Prokura: En tildelt rett til å binde selskapet | Lexolve

Prokura: En tildelt rett til å binde selskapet

Hva er prokura, hvordan tildele og hvordan fungerer det i praksis? Din digitale juridiske avdeling gir deg svaret og verktøyene du trenger for å tildele.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 16. mai 2024

 en person som står foran en stor kontorbygning med power pose
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er prokura?
 • Hvordan tildele prokura?
 • Hvem kan gis prokura?
 • Hva skjer ved misbruk av prokura?
 • Kan prokura trekkes tilbake?
 • Hvordan følge opp prokura i praksis?

Kort forklart

Denne artikkelen utforsker prokuraens rolle i bedriftsstyring, en fullmakt som gir en person myndighet til å handle på vegne av en bedrift i de fleste driftsanliggender. Prokura vedtas av styret og må registreres i Foretaksregisteret.

 • Lær om tildeling og registrering av prokura, hvem som kan motta den, og hvordan misbruk kan påvirke selskapet.
 • Artikkelen belyser også viktigheten av nøye oppfølging og oppdatering av prokuraregistreringer for å sikre ansvarlig bruk som støtter effektiv drift og langsiktig suksess.

For et selskap er det viktig å ha kontroll på hvem som kan og skal representere selskapet utad og hvem som skal signere på vegne av selskapet.

📖 Les mer om: Signaturrett: hvem kan forplikte selskapet

Prokura er en måte å gi signeringsrett til andre enn de som etter loven naturlig har signeringsrett på vegne av selskapet.

Hva er prokura?

Prokura er en form for fullmakt som gir omfattende myndighet til å representere en bedrift i økonomiske transaksjoner og juridiske forhold. Den som har prokura, kalt prokuristen, kan utføre handlinger som normalt krever særskilt fullmakt, slik som å inngå avtaler, påta gjeld, og signere dokumenter på vegne av bedriften. Det er imidlertid viktig å merke seg at prokura ikke gir myndighet til å selge eller pantsette fast eiendom.

Prokura reguleres av en egen lov; lov om prokura.

Prokuraloven om prokura

Har en næringsdrivende gitt noen en fullmakt som uttrykkelig er kalt prokura, eller på annen måte betegnet noen som sin prokurist, er denne bemyndiget til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette. Prokuristen kan likevel ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte foretakets faste eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, eller opptre på dets vegne i søksmål.

Om registrering av prokura gjelder bestemmelsene i foretaksregisterloven.

Hvordan tildele prokura?

Prokura tildeles gjennom et styrevedtak i bedriften og må registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund for å være gyldig overfor tredjeparter. Registreringen gir offentligheten klarhet i hvem som har fullmakt til å binde selskapet.

Gi prokura gjennom styrevedtak med Lexolve - gratis

Ved å prøve Lexolve basis uforpliktende i 30 dager får du tilgang til styreprotokoller hvor du kan vedta tildeling av prokura.

Hvem kan gis prokura?

Prokura kan gis til en enkeltperson som dermed får fullmakt til å handle alene på vegne av selskapet.

en person som står foran en stor kontorbygning med power pose hvor du Prokura kan også tildeles to eller flere personer sammen, hvor det kreves at disse handler i fellesskap for å binde selskapet.

Hva skjer ved misbruk av prokura?

Misbruk av prokura kan føre til personlig ansvar for prokuristen, spesielt hvis handlingene er til skade for selskapet eller utført utenfor rammen av deres myndighet.

Kan prokura trekkes tilbake?

Prokura kan når som helst trekkes tilbake av selskapet, og dette besluttes vanligvis av styret. Endringen må registreres i Foretaksregisteret for å sikre at den er juridisk bindende. Det er viktig for selskaper å holde registeret oppdatert for å unngå situasjoner hvor en tidligere prokurist fortsatt kan handle på vegne av selskapet.

Hvordan følge opp prokura i praksis?

Det er viktig for bedrifter å kommunisere klart hvem som har prokura og omfanget av denne fullmakten til alle relevante parter, inkludert ansatte og eksterne partnere.

Bedrifter bør regelmessig vurdere og overvåke bruken av prokura for å sikre at den brukes korrekt og i selskapets beste interesse.

Det krever nøye overveielse og sterk intern kontroll for å sikre at denne myndigheten blir brukt ansvarlig og i tråd med selskapets overordnede strategi og regelverk. Ved korrekt bruk og forvaltning kan prokura effektivisere operasjoner og styrke selskapets evne til å handle raskt i markedet.

Prøv Lexolve uforpliktende i 30 dager

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:

 • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
 • Signer avtalene digitalt
 • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
 • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet