Lovpålagt prosess for å omgjøre gjeld til aksjer | Lexolve

Gjeldskonvertering

Skal selskapet omgjøre gjeld til aksjer? Med Lexolve er alle formaliteter på plass. Våre jurister har bygget en prosess som tar deg gjennom alle stegene.

Dette produktet kan kjøpes enkeltstående, og inngår også i pakkene Start, Vekst og Skala. Du kan prøve mange av våre tjenester gratis.

Eksempel på ferdig utfylt innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Time

Tidsbruk: ca. 20 minutter

NO

Norsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Andre produkter som kan være relevante for deg

Emisjon

Generalforsamling

Aksjonæravtale

NDA

Låneavtale mellom bedrifter

Styreprotkoll

Slik kommer du i gang

  1. Lag konto
  2. Velg avtale eller prosess
  3. Følg veiledningen fra oss
  4. Spør oss om du trenger hjelp
forkjøpsrett

Styrebehandling og redegjørelse

Bruk Lexolves veileder til å lage protokoll fra styremøte som foreslår gjeldskonverting, tilhørende vedtektsendringer og redegjørelse

protokoll styremøte

Beslutt gjeldskonvertering i generalforsamling

Selve gjeldskonverteringen og utstedelse av nye aksjer skjer i generalforsamling

utstede nye aksjer

Tegning av aksjer og registrering

Aksjonærene tegner seg for aksjer ved å motregne fordringen de har mot selskapet til aksjekapital. Revisor bekrefter tegningen og kapitalforhøyelsen registreres.

signering

Innhold

  • Hva er er gjeldskonvertering?
  • Hvordan gjennomføres en gjeldskonvertering?
  • Når er det aktuelt å gjennomføre en gjeldskonvertering?

Alle stegene du må kunne for å gjøre en gjeldskonvertering

Ved en gjeldskonvertering omgjøres gjeld til aksjer ved å foreta en kapitalforhøyelse i selskapet hvor kapitalen som skytes inn er en motregning av en fordring.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Lexolve plattform

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

  • Lage og inngå avtaler
  • Utføre selskapsendringer
  • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Hva er er gjeldskonvertering?

En gjeldskonvertering er når aksjekapitalen i selskapet økes, ved at gjeld selskapet har til et annet selskap eller en person omgjøres til aksjer.

Kapitalen i selskapet øker som følge av at gjelden flyttes over til fra gjeld til egenkapital. Det er kun gjeld som kan balanseføres i selskapets balanse som kan benyttes som innskudd ved kapitalforhøyelse.

Formelt sett er prosessen for å konvertere gjeld nokså lik som prosessen for å hente inn penger/foreta en kapitalforhøyelse ved innskudd av fysiske penger.

Hvordan gjennomføres en gjeldskonvertering?

Først må styret fremme forslag til generalforsamlingen om konvertering av gjeld, samt hvilke vedtektsendringer det krever. Samtidig utarbeider styret en redegjørelse som sier noe om innskuddet som skal ytes (gjelden) og verdien på denne. Redegjørelsen må fremlegges for revisor som skal avgi en uttalelse om redegjørelsen. Redegjørelse skal også fremlegges for generalforsamlingen. Poenget er at styret skal gjøre rede for hvilken verdi og nytte tilførelse av denne gjelden vil ha for selskapet. Gjelden må ha en verdi som minst tilsvarer det aksjene er verdt og dette må styret bekrefte.

Deretter avholdes det generalforsamling hvor det besluttes kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering. De nye aksjene tegnes enten på generalforsamling eller på et eget dokument som viser til generalforsamlingens beslutning. Alternativt kan det skje en økning av verdien på eksisterende aksjer dersom gjelden skytes inn av eksisterende aksjonærer.

Aksjonærene tegner seg for aksjer ved å motregne fordringen de har mot selskapet til aksjekapital. Revisor må bekrefte innskuddet/motregningen.

Neste steg er å melde kapitalforhøyelsen til Foretaksregisteret for registrering.

Når kapitalforhøyelsen er gjennomført kan aksjeeierboken oppdateres og det utstedes aksjebevis. Er det en aksjonæravtale i selskapet kan det være den bør oppdateres og hvis det ikke foreligger noen aksjonæravtale kan det kanskje være fornuftig å lage en nå som det er flere aksjonærer i selskapet.

Når er det aktuelt å gjennomføre en gjeldskonvertering?

Har selskapet ditt gjeld og trenger mer aksjekapital? Da kan det være et alternativ å gjøre en kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering.

Kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering er i praksis et tingsinnskudd. La oss si at selskapet ditt skylder penger til en leverandør eller en eksisterende aksjonær og ikke har råd til å tilbakebetale gjelden med det første. Hva med å tilby aksjer i selskapet mot at selskapet blir kvitt gjelden?

På samme måte som man henter fysiske penger ved ordinær kapitalforhøyelse, henter man ved gjeldskonvertering inn et krav på penger. I begge tilfellene tilføres selskapet ny verdi. Forutsetningen ved gjeldskonvertering er at gjelden har en virkelig verdi for selskapet og at verdien minst svarer til verdien av aksjene som utstedes.

Gjennomfør gjeldskonvertering med Lexolve

Med Lexolve får du alle selskapsdokumentene du trenger for å foreta en gjeldskonvertering. Du får veiledning underveis i prosessen og har du spørsmål kan du ta kontakt i chatten. Dokumentene signeres digitalt og lages i ditt digitale arkiv i Lexolve.

pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 1095,- per måned får du hjelp til gjeldskonvertering og alle avtaler du trenger for å håndtere styrearbeid og selskapsprosesser. Inkludert er vårt AI-baserte avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!