Daglig leders oppgaver og ansvar i et aksjeselskap | Lexolve

Daglig leders oppgaver og ansvar i et aksjeselskap

Daglig leder har en særskilt stilling i et aksjeselskap med en rekke ulike oppgaver og et lovregulert ansvar. Forstå daglig leders oppgaver og ansvar.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 28. april 2024

en person som viser en annen rundt i et lokale
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Daglig leders oppgaver
 • Krav til daglig leder i aksjeselskap
 • Daglig leders ansvar
 • Stillingsinstruks for daglig leder

Kort forklart

Denne artikkelen utforsker rollen som daglig leder, fra den daglige driften til strategisk lederskap.

 • Lær om nøkkelkomponentene: Utforsk daglig leders kjerneoppgaver, som å forberede styresaker og fungere som bindeledd mellom styret, ansatte og eksterne parter.
 • Få også innsikt i juridiske krav og ansvar: Forstå de juridiske forpliktelsene en daglig leder har, inkludert bosettingskrav og ansvar for å følge styrets retningslinjer og selskapets vedtekter.

Daglig leder innehar en særstilling i et aksjeselskap og dette må også gjenspeiles i vilkårene i daglig leders arbeidsavtale.

📖 Les mer om: Arbeidsavtale daglig leder: dette må du ha med i avtalen

Daglig leders oppgaver

Å være daglig leder betyr å ha ansvaret for den daglige driften og ledelsen i et selskap. Daglig leder har en sentral rolle i et selskap og er normalt knutepunktet mellom ledelsen/styret, de ansatte og selskapets tredjeparter (kunder og samarbeidspartnere).

Hva det vil si å være daglig leder i praksis varierer avhengig av selskapet du er daglig leder i. En daglig leder i et stort selskap hvor mye er profesjonalisert vil normalt jobbe ganske annerledes enn en daglig leder i et mindre selskap. Uavhengig av selskapet rollen utføres i, er det allikevel en del punkter som er like:

Daglig leders oppgaver

 • Daglig leder forbereder saker for styret
 • Daglig leder er bindeleddet mellom styret og resten av ledelsen
 • Daglig leder er bindeleddet mellom styret og de ansatte
 • I et større selskap er daglig leder et bindeledd mellom de ulike lederne, mens daglig leder i et mindre selskap ofte selv innehar flere ledelsesoppgaver
 • Daglig leder har det øverste personalansvaret for de ansatte i selskapet
 • Daglig leder har det øverste ansvaret for samarbeidet mellom selskapet og selskapets tredjeparter, som for eksempel samarbeidspartnere, myndigheter, kunder og leverandører
 • Daglig leder er normalt selskapets ansikt utad og den som fronter selskapet

Krav til daglig leder i aksjeselskap

Daglig leder spiller en nøkkelrolle i selskapets operasjoner, strategi og suksess. Det er derfor viktig å forstå de juridiske kravene og forventningene som følger med denne stillingen.

Juridiske krav og kvalifikasjoner:

 • Bosettingskrav: Ifølge norsk lov må daglig leder i et aksjeselskap være bosatt i Norge eller et annet EØS-land, med mindre særskilte dispensasjoner blir innvilget.
 • Faglige kvalifikasjoner: Det finnes ikke spesifikke juridiske krav til daglig leders utdannelse eller erfaring, men det er en fordel at vedkommende har relevant kompetanse for å drive selskapet effektivt.
 • Rolle og ansvar: Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften av selskapet og skal handle i henhold til styrets instrukser og selskapets vedtekter. Daglig leders rolle og ansvar er lovfestet i aksjeloven.

Valg og utnevnelse:

 • Utnevnes av styret: Daglig leder utnevnes av styret i selskapet og kan når som helst erstattes eller avsettes av styret så lenge det er avtalt i arbeidsavtalen.
 • Arbeidsavtale: Det er viktig å formalisere ansettelsen gjennom en arbeidsavtale som klargjør daglig leders roller, ansvar, og betingelser. Arbeidsavtalen må være tilpasset en daglig leder stilling.

Ansvar og forpliktelser:

 • Operasjonelt ansvar: Daglig leder har det overordnede ansvaret for selskapets løpende forvaltning i samsvar med lovverket og de mål, retningslinjer og planer som er fastsatt av styret.
 • Juridisk ansvar: Daglig leder kan holdes personlig ansvarlig i visse situasjoner, spesielt ved brudd på aksjeloven, skatteloven eller annen relevant lovgivning.
 • Rapportering og kommunikasjon: Daglig leder skal sørge for regelmessig rapportering til styret og være styrets forlengede arm i den daglige driften.
Firefly et bord med dokumenter som er signert, utsikt ut av vinduet mot en høy bygning eller bymiljø (7).jpg

Valget av daglig leder er kritisk for selskapets suksess. En god leder kan drive selskapet fremover, sikre god drift, og bidra til en sunn økonomisk utvikling. Feil valg kan derimot føre til utfordringer som kan hemme veksten og potensielt skade selskapets omdømme og finansielle stilling.

Daglig leders ansvar

Formelt sett følger daglig leders rolle og oppgaver av aksjeloven.

Aksjeloven om daglig leder

Aksjeloven § 6-14. Daglig ledelse

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Har selskapet ikke daglig leder, står styret for den daglige ledelse.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder skal stå for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet. Grensen for hva som omfattes trekkes mot oppgaver av “uvanlig art eller stor betydning”. Hva som er av uvanlig art eller stor betydning beror på den konkrete virksomheten. Det er derfor nyttig å utarbeide en stillingsinstruks hvor daglig leders oppgaver fastsettes.

Det er styret som utarbeider stillingsinstruksen til daglig leder og som ledd i denne er det fornuftig å sette inn noen terskler for hvor grensen skal gå for hva som er av “uvanlig art eller stor betydning”.

Rollen som daglig leder i en virksomhet innebærer et stort ansvar. Ansvaret gjør at det er helt nødvendig med et godt tillitsforhold mellom styret og daglig leder.

- Les mer om forholdet mellom daglig leder og styret

For å kunne legge til rette for et godt tillitsforhold mellom styret og daglig leder har loven lagt opp til stor grad av avtalefrihet i ansettelsesprosessen av daglig leder.

Daglig leders ansvar er indirekte regulert gjennom det lovpålagte erstatningsansvaret som følger av aksjeloven. Som en av flere ansvarlige subjekter i et aksjeselskap, kan daglig leder bli erstatningspliktig for skade som vedkommende forsettlig eller uaktsomt påfører andre.

Aksjeloven om daglig leders erstatningsansvar

Aksjeloven § 17-1.Erstatningsansvar

Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.

Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig eller uaktsomt har medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves av medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke har utvist forsett eller uaktsomhet.

Stillingsinstruks for daglig leder

For å sikre en felles enighet om daglig leders oppgaver og rolle er det vanlig å utarbeide en stillingsinstruks som nærmere beskriver hva som ligger i stillingen som daglig leder.

For at en stillingsinstruks skal være et nyttig verktøy bør den tilpasses det konkrete selskapet som daglig leder rollen gjelder.

Rollen som daglig leder i et lite oppstartsfirma vil naturlig nok være annerledes enn rollen som daglig leder i et større firma.

Eksempel på stillingsinstruks for daglig leder

Eksempel på stillingsinstruks/stillingsbeskrivelse for daglig leder fra altinn

Det presiseres at dette dokumentet er av generell art og at teksten må tilpasses den enkelte virksomhet.

1. Mål for stillingen

Daglig leder skal lede selskapet på en slik måte at selskapet sikres og styrkes, og at trygghet kan utvikles både for selskapets eksistens og for virksomhetens medarbeidere.

2. Organisatorisk plassering

Nærmeste overordnede til daglig leder er selskapets styre. Utenom styremøtene rapporterer daglig leder til styrets leder.

3. Ansvar og myndighet

Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker skal forelegges styret.

Daglig leder har ansvaret for forvaltningen av selskapets menneskelige og materielle ressurser. Han/hun skal lede bedriften i samsvar med lovbestemmelser og forskrifte, samt vedtekter og beslutninger truffet i generalforsamling og/eller av styret.

Daglig leder skal i samarbeid med styret fastsette bedriftens mål og strategier, for deretter å ta ansvaret for en effektiv ledelse av alles innsats for å innfri disse.

Daglig leder har ansvaret for at styret får forelagt alle saker som på grunn av prinsipielle forhold, økonomiske betydning eller av andre grunner er av en slik art at de bør forelegges styret. Daglig leder plikter å informere styret om viktige forhold i og utenfor bedriften som kan påvirke bedriftens stilling og utvikling.

Daglig leder har ansvaret for forberedelse av styresaker og i samarbeid med styrets leder innkalle til styremøtene.

4. Fullmakter

Daglig leder har i kraft av sin stilling fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger og inngå alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften.

Avtaler av strategisk art skal legges fram for styret til orientering.

Strategiske samarbeidsavtaler som binder selskapet utover operativt prosjektsamarbeid, skal legges fram for styret til beslutning.

Selskapets konti disponeres av daglig leder ved at han/hun signerer utbetalinger opp til kr xxx.xxx. Over dette beløpet signerer daglig leder sammen med styrets leder.

Eventuelle tillitsverv skal godkjennes av styret.

5. Generelle arbeidsoppgaver

Sørge for at styrets og egne beslutninger iverksettes.

Forberede selskapets styremøter, sørge for at styrets medlemmer får tilsendt nødvendig materiale og regnskapsrapporter innen en uke før møtene, samt sørge for grundig og rask protokollutsendelse.

Sørge for at selskapets budsjetter nås og lede og disponere selskapets ressurser på en slik måte at lønnsomhet over tid kan vise en kontinuerlig forbedring.

Kontrollere resultatet av virksomheten i sin helhet og virke for at et riktig totalresultat for bedriften oppnås.

Sørge for at selskapet til enhver tid er à jour med sine økonomiske forpliktelser og informere styret om eventuelle avvik fra dette.

Holde seg regnskapsmessig à jour og sørge for at myndighetenes krav til gjeldende bestemmelser og oppgaveplikt blir ivaretatt.

Følge opp nye metoder og utviklingstendenser og orientere styret og andre berørte om forhold av interesse.

Så langt det synes nødvendig – informere underordnede om styrets og egne beslutninger.

Sørge for at trivsel og samarbeid råder blant personalet, samt arbeide med planmessig utvikling av alle medarbeidere for å nå bedriftens mål på kort og lang sikt.

Holde kontakt med og utvikle samarbeidet med bedriftens kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser samt offentlige myndigheter.

Sørge for at det drives utadrettet markedsføring overfor både eksisterende og potensielle kunder.

I tillegg til nevnte arbeidsoppgaver, arbeide med de prioriterte sakene som styret til enhver tid har spesifisert og som er dokumentert i styreprotokollene.

En del av formålet med stillingsinstruksen er å trekke grensene for hva som ligger under daglig leders ansvarsområde og hva som skal fremlegges for styret. Det gjøres gjerne ved å spesifisere konkrete tallfestede og/eller områdefestede fullmakter for hva daglig leder kan beslutte uten å i forkant innhente fullmakt fra styret.

Du får gratis mal for arbeidsavtale og digital signering med Lexolve

Lexolve er en digital selvbetjeningsplattform hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Vi har laget en mal for arbeidsavtale hvor du underveis i avtalen kan velge at ansettelsen gjelder en daglig leder. Da vil du få klausuler som er vanlige ved ansettelse av daglig leder. Vi gir deg også løpende guiding når du fyller ut avtalen, og har du spørsmål kan du chatte med våre jurister.

Alle våre avtaler er laget av jurister med lang erfaring som forretningsadvokater.

Prøv Lexolve gratis i 30 dager.

KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet