Drive AS: Unngå alle fallgruvene i ditt første driftsår!

Drive AS: Unngå fallgruvene i ditt første driftsår!

Aksjeselskap reduserer risiko, begrenset til kapitalen i selskapet. Men det kommer også en del ansvar og plikter. Få full oversikt i denne artikkelen.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 14. juni 2024

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Slik fungerer Lexolve

1. Start dokument eller prosess

2. Følg veileder og tilpass dokument

3. Signer digitalt og sett påminnelser

4. Ha alt lagret på ett sted

nærbilde av en kvinne som har startet selskap
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Drive firma: Hvordan drive et aksjeselskap?
 • Hva betyr begrenset ansvar i et aksjeselskap?
 • Hvilke plikter har du rundt drift av et aksjeselskap?
 • Hvilket ansvar har du som arbeidsgiver når du driver aksjeselskap?
 • Hvilket ansvar har du rundt skatt og finansiering når du driver et selskap?
 • Hvilket ansvar har du for corporate governance når du driver selskap?

Kort forklart

Artikkelen gir en omfattende oversikt over hva et aksjeselskap (AS) er og hvilke forpliktelser det innebærer å drive et slikt selskap.

Et aksjeselskap er en selvstendig juridisk enhet som kan eie eiendeler, inngå avtaler og ha gjeld, uavhengig av eierne (aksjonærene).

Aksjonærene har begrenset ansvar, som betyr at deres personlige risiko er begrenset til den kapitalen de har investert. Administrasjonen av et AS krever føring av regnskap, muligens revisjon, og det må etableres et styre og holdes årlig generalforsamling.

Det er også viktige ansvarsområder knyttet til arbeidsgiverforpliktelser og skattebetalinger.

God corporate governance er nødvendig for effektiv styring og kontroll av selskapet.

Drive firma: Hvordan drive et aksjeselskap?

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet, der aksjeeierne eier hver sin andel i form av aksjer i selskapet.

I et aksjeselskap har du ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser utover den aksjekapitalen du har skutt inn i det.

📖 Les mer om: Starte AS: Fra idé til suksess på 10 steg

Som følge av denne ansvarsbegrensningen er organiseringen og driften av et aksjeselskap underlagt en rekke formaliteter etter aksjeloven.

Strukturen til aksjeselskap legger til rette for at selskapet kan innhente kapital eller la andre få innflytelse på beslutninger ved at de kan kjøpe aksjer for å få eierandel i selskapet.

Hva betyr begrenset ansvar i et aksjeselskap?

Et aksjeselskap er en egen juridisk person: Dette betyr at selskapet kan inngå avtaler, eie eiendeler, og ha gjeld uavhengig av sine eiere (aksjonærene). Det betyr også at det er viktig å skille mellom aksjonærene og selskapet.

Et aksjeselskap har begrenset ansvar: En viktig fordel med AS er at aksjonærenes personlige økonomiske risiko er begrenset til innskutt aksjekapital. Du risikerer med andre ord ikke personlig konkurs dersom selskapet går under. Men både som aksjonær eller innehaver av andre roller i selskapet (representant i styret, daglig leder), kan du bli ansvarlig for tap hvis du har opptrådt uaktsomt eller forsettlig. Slikt ansvar er mest vanlig for styret i et selskap.

Hvilke plikter har du rundt drift av et aksjeselskap?

Å drive et aksjeselskap (AS) medfører en rekke forpliktelser og løpende oppfølging: Et aksjeselskap må administreres.

Har du først opprettet et selskap er det en rekke lovkrav du må følge, avhengig av typen virksomhet du driver og hvorvidt du har ansatte.

Hvordan kan Lexolve hjelpe deg bygge selskap?

Lexolve er som å ha en digital juridisk avdeling, hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Med vår Styre & Aksjonærmodul får du for eksempel hjelp til effektiv håndtering av styrearbeid og aksjonærer. Du får:

 • Korrekte selskapsdokumenter,
 • Hjelp til å etablere insentivprogram for ansatte,
 • Avtaler for aksjonærer og aksjesalg
 • Oversikt over styremøter og aksjonærer
 • Avtalearkiv
 • Tilgang til å spørre jurist når du lurer på noe.

Du kan prøve Lexolve gratis. Helt uforpliktende.

Du må føre og levere regnskap. Uavhengig av typen virksomhet må ethvert aksjeselskap føre regnskap og levere årsregnskap til myndighetene. Det er viktig å holde selskapets kapital og økonomiske anliggende adskilt fra din egen personlige økonomi.

Du kan ha plikt til å levere revidert årsregnskap. Da må du også velge revisor. Aksjeselskapet kan velge bort revisjon om driftsinntektene er mindre enn 7 millioner, balansesummen mindre enn 27 millioner og gjennomsnittlige ansatte ikke overstiger 10 årsverk. For nye selskaper vil du automatisk bli ansett som å ha valgt bort revisjon om revisor ikke velges i stiftelsesdokumentene. Senere valg av revisor skjer i generalforsamling.

📖 Les mer om: Generalforsamling; Slik velger du riktig form

Du må etablere et styre. Ethvert aksjeselskap må ha et styre som står for den overordnede styringen av selskapet.

bilde av en pc på et bord med blomster i et glass. I blyanskisse.Det er tilstrekkelig med ett styremedlem hvis du ønsker å oppfylle rollen som både aksjonær og styreleder.

📖 Les mer om: Styrets plikter: En praktisk guide til styrearbeid i 202

📖 Les mer om: Krav til styremedlemmer i 2024

Det må holdes årlig generalforsamling: Aksjonærene utøver sin innflytelse gjennom generalforsamlingen, som er selskapets øverste myndighet. Her vedtas viktige beslutninger som angår selskapet.

📖 Les mer om: Generalforsamling; Slik velger du riktig form

Hvilket ansvar har du som arbeidsgiver når du driver aksjeselskap?

Skal du ansette får du ansvar som arbeidsgiver. Du må følge reglene som gjelder for ansattforhold, som følger av arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og ferieloven. Dette inkluderer alt fra personalledelse, rekruttering, forpliktelser rundt lønn og pensjon, skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø og sørge for helse, sikkerhet, og tilrettelegging på arbeidsplassen.

📖 Les mer om: Arbeidsforhold: Oversikt over arbeidsgiver ansvar og plikter

Hvilket ansvar har du rundt skatt og finansiering når du driver et selskap?

Så snart selskapet begynner betalt lønn, selge varer eller tjenester, gjør investeringer og får overskudd - får selskapet plikt til å betale skatter og avgifter. Du må følge reglene som følger av skatteloven, merverdiavgiftsloven og rapporteringsplikter. Staten er en utålmodig kreditor, og manglende betaling av merverdiavgift er ofte skylden for tidlig bedriftsdød.

Aksjeselskapet beskattes på selskapsnivå. Utbytte og lønn til aksjonærene beskattes individuelt.

Selskapet kan få forpliktelser rundt finansiering. Med et aksjeselskap kan du lettere tiltrekke deg ekstern finansiering, enten gjennom å utstede nye aksjer eller ta opp lån.

Når selskapet inngår kontrakter forpliktes selskapet til å levere og følge det som er avtalt.

📖 Les mer om: Signaturrett: Hvem kan forplikte selskapet?

📖 Les mer om: Kontrakter og avtaler: En oversikt

Hvilket ansvar har du for corporate governance når du driver selskap?

God corporate governance er nøkkelen til god selskapsstyring og rutiner.

Governance handler i bunn og grunn om styring og kontroll. Corporate governance blir ofte oversatt til norsk med ord som eierskapsstyring og selskapsledelse. Det høres fint og bra ut, men hva betyr det egentlig i praksis? Og er ikke det bare aktuelt for større selskaper? Det får du svaret på her.

📖 Les mer om: Corporate governance: Nøkkelen til god selskapsstyring og rutiner

NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet