Bedriftslån: Din guide til å ta opp eller gi lån i selskapet

Bedriftslån: Din guide til formalia og prosess når bedriften skal gi eller ta opp lån

Om du skal gi aksjonærlån, bedriftslån, lån mellom bedrifter, lån mellom bedrift og aksjonær eller lån mellom nærstående: Lexolve hjelper deg gjøre prosessen riktig, og har maler for ulike typer låneavtaler for bedriften din som du kan lage og signere digitalt i gratis prøveperiode.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 14. juni 2024

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Slik fungerer Lexolve

1. Start dokument eller prosess

2. Følg veileder og tilpass dokument

3. Signer digitalt og sett påminnelser

4. Ha alt lagret på ett sted

person utenfor en bank
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Må du alltid inngå skriftlig låneavtale for bedriftslån?
  • Må bedriftslånet styregodkjennes?
  • Skal bedriftslån som gjelder nærstående behandles særskilt?
  • Kan avtaler om bedriftslån være ugyldige?
  • Hvordan skal et bedriftslån regnskapsmessig behandles?
  • Hvordan skal bedriftslån skattemessig behandles?
  • Lån til fremtidige aksjonærer
  • Lån til ansatte som skal kjøpe aksjer
  • Hvordan kan du sikre et bedriftslån?
  • Hvordan kan du gi eller få garantier for et bedriftslån?

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du som bygger selskap sparer tid og penger når du lager avtaler og gjør styrearbeid, utfører selskapsendringer og håndterer personell. Du genererer dokumenter automatisk, signerer dem digitalt og får påminnelser om fornyelser gjennom vårt AI-drevne avtalearkiv. Lurer du på noe kan du chatte med våre jurister.

Må du alltid inngå skriftlig låneavtale for bedriftslån?

Ja. Du bør alltid ha en skriftlig låneavtale når du inngår låneavtale i selskapet ditt. Det gjelder selv om bedriftslånet er kortsiktig eller langsiktig, om lånebeløpet er stort eller lite, og om avtaleparten er nærstående til selskapet eller en ekstern part. Du bør også behandle eller protokollføre opptak av bedriftslån i styret. Dette er en god praksis for selskapsstyring, og sikrer dokumentasjon av behandlingen.

📖 Les mer om: Selskapsstyring: Slik sikrer du god corporate governance

Låneavtale for lån mellom selskaper, mellom selskap og person eller mellom to personer kan du bruke gratis i Lexolve.

📖 Les mer om: Låneavtale for lån mellom selskaper

Må bedriftslånet styregodkjennes?

Noen ganger. Saker som er av “uvanlig art eller stor betydning” skal alltid behandles av styret. Om avtalen for bedriftslån er av uvanlig art eller betydning må vurderes konkret. Det beror både på det konkrete lånet og på selskapet. Er det tale om en kreditt til en kunde og selskapet vanligvis inngår slike kredittavtaler, kreves det ikke styrebehandling.

Uansett om det ikke er krav om styrebehandling, kan det være fornuftig å få saken protokollført av styret enten i forkant eller etterkant av signeringen. Dette er en god praksis for selskapsstyring, og sikrer dokumentasjon av behandlingen. I Lexolve får du hjelp til å lage styreprotokoller.

📖 Les mer om: Styrebehandling og styreprotokoll

Skal bedriftslån som gjelder nærstående behandles særskilt?

Ja. Er avtalen med en nærstående kan det kreves særlig selskapsrettslig behandling etter aksjelovens § 3-8 om transaksjoner mellom selskapet og dets aksjeeiere m.v.

Det er et krav at dere følger disse reglene dersom ytelsens virkelige verdi er minimum 100 000 kroner og overstiger 2,5 % av selskapets balansesum, samt at ingen av lovens unntaksregler kommer til anvendelse.

Bedriftslån som er gitt inngått i strid med bestemmelsen er ikke bindende for selskapet dersom selskapet "godtgjør at medkontrahenten forsto eller burde ha forstått at styret ikke har godkjent avtalen", det vil med andre ord si at aksjeeieren var i ond tro.

I Lexolve får du hjelp til å lage både låneavtale, og å behandle avtalen etter prosessreglene i aksjelovens § 3-8.

📖 Les mer om: Avtale med nærstående - aksjeloven § 3-8

Kan avtaler om bedriftslån være ugyldige?

Ja. Har selskapet gitt lån i strid med de ovennevnte bestemmelser om aksjeloven § 3-8, vil lånet være ugyldig. Ved ugyldighet må lånet straks føres tilbake til selskapet.

Inngåelse av lån med nærstående bør godkjennes av styret uavhengig av det er nødvendig med § 3-8 behandling. Er lånet med en aksjonær bør det styrebehandles og formaliseres selv om aksjonæren er eneste aksjonær og styremedlem i selskapet. I Lexolve får du hjelp til å lage styreprotokoller.

📖 Les mer om: Styrebehandling og styreprotokoll

Hvordan skal et bedriftslån regnskapsmessig behandles?

Lånet må bokføres i samråd med regnskapsfører. Dersom det holdes bokettersyn eller ved en eventuell konkurs vil det være viktig å ha bekreftelse på kontooverføring som bevis på overføringen av penger til selskapet i henhold til avtalen. Det er en rekke notekrav for denne type lån som må overholdes. Dette bør avstemmes med regnskapsfører.

Hvordan skal bedriftslån skattemessig behandles?

I tillegg til å avklare regnskapsmessig behandling av et lån er det viktig å sjekke hvilke skattemessige konsekvenser et lån vil få. Eventuelle fordeler som ytes (som for eksempel rentefrihet), vil kunne få en skattemessig konsekvens. Særlig ved lån til/fra nærstående av selskapet er det viktig å avklare hvilke skattemessige følger lånet vil få før lånet inngås. Sjekk gjerne med regnskapsfører/revisor eller en skatteadvokat.

Hvilke ulike typer bedriftslån finnes?

Lån til en eller flere aksjonærer

Dersom selskapet skal ta opp et aksjonærlån eller låne ut penger til aksjonærer, er det viktig å inngå følge de kravene som gjelder for lån til/fra aksjonær.

📖 Les mer om: Lån fra aksjonær til selskap: Låneavtale

Lån til ansatteaksjonærer

Ved lån til en aksjonær som også er ansatt i selskapet gjelder det noen særregler. Lånet må ligge innenfor rammen av det selskapet kan dele ut som utbytte, og det må stilles betryggende sikkerhet tilsvarende som for lån til aksjonærer.

Det kan likevel, forutsatt at ansattaksjonæren ikke eier mer enn fem prosent av aksjekapitalen i selskapet (eller i et selskap i konsernet), ytes et lån til en ansattaksjonær når:

1) skyldneren er ansatt i hovedstilling i selskapet, og

2) lånet ytes i samsvar med det som er vanlig ved finansiell bistand til ansatte.

Det er også noen særregler for lån til styremedlem, daglig leder og medlem i bedriftsforsamlingen som du kan lese mer om i aksjelovens § 8-9.

Lån til fremtidige aksjonærer

Når selskapet skal yte lån til noen som skal benytte lånet til å kjøpe aksjer i selskapet er det noen særregler som gjelder.

Om lånet: Lånet må ligge innenfor rammene av det selskapet kan dele ut som utbytte og være på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Det kan bare ytes bistand til erverv av aksjer som er fullt innbetalt.

Prosessen: Styret skal sørge for at det foretas en kredittvurdering av den som mottar finansiell bistand og må fatte vedtak om lånet. Det må utarbeides en redegjørelse for bistanden som inneholder bakgrunnen for forslaget om finansiell bistand, vilkår som er knyttet til gjennomføringen av disposisjonen, prisen som tredjepersonen skal betale for aksjene eller retten til aksjene, en vurdering av selskapets interesse i å gjennomføre en slik disposisjon, og en vurdering av de konsekvenser disposisjonen får for selskapets egenkapital og likviditet. Styret skal avgi en erklæring om at det er i selskapets interesse å yte bistanden, og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet vil være oppfylt. Redegjørelsen og erklæringen skal dateres og signeres av samtlige styremedlemmer.

Deretter skal vedtaket godkjennes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring før bistanden ytes. Redegjørelsen og erklæringen fra styret skal vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

Når styret har fattet vedtak om finansiell bistand skal redegjørelsen og erklæringen etter sjette ledd uten opphold og før bistanden ytes, sendes til Foretaksregisteret.

Også her er det noen unntak, så det kan være greit å lese igjennom aksjelovens § 8-10 om du selskapet skal yte lån til fremtidige aksjonærer.

Lån til ansatte som skal kjøpe aksjer

Når ansatte skal kjøpe aksjer i selskapet og selskapet skal yte lån i forbindelse med kjøpet vil som utgangspunkt prosessen over om lån til fremtidige aksjonærer måtte følges. Det gjelder imidlertid ikke hvor:

1) Tilbudet om finansiell bistand skal gis til alle ansatte i selskapet på like vilkår. Tilbudet må omfatte alle som har vært ansatt i selskapet sammenhengende i minst 12 måneder. Selskapet kan likevel fastsette en lavere grense for ansettelsestid.

2) Den finansielle bistanden ligger innenfor rammen av de midler som selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. Den finansielle bistanden må for den enkelte ansatte ikke overstige 20 prosent av netto utbetalt årslønn etter forskuddstrekk. Beløpet kan likevel ikke overstige folketrygdens grunnbeløp (G).

3) Betryggende sikkerhet stilles fra det tidspunkt den finansielle bistanden ytes.

Lån til ansatte som skal erverve aksjer følger av forskrift om aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers adgang til å yte finansiell bistand til ansattes erverv av aksjer.

Hva gjelder rundt sikkerhet og garantier for bedriftslån?

Ved bedriftslån bør du som långiver alltid prøve å redusere risikoen for at du ikke får igjen pengene. Dersom det er mulig å redusere risikoen for manglende betaling av lånet med sikkerhet og/eller en form for garanti, er det absolutt noe å vurdere. Ved konkurranse mellom kreditorer (f.eks. når et selskap er insolvent eller går konkurs), vil sikkerhet og/eller garanti gi långiver en sterkere posisjon enn en usikret kreditor

Hvordan kan du sikre et bedriftslån?

Når vi snakker om sikkerhet, så tenker vi på ulike typer eiendeler, for eksempel aksjer, kontanter og eiendom. For at en sikkerhet skal stå seg ovenfor tredjeparter må det registreres ved at det etableres pant i eiendelen. Hvordan pant skal etableres varierer avhengig av typen eiendel:

Fast eiendom: Hvis du tar sikkerhet i en eiendom, må det utarbeides en egen pantobligasjon som skal signeres og som må bli tinglyst i grunnboken for å etablere rettsvern (beskyttelse mot tredjeparts krav).

Aksjer: Panteloven krever at det gis melding til selskapet for å oppnå rettsvern for pant i aksjer. Ifølge panteloven § 3-12 må det sendes skriftlig melding til selskapet hvor aksjene er utstedt. Meldingen skal opplyse om pantsettelsen og identifisere partene som er involvert. Formålet med meldingen er å informere selskapet om at aksjene er pantsatt og at pantet gir rettigheter til långiveren. Før aksept av pant i aksjer, må det kontrolleres om det er gjort unntak fra hovedregelen i aksjelovens §3-15 om at erverv av aksje er betinget av samtykke fra selskapet med mindre det er fastsatt i vedtektene at samtykke ikke kreves (dvs at aksjene  er fritt omsettelige) og det ikke foreligger forkjøpsrett for de øvrige aksjonærene.

Hvordan kan du gi eller få garantier for et bedriftslån?

En garanti kan gi en ekstra sikkerhet for tilbakebetaling av gjelden dersom låntakeren ikke oppfyller sine forpliktelser. Dersom det er risiko for at selskapet som låner penger kan få likviditetsutfordringer, kan du be om personlig garanti fra en av aksjonærene - aksjonæren er ellers ikke forpliktet til å dekke selskapets gjeld.

Det finnes flere typer garanti. En av hovedforskjellene mellom de ulike garantiene, er hvorvidt det er et krav om å bevise mislighold. I en misligholdsgaranti må långiveren (garantihaveren) kunne dokumentere misligholdet før garantien kan aktiveres, mens i en selvskyldnergaranti eller påkravsgaranti kan garantien aktiveres uten å måtte bevise mislighold. Andre varianter inkluderer garantier hvor flere garantister er ansvarlige for den samme gjelden (solidaransvar) og begrenset garantier, hvor garantiansvaret er begrenset til en bestemt sum.

Simpel garanti: En simpel garanti er formulert slik at garantisten først blir forpliktet til å betale dersom låntaker har misligholdt sin betalingsforpliktelse og det kan dokumenteres at låntaker ikke er i stand til å betale. Dette innebærer at långiveren først må forsøke å tvangsinndrive kravet, eller på annen måte gjøre det klart at låntaker ikke er i stand til å betale. Deretter kan kravet rettes mot garantisten. Denne ulempen gjør at denne type garanti er lite benyttet i forretningsforhold.

Selvskyndersgaranti: Garantisten under en selvskyldnergaranti er forpliktet til å betale straks debitor misligholder sin betalingsforpliktelse og uavhengig av om misligholdet skyldes manglende betalingsevne eller manglende betalingsvilje. Her er den vesentlige forskjellen fra en simpel garanti at långiver ikke trenger å gjennomføre noen form for inndrivelse mot låntaker før garantien kan gjøres gjeldende. Men i en selvskyldnergaranti kan også garantisten gjøre gjeldende de samme innsigelsene som låntakeren. Dette kan forsinke utbetaling dersom en rettslig behandling av innsigelsene kreves.

Påkravsgarant (“on demand”): Låntaker står sterkere med en påkravsgaranti, hvor garantisten er forpliktet til å utbetale garantibeløpet straks - med første påkrav - selv om låntaker kan rette innsigelser til kravet. Det er heller ikke nødvendig med et vilkår for utbetaling at mislighold kan bevises.

Lexolve hjelper deg med avtaler og selskapsprosesser

dashboard

Lexolve gjør det enkelt å lage gode avtaler i selskapet og følge riktige prosesser for selskapsbeslutninger. Med et malbibliotek på 200+ maler kan du lage, inngå og signere avtaler bedriften trenger, og ha full kontroll på alle avtaler med Lexolves smarte kontraktshåndteringssystem.

KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet