Styreinstruks I Gratis mal I Digital veiviser I Lexolve

Styreinstruks på få minutter

Lag en styreinstruks tilpasset selskapets styrearbeid, og gjør det til et reelt styringsverktøy med Lexolve:

 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse instruksen
 • Du kan spørre oss om veiledning i chatten
 • Signer digitalt med BankID eller e-post
 • Få påminnelser om frister og oppfølging

Anbefalt: Les hvordan du gjør styreinstruksen til et praktisk verktøy ⬇️

Lag, inngå og signer avtaler gratis i prøveperioden.

bilde av styreinstruks
Time

Tidsbruk: ca. 10 minutter

NO ENG

Norsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Slik lager du styreinstruks i Lexolve

Tilpass instruksen ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

Les gjennom og send til signering

Signatur

Sett påminnelse for oppfølging

Påminnelser om frister

Andre aktuelle avtaler

Arbeidsavtale

NDA (fortrolighetsavtale)

Generalforsamling

Intensjonsavtale

Konsulentavtale

Advarsel

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Start dokumentet
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
lexolve plattform

Innhold

 • 9 ting du bør vite før du lager styreinstruks
 • Når bør du bruke styreinstruks?
 • Får styreinstruks betydning for et krav om styreansvar?
 • Hva sier aksjeloven om styreinstruks?
 • Hva bør en styreinstruks inneholde?
 • Bør styreinstruksen regulere kjøp og salg?
 • Bør styreinstruksen regulere krav til styremedlemmer?
 • Hvordan tilpasse styreinstruks som et styringsverktøy?
 • Skal styreinstruksen omfatte daglig leder?
 • Hvem lager og vedtar styreinstruks?

9 ting du bør vite før du lager styreinstruks

Styreinstruks er pålagt i selskaper med ansatte i styret og fungerer som et styringsverktøy for styrets arbeid. Et styreinstruks er et dokument som sier noe om hvordan styrets arbeid skal gjennomføres.

📖 Les mer om: Styrets plikter: En praktisk guide til styrearbeid i 2024

📖 Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Når bør du bruke styreinstruks?

I selskaper hvor de ansatte har representanter i styret er det pålagt å ha en styreinstruks. Også når det ikke er ansatterepresentanter i styret, kan det være praktisk med en styreinstruks.

Da vet alle styremedlemmene hva som gjelder for utførelsen av deres ansvar og oppgaver, og hele styret har en felles forståelse for hvordan styrearbeidet skal utføres.

Får styreinstruks betydning for et krav om styreansvar?

Ja. En styreinstruks vil tilrettelegge for at at styrearbeidet blir utført i henhold til gjeldende lovregler og selskapets retningslinjer. Dette vil kunne være positivt i en eventuell sak om styreansvar, hvor gjerne styremedlemmenes aktsomhet skal bedømmes.

Hva sier aksjeloven om styreinstruks?

Ifølge aksjeloven skal styreinstruksen gi regler om “styrets arbeid og saksbehandling", og inneholde regler om hvilke saker som normalt skal behandles i styret.

Den skal også inneholde regler om daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret.

Til sist skal den inneholde regler for innkalling og møtebehandling.

"Instruksen skal blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret.
Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling."

Hva bør en styreinstruks inneholde?

Utover de lovpålagte krav til innhold bør den inneholde informasjon om styremøter, slik som hyppighet, frister for innkalling og møteform. Det kan fremgå hvordan det skal innkalles til styremøter - og her kan det være praktisk å avklare at det kan foregå med elektronisk kommunikasjon.

Styreinstruksen kan også regulere hvordan styremøtene skal foregå, og hvordan styrebehandling utover de faste møtene skal foregå.

Andre ting er praktiske bestemmelser om hvem som skal føre referat, hvordan og til hvilke frister referatet skal distribueres til styremedlemmene, frister for referattilførsel, rutiner for slike tilførsler, aksept og signering av protokoll.

Bør styreinstruksen regulere kjøp og salg?

Styreinstruksen kan inneholde regler eller referanser til hva som gjelder rundt kjøp og salg av aksjer i selskapet, for eksempel ved å ta inn reglene fra vedtekter, aksjonæravtale eller aksjeloven, avhengig av hvilke regler som gjelder for selskapet.

Skal det gjelde særlige regler for styreleder eller andre styremedlemmer, kan dette fremgå i styreinstruksen.

Bør styreinstruksen regulere krav til styremedlemmer?

Ja. Plikter styremedlemmer har til å holde taushet og eventuelt forbud mot å delta i konkurrerende virksomhet kan inntas i styreinstruksen. Også regler om inhabilitet og rutiner for dette bør tas med.

Til sist kan instruksen regulere onboarding av nye styremedlemmer og hvordan eventuelle varamedlemmer skal holdes orientert om styrets arbeid.

Jo mer praktisk du lager styreinstruksen, jo bedre verktøy blir den.

Hvordan tilpasse styreinstruks som et styringsverktøy?

Styreinstruksen kan fungere som et reelt styringsverktøy om den er tilpasset de faktiske forholdene i hvert enkelt selskap.

Det bør derfor foretas en årlig gjennomgang av styreinstruksen for å se om den fortsatt speiler de faktiske forholdene i selskapet, aksjeloven, aksjonæravtalen og vedtektene. Spørsmål som kan stilles i forbindelse med en årlig gjennomgang er for eksempel: Har styret hatt erfaringer i det siste året som gjør at instruksen bør endres? Samsvarer instruksen med hvordan styret faktisk fungerer?

Skal styreinstruksen omfatte daglig leder?

Ja det kan det, men det kan også være ryddig å ha en egen instruks for daglig leder. Da er det tilstrekkelig å henvise til denne i styreinstruksen, i stedet for å inkludere daglig leders arbeidsoppgaver i selve styreinstruksen.

Hvem lager og vedtar styreinstruks?

Etter aksjeloven er det styret selv som skal fastsette en styreinstruks, fordi styret er nærmest til å vurdere hva som er en hensiktsmessig arbeidsordning.

Av og til blir arbeidet med å utarbeide en styreinstruks satt til en advokat. Det er ikke nødvendig, og ofte vil det bli en bedre styreinstruks om dere gjør det selv og ønsker at den skal fungerer som et praktisk verktøy for styrearbeidet. Da er det viktigst at styret selv tilpasser instruksen, og det kan du gjøre selv i Lexolve.

Styreinstruksen trenger ingen behandling i eller godkjennelse fra generalforsamlingen. Men dersom generalforsamlingen instruerer styret om forhold som ligger inn under generalforsamlingens myndighet, kan det være relevant å oppdatere styreinstruksen på dette.

Lexolve hjelper deg å lage styreinstruks

Lexolves veviser hjelper deg å lage en styreinstruks som er tilpasset ditt selskapet.

Pris-eksempel intensjonsavtale

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Nyhet! 🎉 Nå får du som bygger selskap et komplett juridisk verktøy til kun 295,- per måned. Gjør styrearbeid, avhold generalforsamling, inngå og følg opp avtaler, og få oversikt og håndter alle ansatte - på ett og samme sted.

Dette sier kundene våre

Kim Grytøyr , Daglig leder Devos AS
Devos

Glad jeg fant dere som har alt i samme plattform

Kim Grytøyr, Daglig leder & Utvikler
Les mer om hvordan Devos AS bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!