot det som står i aksjonæravtalen, eventuelt gjenta deler av det som er avtalt i aksjonæravtalen i vedtektene.

Innhold

 • Advokatens 5 råd om aksjonæravtalens innhold
 • Hva bør en aksjonæravtale mellom gründere inneholde?
 • Hva bør en aksjonæravtale mellom de som eier selskapet 50/50 inneholde?
 • Hva bør aksjonæravtalen med ansatte inneholde?
 • Hva bør du ha med i aksjonæravtalen med eksterne investorer?
 • Hvilke reguleringer er vanlig å ha med i en aksjonæravtale?

Advokatens 5 råd om aksjonæravtalens innhold

En aksjonæravtale er en avtale som inngås mellom eierne i et aksjeselskap og som regulerer eierforholdet og aksjonærenes forhold til selskapet. Aksjonæravtalen bør alltid tilpasses det konkrete avtaleforholdet. Særlig tre situasjoner vil gi vidt forskjellige avtaler:

Aksjonæravtale mellom gründere med arbeidsplikt og tilbakekjøp, aksjonæravtale mellom likestilte aksjonærer og aksjonæravtale mellom aksjonærer som eier selskapet 50/50. I Lexolves veileder for aksjonæravtale får du en rekke valg som gjør at du kan skreddersy aksjonæravtalen akkurat for din og deres situasjon.

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Illustrasjon av dashboard i Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva bør en aksjonæravtale mellom gründere inneholde?

Aksjonæravtalen bør sikre et godt samarbeid

Aksjonæravtale mellom gründere som skal starte et selskap sammen gir anledning til å ta stilling til en del spørsmål som sikrer godt samarbeid så tidlig som mulig. En god aksjonæravtale vil fungere som en rettesnor for hvordan selskapet skal styres.

Aksjonæravtalen bør avklare bidraget fra hver gründer og konsekvensen av å la være

Om gründerne skal bidra med noen innsatsfaktorer bør det reguleres i aksjonæravtalen. Det kan være kapital, et produkt eller en forpliktelse om arbeidsinnsats av et visst omfang og tidsperiode.

Det er også viktig å regulere hva som skjer om den innsatsen ikke gis. Skal de andre for eksempel har rett til å kjøpe aksjene tilbake om en gründer gir seg før det har gått ett år? I Lexolves veileder for aksjonæravtale får dere hjelp til å regulere dette.

Dere kan bruke aksjonæravtalen til å avklare forhold rundt drift

Det kan være praktisk å avklare noen forhold rundt hvordan selskapet skal drives fra start. Forhold i driftsfasen og etterhvert også i vekstfasen som også bør reguleres i aksjonæravtalen kan for eksempel være:

Nye aksjonærer: Skal dere være enige før det tas inn nye aksjonærer i selskapet?

Styret: Skal dere har rett til å utpeke styremedlemmer, sitte i styret selv, hvor mange skal sitte i styret og hvor lenge?

Kapital: Noe av det viktigste er å avgjøre hvordan dere skal hente kapital til selskapet, og hvordan dere beslutter dette.

Utbytte: Når skal dere kunne ta ut utbytte, og er det viktigst å reinvestere for videre vekst eller kunne ta ut utbytte så snart det er overskudd i selskapet?

Løse uenigheter: Det kan oppstå uenigheter om hva dere har avtalt, hvordan enkelte bestemmelser skal tolkes og håndheves. Snakk gjennom hvordan dere ønsker at dette skal løses - og reguler det i aksjonæravtalen.

Exitplaner: Om dere har planer om å få eksterne investorer eller gå på børs bør dere regulere medsalgsrett, medsalgsplikt og hvem (hvilken aksjeandel) som kan igangsette et salg av selskapet.

Hva bør en aksjonæravtale mellom de som eier selskapet 50/50 inneholde?

Også for aksjonærer som eier selskapet 50/50 er spørsmålene nevnt ovenfor om gründere nyttig å stille.

Når det kun er to parter eller to aksjonærgrupper som skal eie selskapet med like deler hver, kan dette i tillegg gi særlige utfordringer fordi ingen av aksjonærene eller aksjonærgruppene vil ha flertall til å ta selskapsbeslutninger.

Aksjelovens bestemmelser om hvordan uenigheter skal løses er vanligvis ikke en tilfredsstillende løsning. Partene bør derfor regulere i aksjonæravtalen hvordan uenighet skal løses for å unngå en fastlåst situasjon, dvs. en situasjon hvor ingen nødvendige selskapsbeslutninger kan tas på grunn av uenighet.

Hva bør aksjonæravtalen med ansatte inneholde?

Dersom dere ønsker å gi aksjer eller opsjoner til ansatte, kan det være fornuftig at det samtidig inngås en aksjonæravtale mellom de(n) ansatte og alle eller noen av eierne i selskapet.

En aksjonæravtale gir mulighet for å avtale særlige tilbakekjøpsregler for aksjene dersom den ansatte slutter, sies opp eller nedbemannes. Videre kan det være viktig for de øvrige aksjonærene at den ansatte ikke skal utøve sine aksjonærrettigheter i selskapet, slik at eierne sikret nødvendig innflytelse over selskapet.

Hva bør du ha med i aksjonæravtalen med eksterne investorer?

Dersom det kommer eksterne investorer til i selskapet bør det vurderes hvilken innvirkning dette får på kontrollen over selskapet.

Etter aksjeloven kreves det 2/3 av stemmene og kapitalen på generalforsamlingen for å vedta utstedelse av aksjer til investorer, endring i selskapets formål, sletting av forkjøpsrettsregler og andre vedtektsendringer.

Dersom gründerne mister kontroll over 2/3 av aksjene i selskapet bør de derfor vurdere å inngå aksjonæravtale med investor som sørger for at de har en viss kontroll i forhold til og/eller er enige om premissene særlig når det gjelder å innhente mer egenkapital i selskapet ved å utstede nye aksjer.

En aksjonæravtale mellom aksjonærer som eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet vil også sikre samstemthet som kan gi stor innflytelse i selskapet, selv om man ikke har 2/3 av aksjene. Dette gir kontroll over valg av styret og forvaltningen av Selskapet. Det er viktig å sørge for at denne aksjonæravtalen ikke strider mot vedtektene dersom den skal kunne gjennomføres.

Aksjonæravtale er Lexolves mest populære produkt. Prøv gratis!

Aksjonæravtaler kan være kompliserte å utarbeide, men kan bli noe av det viktigste dokumentet du lager på en gründerreise. Da er det viktig at du tenker godt gjennom alle valg du skal ta.

Med Lexolve’s digitale veileder får du enkelt tilpasset aksjonæravtalens bestemmelser etter om det er gründere, ansatte eller investorer som er aksjonærer.

Du kan lage og inngå den gratis i en uforpliktende prøveperiode.

Hvilke reguleringer er vanlig å ha med i en aksjonæravtale?

Medsalgsrett i aksjonæravtalen: En aksjeeiers rett til å selge aksjene dersom en eller flere aksjonærer som eier en viss prosent av aksjene i selskapet selger sine aksjer.

Medsalgsplikt i aksjonæravtalen: En aksjeeiers plikt til å selge aksjene dersom en eller flere aksjonærer som eier en viss prosent av aksjene i selskapet selger sine aksjer.

Tilbudsplikt i aksjonæravtalen: Plikt til å gi tilbud til minoritetsaksjonærer om kjøp av deres aksjer dersom en aksjeeier blir eier av en viss prosent av aksjene i selskapet.

Forkjøpsrett i aksjonæravtalen: Fortrinnsrett til å kjøpe aksjene i selskapet dersom noen av aksjonærene skal selge sine aksjer. Dette reguleres også utfyllende av aksjeloven, og dersom dere ikke ønsker forkjøpsrett bør dette tas inn i vedtektene.

Salgsforbud i aksjonæravtalen: Forbud mot å selge aksjene sine, normalt i en gitt periode. Vanlig for ansattaksjer.

Tilbakekjøpsrett i aksjonæravtalen: rett til å kjøpe tilbake aksjer dersom gitte vilkår er oppfylt, normalt at aksjonæren slutter i selskapet, eventuelt innen en gitt periode etter utstedelse av aksjene.

Rett til å delta i emisjon: Rett til å delta i utstedelse av nye aksjer i selskapet. Dersom det ikke er slik rett eller retten ikke benyttes, betyr det i praksis at aksjonæren blir utvannet. Det vil si at aksjonæren får en mindre andel av aksjene i selskapet enn vedkommende hadde før emisjonen.

Lexolve hjelper deg lage en god aksjonæravtale

Du kan velge mellom en enkel eller avansert mal for aksjonæravtale i Lexolve. Er dere gründere bør dere velge den avanserte. Du kan spørre våre jurister om veiledning underveis.

Pris-eksempel intensjonsavtale

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv og digital signering.

Lexolve gir deg fleksibilitet til å velge prisplanen som dekker ditt behov

For selskap som vokser i antall kunder, ansatte og/eller aksjonærer

Vekst

2995,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

30 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Komplett modul for Kjøp og salg

Komplett modul for Styre og aksjonær

Sammenlign planer
For deg som bygger selskap og trenger hjelp med arbeidsrett, kontrakter eller selskapsendringer.

Start

1095,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

10 signeringer per måned

Ekstra signaturer

15,- per stk.

Antall brukere

3 brukere

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat

Juristchat

Komplett modul for HR og arbeidsliv

Du får 1 av 3 valgfrie moduler

Komplett modul for Kjøp og salg

Du får 1 av 3 valgfrie moduler

Komplett modul for Styre og aksjonær

Du får 1 av 3 valgfrie moduler
Sammenlign planer
For frilansere og ledere som trenger basisavtaler til selskapet og et godt avtalearkiv

Basis

295,- PER MÅNED

Arbeidskontrakt

Konsulentavtale

Fortrolighetsavtale (NDA)

Intensjonsavtale (LOI)

Aksjonæravtale

Styre- og generalforsamlingsprotokoll

Automatisk dokumentgenerering og prosesshjelp

Dokumentarkiv

Digital signering

5 signeringer per måned

Ekstra signaturer

25,- per stk

Antall brukere

1 bruker

Ekstra brukere

295,- per bruker

Kundestøtte

Kundestøtte på chat
Sammenlign planer

Dette sier kundene våre

Kim Grytøyr , Daglig leder Devos AS
Devos

Glad jeg fant dere som har alt i samme plattform

Kim Grytøyr, Daglig leder & Utvikler
Les mer om hvordan Devos AS bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!