Styrehonorar når du bygger selskap | Praktisk guide til styrearbeid i 2024 | Digital juridisk ekspertise for SMB | Lexolve

Styrehonorar i selskap i vekst: Lønn i aksjer, kontanter eller begge deler?

Spørsmålet dukker opp hver gang du bytter ut styremedlemmer eller styreleder. Skal de ha honorar, og i så fall - hvor mye? Da hjelper det å vite hva du har plikt til, hva andre selskaper gjør og om du kan betale lønn i aksjer.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 27. mars 2024

nærbilde av en pengeseddel

Innhold

 • Når er det vanlig å begynne med styrehonorar?
 • Styrehonorar kan være et beløp, timehonorar, opsjoner eller aksjer
 • Styrehonorarets størrelse i vekstselskaper
 • Aksjer som styrehonorar
 • Styrelederhonorar
 • Skal styrehonoraret veie opp for risikoen som tas?

Kort forklart

Denne artikkelen tar for seg styrehonorar, praktiske eksempler, lønnsterskler og om du bør betale lønn i aksjer. For en oversikt over krav til styremedlemmer, deres ansvar, oppgaver og plikter kan du få "En praktisk guide til styrearbeid i 2024" tilsendt som e-bok.

Når er det vanlig å begynne med styrehonorar?

Vurderingen av om du bør tilby styrehonorar i en eller annen form oppstår normalt sett når du har bestemt deg for å få på plass et profesjonelt styre.

Det er mer vanlig ikke å betale honorar i startfasen enn å gi noen form for honorar, og om det skal betales styrehonorar er det mest vanlig å gi styreleder honorar før styremedlemmer.

Min erfaring er at det ikke er vanlig praksis å betale styrehonorar i tidlig fase. Det er da ikke spesielt stor risiko forbundet med styrevervet, og kanskje ikke heller så tidkrevende.

Slik jeg ser det er styreverv i oppstartselskaper en gylden mulighet for styremedlemmet til å bidra og få både unik innsikt hvordan et selskap bygges opp fra bunnen av, samtidig som det får erfaring fra styrearbeid.

Undersøkelse i Shifter om styrehonorar

I en undersøkelse utført av Shifter blant 49 selskaper i 2020 oppgav 36 % av selskapene med omsetning under en million at de kompenserte styremedlemmer, og 45 % kompenserte styreleder. Undersøkelsen er ikke statistisk signifikant - dvs. antallet respondenter gir ikke grunn til å bruke tallene som et statistisk grunnlag, kun som en pekepinn.

Fra 1 til 10 millioner i omsetning var det 36 % som kompenserte både styreleder og styremedlemmene.

Etter 10 millioner i omsetning kompenserte alle selskapene i undersøkelsen styremedlemmene sine.

I starten brukte jeg styret mer som en sparringspartner enn som en kontrollfunksjon, og det tror jeg er typisk for oppstartsfasen. Det er jo det som gjør det så gøy å sitte i styret i oppstartselskaper!

I følge undersøkelsen fra Shifter kompenserer 100 % av selskapene styremedlemmene når selskapet omsetter for mer enn 10 millioner. Da vil styrevervet gjerne være knyttet til en større økonomisk risiko og krever mer tidsbruk at det kan være rimelig å kompensere medlemmene.

En tommelfingerregel kan derfor være at det ikke betales honorar i startfasen, men når selskapet begynner å omsette for et betydelig beløp eller vervet er forbundet med betydelig ansvar, kan styrehonorar være på sin plass.

Mine tips til når du bør få på plass et profesjonelt styre

Da jeg startet Lexolve, var det viktig for meg å få på plass et profesjonelt styre ganske tidlig. Med min bakgrunn som forretningsadvokat visste jeg mye om domenet jeg skulle bygge teknologiprodukter for. Jeg visste hvem kundene var, hva de hadde behov for og hvilke utfordringer som fantes.

Men jeg hadde ikke jobbet med forretningsstrategi, produktutvikling eller teknologi før, ei heller ansatt noen eller bygget opp en organisasjon.

I det første styret mitt fant jeg derfor noen som hadde disse erfaringene, og som jeg kunne lære fra i den første fasen. Jeg brukte styret mye mer som en sparringspartner enn som en kontrollfunksjon, og det tror jeg er typisk for styrer i oppstartsfasen. Det er også det som gjør det så gøy å sitte i styrer i oppstartselskaper!

Det eneste jeg skulle gjort om igjen, var å sørge for at noen i styret mitt også hadde gründererfaring. Du trenger selvfølgelig ikke ha alle sparringspartnerne dine i styret, men for meg fungerte det fint å ha en rekke erfarne personer jeg kunne sparre med i samme gruppe.

Les mer om hvem og hvordan du velger ut styremedlemmer i Krav til styremedlemmer i 2024

Styrehonorar kan være et beløp, timehonorar, opsjoner eller aksjer

Styrehonoraret fastsettes i generalforsamling, og det betyr at det er styret som foreslår nivået og måten godtgjørelsen skal gjøres, og generalforsamlingen som vedtar det.

Et styremedlem kan ikke motta godtgjørelse fra noen andre enn selskapet for sitt verv, som for eksempel fra den aksjonær som har utnevnt styremedlemmet.

Styrehonoraret kan fastsettes både før og etter styrevervet tas, og det kan fastsettes som et bestemt beløp, etter medgått tid eller en kombinasjon av de to, og kan fastsettes som penger, aksjer og opsjoner

Det er ikke noe plikt for selskapet å vedta å betale styremedlemmer lønn eller honorar, og det er heller ikke noe i loven som forklarer hva størrelsen bør være.

I Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) (som i utgangspunktet er lagd for børsnoterte selskaper) anbefales det at styrehonoraret bør fastsettes under hensyn til ansvar, kompetanse, tidsbruk og kompleksiteten i virksomheten - og at den ikke bør være avhengig av resultatet i selskapet.

Styreansvarforsikring anses som styregodtgjørelse eller styrehonorar, og må besluttes av generalforsamlingen.

Styrehonorarets størrelse i vekstselskaper

bilde av et bord med en pengesekk på

I mange oppstartselskaper er det vanlig at styret ikke får betalt i det hele tatt, og at det først utbetales styregodtgjørelse når selskapet har fått en omsetning som monner litt.

I følge Shifters undersøkelse lå honoraret i snitt på mellom 26 - 50 000 i selskaper som omsatte for opp til 25 millioner.

Til sammenlikning ligger honoraret for styreleder i børsnoterte selskaper i snitt fra 500,000,- i følge Finansavisen - og da utgjør gjerne vervet nærmere enn halv stilling.

I vurderingen av nivået av honorar ville jeg tatt utgangspunkt i hva det vil innebærer av tidsbruk og sette et rimelig nivå deretter.

For egen del tenker jeg at et styrelederverv er mest tidkrevende, og at styreleder bør bruke minst 2-3 timer i uka på vervet sitt. Jeg tar derfor utgangspunkt i at jeg skal kompensere 10 timer tidsbruk i måneden, og timeprisen skal reflektere det som er rimelig for erfaring og ansvar sett opp mot selskapets likviditet og modenhet (hvor det siste trumfer det første).

Styrehonorar til styremedlemmer i Lexolve

I de første styrene jeg hadde fikk styreleder honorar i form av aksjer eller opsjoner.

Både aksjekjøpet og opsjonsavtalen var avhengig av en viss tjenestetid, hvor jeg som majoritetsaksjonær hadde rett til å bytte dem ut når jeg ønsket.

Jeg er usikker på om jeg hadde gjort det samme i dag. Aksjer og opsjoner kan virke billige å gi der og da, men er ikke nødvendigvis det på sikt.

Øvrige styremedlemmer har ikke fått honorar.

Nå som selskapet begynner å bli mer moden har jeg et ønske om å honorer styreleder, fordi jeg synes det er enklere å være kravstor på tiden styreleder må legge ned i vervet.

Jeg som gründer trenger en styreleder som er "på" og har satt seg grundig inn i virksomheten og alt som pågår. Jeg nøler med å bruke deres tid om jeg vet den er helt gratis, men har mindre kvaler når jeg vet de får betalt.

I det neste vervet vil jeg derfor foreslå et moderat honorar som står til selskapets likvidet, og som selskapet selv kan velge om skal betales ut i aksjer eller kontanter.

Vil du ha flere praktiske tips som dette? Jeg skriver nyhetsbrev for deg som bygger selskap 2-4 ganger i måneden.

- Merete, gründer og daglig leder Lexolve

Aksjer som styrehonorar

I selskapets startfase hvor inntektene er lave og du har en styreleder eller styremedlem som skal gjøre en operativ arbeidsinnsats i tillegg til styrevervet sitt, kan det være en mulighet å avtale lønn i form av aksjer - såkalt "Sweat equity".

Her kan det først være lurt å sette seg inn i regelene for dette. Denne "lønnen" må gjerne skattes av som lønn om dere ikke avtaler dette som et selvstendig oppdragsforhold.

Lær om aksjer som lønn: Svettekapital

Definer oppdraget derfor godt i en oppdragsavtale om dere vil ha det som et selvstendig oppdragsforhold.

Her finner du en god oppdragsavtale

Jeg ville tenkt at det ble satt av en viss pott av timer de kan jobbe for å oppnå et visst resultat for selskapet, og at kompensasjonen ble satt som en pris per time.

For eksempel at det maks skal jobbes 400 timer á 500,- i løpet av en viss tidsperiode. Dette beløpet faktureres fra den som utfører oppdraget, og kan brukes til å kjøpe aksjer i en fremtidig emisjon.

Selskapet må stå fritt til å velge og betale beløpet ut i penger i stedet for aksjer.

Jeg synes egentlig det er en enda bedre om styremedlemmene selv investerer i selskapet gjennom en kapitalforhøyelse - til vanlig pris og vilkår.

Mange ferske selskaper gir de første styremedlemmene og spesielt styreleder muligheten til å investere i selskapet i den første eller andre finansieringsrunde.

Da er selskapet relativt lavt priset og det kan bli et godt insentiv til å bidra til selskapets utvikling med lang horisont.

Kanskje enda bedre er det om styremedlemmene selv investerer i selskapet gjennom en kapitalforhøyelse - til vanlig pris og vilkår.

Da får du selvmotiverte styremedlemmer som ønsker det beste for bedriften.

Slik gjennomfører du en emisjon med Lexolve

Styrelederhonorar

Det er naturlig at styreleder har større honorar enn øvrige styremedlemmer, da dette vervet vil ta mer tid. I følge Finansavisen tjener styreleder i snitt det dobbelte av det aksjonærvalgte styremedlemmer tjener. Medianen for styreledere ligger på 550,000.

Honoraret for styreleder i børsnoterte selskaper ligger i snitt på 664,440 i børsnoterte selskap, mot tilsvarende 326,090,- i statlige selskap i følge styrehonorarunderøskelsen for 2021 fra Styreinstitutt.no .

Verv i store selskaper tar mye tid og vil for mange være vanskelig å kombinere med andre jobber, derfor er vervene også godt betalt

Du kan derfor bruke samme tommelfingerregel - dess mer tid det tar, dess høyere honorar.

Skal styrehonoraret veie opp for risikoen som tas?

Tja. Kanskje. Det kan ta litt tid å sørge for at du oppfyller pliktene dine i et styre, og sånn sett kan du kompenseres for tiden det tar.

Men det nytter ikke å betale seg ut av ansvaret, ei heller vil styreansvarsforsikring hindre at det skjer ting du kan hefte for.

Først og fremst så vil risikoen være avhengig av hvordan selskapet i seg selv styres, og hvor god innsikt styremedlemmene har i det slik at de kan foreta nødvendige kontrollhandlinger.

Jeg vil anbefale alle som ønsker seg eksterne styremedlemmer om å være transparente rundt driften av selskapet og hvilke spesielle plikter og ansvar som følger fra det.

For en full oversikt over styrets plikter, les Styret og styrets plikter - en praktisk guide til styrearbeid i 2024)

Hvordan kan Lexolve redusere risikoen for styremedlemmer?

Et selskap som bruker juridisk ekspertise til å lage avtaler med kunder og leverandører, håndtere styret og aksjonærer og ansettelseforhold, har som regel redusert den juridiske risikoen i selskapet kraftig, og dermed også risikoen for styreansvar.

Lexolve er en digital juridisk plattform for selskaper, og hjelper alle selskap med å få god juridisk styring og kontroll i alt de gjør. I tillegg foreslår Lexolve proaktivt hvilke tiltak bedriften bør gjøre for å etterleve lovregler knyttet til kommersielle avtaler, styrearbeid og personalhåndtering.

Du kan utforske Lexolve helt uforpliktende for å se om det kan være noe for dere!

6 essensielle råd til deg som bygger selskap

Den hemmelige sausen for å unngå dyre juridiske feil

Èn juridisk feil kan koste titalls millioner. Her er ditt hemmelige våpen for å unngå det samme. Du lærer:

 • Vanene som gjør selskapet juridisk skuddsikkert
 • Stålkontroll lenge før due dilligence og "røde flagg"
 • Nøkkelen til profesjonelle og varige kundeforhold
 • Fire forhandlingsstrategier som aldri går av moten
 • Årlige rutiner som minsker tvisterisiko
 • Hjelp til å velge riktig distribusjonsform til din produkt/tjeneste
cover ebok hemmelig saus for å unngå rettssaker