Signaturrett: Hvem kan forplikte selskapet? | Lexolve

Signaturrett: Hvem kan forplikte selskapet?

Hvem kan signere på vegne av et aksjeselskap og hvor kan jeg finne ut hvem som har signeringsrett? Lexolve gir deg alt du trenger å vite om signering.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 16. mai 2024

Nærbilde av en bunke dokumenter som ligger på et cafébord, på en fortauscafe
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hvem har signaturrett i et aksjeselskap?
 • Hvordan vet jeg hvem som har signaturrett for et selskap?
 • Hvordan endrer jeg signaturrett i aksjeselskapet?
 • Hvordan kan jeg bruke signaturretten effektivt?
 • Kan jeg signere protokoller elektronisk?
 • Kan jeg bruke online signering med utenlandsk kontraktspart?

Kort forklart

Denne artikkelen gir deg oversikt over det viktigste du trenger å vite om signering i et aksjeselskap.

 • Forstå hvem som kan signere i et aksjeselskap og hvordan du kan endre signaturrett
 • Lær hvordan du kan effektivisere din virksomhet med digital signering

Hvem har signaturrett i et aksjeselskap?

Etter aksjeloven er det styret i fellesskap som har signaturrett i et aksjeselskap og som “tegner dets firma”. Det betyr at når det samlede styret signerer, så signerer styret som det var selskapet. Men det fordrer som nevnt at hele styret signerer. Det er ikke særlig praktisk i de tilfellene styret består av flere styremedlemmer.

Aksjeloven åpner for at styret kan delegere signeringsretten. Det er nokså vanlig at styret delegerer signeringsretten til en eller flere styremedlemmer alene eller i fellesskap. Typisk styrets leder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap.

I saker som inngår i daglig leders rolle og ansvarsområde, kan daglig leder signere på vegne av selskapet. Hva som ligger innenfor daglig leders ansvarsområde, beror på en konkret vurdering.

📖 Les mer om: Drive AS: Unngå fallgruvene i ditt første driftsår!

Aksjeloven om signaturrett i et aksjeselskap

§ 6-30. Representasjon utad

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

§ 6-31. Fullmakt til å tegne selskapets firma

Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Slik fullmakt kan fastsettes i vedtektene, som også kan begrense styrets myndighet til å gi rett til å tegne selskapets firma.

Retten til å tegne selskapets firma kan når som helst tilbakekalles. Vedtektsfestet fullmakt kan tilbakekalles av styret når generalforsamlingens beslutning ikke kan avventes uten skade for selskapet.

Bestemmelsene om daglig leder i § 6-27 gjelder tilsvarende for firmategner som ikke er daglig leder eller medlem av styret.

§ 6-32. Daglig leders representasjon utad

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Hvordan vet jeg hvem som har signaturrett for et selskap?

Skal du inngå en avtale med et selskap kan det være fornuftig å finne ut hvem som kan signere på vegne av selskapet før du inngår avtalen. Da er du sikker på at avtalen er bindende for selskapet.

Inngås avtalen som ledd i selskapets alminnelige drift er det normalt daglig leder som har fullmakt til å signere. For andre avtaler, eller er du usikker på om avtalen inngås som ledd i selskapets alminnelige drift, kan det være lurt å gjøre noen undersøkelser.

Et alternativ er å be om fullmakt. Den som signerer må da innhente fullmakt fra styret i selskapet om at vedkommende har fullmakt til å signere på vegne av selskapet i saken det gjelder. Dette vil i mange tilfeller være lite praktisk og unødvendig komplisert.

Alle aksjeselskaper er nemlig forpliktet til å registrere hvem som kan signere på vegne av selskapet. Det finner du informasjon om på Foretaksregisterets sider.

en person som sitter ved stuebordet i en stue med TV og bilder på veggeneSøk opp det aktuelle selskapet, så ser du hvem som kan signere på vegne av et selskap.

Hvordan endrer jeg signaturrett i aksjeselskapet?

Signaturretten i et aksjeselskap er normalt sett lagt til en rolle og ikke en konkret person. Det kan typisk være at signaturretten er tillagt styrets leder, eller to styremedlemmer i fellesskap. Det betyr at en ved en endring av styret til signaturretten automatisk overføres til det nye styret. Er signaturrett tillagt en konkret person må det endres dersom signaturretten skal opphøre eller endres.

Hvordan du går frem for å endre signaturrett, beror på hvordan du har registrert signaturretten i selskapet. Dersom det fremgår av vedtektene hvem som skal signere på vegne av selskapet, må en endring av signaturrett håndteres som en vedtektsendring. Det betyr at styret normalt fremlegger et forslag om endring av selskapets vedtekter for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen må godkjenne forslaget med ⅔ dels flertall for at vedtektsendringen skal være gyldig. Deretter må vedtektsendringen meldes til Foretaksregisteret (Brønnøysund).

Slik kan Lexolve hjelpe deg med å gjennomføre en vedtektsendring

Lexolve er en digital selvbetjeningsplattform hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Med vår Styre & Aksjonærmodul får du hjelp til effektiv håndtering av styrearbeid og aksjonærer. Du får:

 • Korrekte selskapsdokumenter,
 • Hjelp til å etablere insentivprogram for ansatte,
 • Avtaler for aksjonærer og aksjesalg,
 • Oversikt over styremøter og aksjonærer,
 • Avtalearkiv,
 • Tilgang til å spørre jurist når du lurer på noe.

Har du ikke regulert signaturrett i vedtektene kan styret gjennom et styrevedtak endre signaturretten. For at styrevedtaket skal være gyldig må det være besluttet med alminnelig flertallskrav, så fremt ikke strengere krav følger av vedtektene. Det betyr at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for.

Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.

Slik kan Lexolve hjelpe deg med å gjennomføre et styrevedtak

Lexolve er en digital selvbetjeningsplattform hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Med Lexolve kan du lage utkast til protokoll fra styremøte i forkant av selve styremøtet. I selve møtet oppdaterer du dokumentet slik at det gjenspeiler det som er drøftet og besluttet. Deretter kan du umiddelbart innhente elektronisk signatur fra deltakende styremedlemmer før du lagrer i ditt digitale arkiv hos Lexolve.

Prøv gratis i 30 dager.

Hvordan kan jeg bruke signaturretten effektivt?

Lag dokumentet, skriv det ut, signer det selv, innhent signatur fra andre, scan dokumentet, lagre dokumentet digitalt og håndter det originale dokumentet.

Slik var min arbeidsprosess da jeg startet som advokatfullmektig.

Heldigvis finnes det nå en enklere løsning, nemlig digital signering. Hvorfor er det en fordel? Jo, nettopp for å slippe den prosessen jeg nevnte innledningsvis. Med elektronisk signering (signering online) kan du lage dokumentet, sende det til signering digitalt (e-signering) og lagre digitalt.

📖 Les mer om: Digital signering av avtaler og dokumenter

Kan jeg signere protokoller elektronisk?

Ja, du kan signere selskapsprotokoller elektronisk eller digitalt. Aksjeloven er teknologinøytral, noe som betyr at du selv kan velge om du vil signere selskapsdokumenter fysisk på papir eller elektronisk.

📖 Les mer om: Digital signering av avtaler og dokumenter

Aksjeloven om utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon

Aksjeloven § 1-6. Utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon

Dokumentasjon som kreves utarbeidet etter aksjeloven, skal utarbeides og oppbevares på betryggende måte. Dokumentasjonen skal være i lesbar form og være tilgjengelig fra Norge.

Krav i denne loven om at meldinger mv. skal være eller gis skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektroniske løsninger.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om oppbevaringstid for bestemte dokumenttyper, hva som anses som betryggende måte for utarbeidelse og oppbevaring, og sikkerhetsnivået for signatur.

Per dagens dato er det ingen krav til den digitale signeringen, men aksjeloven åpner for at det vil kunne komme regler om sikkerhetsnivå for signatur. Det eneste kravet som gjelder i dag er at dokumentasjon skal “utarbeides og oppbevares på betryggende måte”. I dette ligger bl.a. at dokumentasjonen skal være sikret mot urettmessig endring, ødeleggelse og tap. Kravet skal også ivareta behovet for notoritet, aktørenes mulighet for signering på en hensiktsmessig måte og videreformidling av dokumentasjon.

Kan jeg bruke online signering med utenlandsk kontraktspart?

Ja, det er ingenting i veien for å benytte digital signering med en utenlandsk kontraktspart. Flere norske aktører tilbyr signeringsløsninger som også fungerer i utlandet. Det kan for eksempel være signering via e-post.

📖 Les mer om: Digital signering av avtaler og dokumenter

Prøv Lexolve uforpliktende i 30 dager

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:

 • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
 • Signer avtalene digitalt
 • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
 • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet