Prosess for å inngå avtale med nærstående - aksjeloven § 3-8

Avtale med nærstående - aksjeloven § 3-8

Prosess for godkjennelse av avtale med nærstående etter aksjeloven § 3-8.

- Omfatter alle selskapsdokumenter du trenger

- Digital sigerning og lagring

Lag og signer avtaler gratis i prøveperioden.

Eksempel på ferdig utfylt 3-8 redegjørelse
Time

Tidsbruk: ca. 5 minutter

NO ENG

Norsk og Engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Andre produkter som kan være relevante for deg

Låneavtale

Generalforsamling

Aksjonæravtale

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Start 3-8 prosessen
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
ikon: getting started

Gjør innledende vurderinger

Sjekk vilkårene for 3-8 behandling og vurder om transaksjonen omfattes

vurdering

Lag nødvendig dokumentasjon

Lag styreredegjørelse som bekreftes fra revisor og protokoll fra styremøte

dokumentasjon

Informer om avtalen

Avtalen skal meldes til Foretaksregisteret og selskapets aksjonærer

informer
Pris-eksempel NDA

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv, digital signering, og anledning til å spørre våre jurister om hjelp.

Innhold

 • Er transaksjonen omfattet av aksjeloven § 3-8?
 • Hva er 3-8 og når gjelder det?
 • Finnes det unntak fra 3-8 behandling?
 • Hvordan gjennomføres en 3-8 prosess?
 • Hvilke avtaler omfattes av 3-8?
 • Hvordan vurdere hva som er virkelig verdi av en avtale?
 • Hva om avtalen ikke er underlagt 3-8?
 • Hvorfor må avtaler 3-8 behandles?

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Lexolve plattform

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

 • Lage og inngå avtaler
 • Utføre selskapsendringer
 • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Er transaksjonen omfattet av aksjeloven § 3-8?

Er transaksjon mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder, eller noen som er nærstående til eller handler etter avtale med noen av disse?

Overstiger verdien av den ytelsen selskapet skal yte mer enn 2,5 % av balansesummen i selskapets sist godkjente årsregnskap?

Overstiger den virkelige verdien av den ytelsen selskapet skal yte kr. 100 000?

Er avtalen utenfor selskapets vanlige virksomhet og/eller ikke grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper?

Dersom du svarer ja på alle disse spørsmålene må avtalen normalt underlegges en 3-8 prosedyre som nærmere redegjort for under.

Hva er 3-8 og når gjelder det?

3-8 er en bestemmelse i aksjeloven som inneholder noen særskilte prosesskrav som gjelder for noen avtaler.

Bestemmelsen gjelder for avtaler mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder, eller en nærstående til noen av disse, eller en som handler etter avtale med en av disse. For at avtalen skal omfattes av 3-8 må selskapets ytelse på tidspunktet for inngåelse av avtalen ha en virkelig verdi som er større enn 2,5 prosent av balansesummen i selskapets sist godkjente årsregnskap eller en registrert og kunngjort mellombalanse. Har selskapet ikke fastsatt et årsregnskap eller en mellombalanse, er terskelverdien 2,5 prosent av samlet pålydende og overkurs på de aksjene som selskapet har utstedt.

Finnes det unntak fra 3-8 behandling?

Ingen regel uten unntak og det gjelder også for 3-8 behandling. Faller avtalen inn under noen av unntakene under trenger den ikke 3-8 behandling. Vi anbefaler allikevel at det utarbeides en styreprotokoll hvor det fremgår at 3-8 er vurdert og hvilket unntak som gjelder.

 • avtale som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet og som er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper,
 • avtale der selskapets ytelse på tidspunktet for inngåelse av avtalen har en virkelig verdi som utgjør mindre enn 100 000 kroner,
 • avtaler inngått i samsvar med andre særreguleringer i aksjeloven eller andre lover (aksjelovens § 2-4, jf. § 2-6, § 10-2, § 8-7 fjerde ledd og § 8-10, finansforetaksloven og verdipapirhandelloven)
 • avtale om lønn og godtgjørelse til daglig leder og styremedlemmer

Hvordan gjennomføres en 3-8 prosess?

 • Styret utarbeider en redegjørelse for avtalen etter reglene i aksjeloven § 2-6 første og andre ledd og en erklæring om avtalen.
 • Styret avholder et styremøte som behandler avtalen, redegjørelsen og erklæringen.
 • Revisor skal bekrefte redegjørelsen.
 • Redegjørelsen og erklæringen sendes til alle aksjeeiere med kjent adresse og til Foretaksregisteret.

Hvilke avtaler omfattes av 3-8?

Det er ikke noen begrensning i hvilke typer avtaler som omfattes. Avtaler om kjøp og eller salg av varer og tjenester, avtaler om bytte, avtaler om lån og leie, tjenesteavtaler og andre typer avtaler er alle omfattet. En avtale kjennetegnes normalt ved at hver av partene yter noe. Ved rene gaver eller utdelinger er det andre regler som gjelder. Ved løpende ytelser (som for eksempel ved renter) er det nåverdien av ytelsen som skal legges til grunn.

Hvordan vurdere hva som er virkelig verdi av en avtale?

Vanligvis er det nokså enkelt å fastslå hva som er den virkelige verdien av en avtale. Det er det som selskapet skal yte, tilsvarende vederlaget i avtalen. I de tilfellene hvor selskapet skal yte noe annet enn penger må den virkelige verdien av det selskapet skal yte fastsettes. Da er det viktig å finne markedsprisen på det som skal ytes.

Hva om avtalen ikke er underlagt 3-8?

Selv om avtalen allerede er inngått, er det fullt mulig å gjennomføre en 3-8 behandling for å sikre at prosess kravene er oppfylt.

Avtale inngått uten 3-8 behandling, er ikke bindende for selskapet om selskapet godtgjør at avtaleparten forsto eller burde ha forstått at styret ikke har godkjent avtalen. Avtalen skal da annulleres og det som er ytt skal føres tilbake til selskapet.

Hvorfor må avtaler 3-8 behandles?

Bakgrunnen for bestemmelsen om styrebehandling av avtaler med nærstående er for å sikre alle aksjonærer likebehandling, beskytte kreditorens interesser ved å hindre tapping av selskapet og for å sikre at styret og ledelsen opptrer i henhold til det som er i selskapets interesse og ikke handler ut fra egeninteresse.

Lag 3-8 dokumentasjon med Lexolve

Med Lexolve får du hjelp til å lage en 3-8 dokumentasjon i henhold til lovkravene som følger av aksjeloven. Du får spørsmål og veiledning underveis i utfyllingen av avtalen og har du spørsmål kan du stille de i chatten. Alle dokumentene kan signeres digitalt og lagres i ditt digitale arkiv i Lexolve.


Dette sier kundene våre

Kim Grytøyr , Daglig leder Devos AS
Devos

Glad jeg fant dere som har alt i samme plattform

Kim Grytøyr, Daglig leder & Utvikler
Les mer om hvordan Devos AS bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Smarte jussverktøy for den moderne leder

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!