Tingsinnskudd: Hente inn innskudd som ikke er penger | Lexolve

Tingsinnskudd: Slik omgjør du kapital som ikke er penger til askjer

Noen ganger kan det være aktuelt å hente inn kapital til selskapet som ikke er fysiske penger. En investor tildeles aksjer i selskapet mot at vedkommende skyter verdi inn i selskapet i form av tingsinnskudd (for eksempel eiendom) eller konvertering av lån (gjeldskonvertering). Her kan du lese mer om hvordan en slik prosess vanligvis foregår.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 08. juni 2024

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Slik fungerer Lexolve

1. Start dokument eller prosess

2. Følg veileder og tilpass dokument

3. Signer digitalt og sett påminnelser

4. Ha alt lagret på ett sted

Tre økende stabler med penger og en pil som peker oppover
Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva er tingsinnskudd?
  • Hva kan brukes som tingsinnskudd?
  • Når brukes tingsinnskudd?
  • Hvordan verdsettes og dokumenteres tingsinnskudet?
  • Hvordan gjennomføres et tingsinnskudd?
  • Hva skal stå i styrets redegjørelse om tingsinnskudd?
  • Kan lån brukes som tingsinnskudd?

Hva er tingsinnskudd?

Tingsinnskudd er en form for kapitalinnskudd i et selskap hvor innskuddet ikke gjøres i penger, men i form av andre eiendeler, for eksempel eiendom, utstyr, varer, immaterielle rettigheter (som patenter eller varemerker) eller andre verdier. Dette er spesielt relevant når et selskap blir stiftet eller ved en kapitalutvidelse hvor det gjøres innskudd i selskapet i bytte mot aksjer.

📖 Les mer om: Aksjer: En survivalguide for selskapsbyggere

Ved et tingsinnskudd vil kapitalen i selskapet øke som følge av tingens verdi. Man kan si at begrepet tingsinnskudd er negativt avgrenset og omfatter alt som ikke er penger.

Hva kan brukes som tingsinnskudd?

Det er kun eiendeler som kan balanseføres i selskapets balanse som kan benyttes som tingsinnskudd.

Selskapets balanse er en oversikt over selskapets økonomiske situasjon på et gitt tidspunkt. I balansen er det selskapets eiendeler på den ene siden og selskapets gjeld/egenkapital på den andre siden.

En eiendom kan føres inn i balansen som en “eiendel” fordi eiendommen har økonomisk verdi for selskapet.

Andre eksempler på tingsinnskudd kan være produkter som er viktig for driften eller er nyttig for bedriften på andre måter som feks anleggsmaskiner, kjøretøy, eiendom etc.

Person gir masse gullbarrer som tingsinnskuddDet er kun eiendeler som kan balanseføres i selskapets balanse som kan benyttes som tingsinnskudd.

Når brukes tingsinnskudd?

Tingsinnskudd brukes gjerne i følgende situasjoner:

Stiftelse av selskap: Når et selskap etableres, og grunnleggerne ønsker å tilføre selskapet verdier som ikke er penger.

Kapitalutvidelse: Når et eksisterende selskap trenger å øke sin kapitalbase og aksepterer andre verdier enn penger fra aksjonærer eller nye investorer.

Strategiske investeringer: Når en investor eller en eksisterende aksjonær ønsker å bidra med eiendeler som er strategisk viktige for selskapet, som spesialisert utstyr eller teknologier.

Hvordan verdsettes og dokumenteres tingsinnskudet?

Verdsettelse: Det er viktig at verdien av tingsinnskuddet blir riktig vurdert. Dette innebærer ofte en uavhengig vurdering eller taksering for å sikre at eiendelene har den angitte verdien. Denne vurderingen må godkjennes av revisor.

Dokumentasjon: Det kreves grundig dokumentasjon som beskriver de innskutte eiendelene, deres verdsettelse, og hvordan verdsettelsen er foretatt.

Hvordan gjennomføres et tingsinnskudd?

Formelt sett er prosessen for å hente inn tingsinnskudd nokså lik som prosessen for å hente inn penger ved innskudd av fysiske penger. I Lexolve får du hjelp til å gjennomføre prosessen riktig.

📖 Les mer om: Emisjon: Slik gjør du kapitalforhøyelse i Lexolve

For begge prosesser starter den gjerne med at styret fremmer forslag til generalforsamlingen som inkluderer forslag til endringer i vedtektene.

Styret utarbeider så en redegjørelse som sier noe om innskuddet som skal ytes og verdien på dette.

Revisor avgir en uttalelse om redegjørelsen, før generalforsamling beslutter kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd. De nye aksjene tegnes enten på generalforsamling eller på et eget dokument som viser til generalforsamlingens beslutning.

Aksjonærene overdrar aksjeinnskuddet (tingsinnskudd) til selskapet, og kan gjerne gjøres ved en motregningserklæring.

Revisor bekrefter at innskuddet er overdratt. Kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.

Dersom tingsinnskuddet kommer fra nye aksjeeiere må disse føres inn i aksjeeierboken og får tildelt bevis på at de eier aksjer i selskapet (aksjeeierbevis).

Aksjonæravtalen utarbeides eller oppdateres.

Hva skal stå i styrets redegjørelse om tingsinnskudd?

Styret må altså legge frem en redegjørelse for generalforsamling. Poenget er at styret her skal gjøre rede for hvilken verdi og nytte tilførelse av denne eiendelen vil ha for selskapet.

Spørsmål som bør besvares i redegjørelsen er om det vil være like nyttig å foreta et tingsinnskudd som et pengeinnskudd? Eiendelene må ha en verdi som minst tilsvarer det aksjene er verdt og dette må styret bekrefte.

Kan lån brukes som tingsinnskudd?

Lån kan generelt sett ikke brukes direkte som tingsinnskudd i et selskap, men selve prosessen for å konvertere lån til aksjer i selskap er ganske likt som ved tingsinnskudd. Tingsinnskudd må bestå av reelle verdier som eiendom, utstyr, varer eller immaterielle rettigheter. Et lån representerer en pengefordring, ikke en fysisk eller immateriell eiendel som kan overføres til selskapet som egenkapital.

Har selskapet ditt gjeld og trenger mer aksjekapital? Da kan det være et alternativ å gjøre en kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering. Du får hjelp til hele prosessen i Lexolve

📖 Les mer om: Gjeldskonvertering: Slik gjør du om gjeld til aksjer

Lexolve gjør det enkelt å ha kontroll på jussen

Sjekkpunkter for due diligence

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling. Lag, inngå og signer avtaler uten kostnad i en gratis prøveperiode.


Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet