Opsjoner: Ditt hemmelige våpen når du bygger selskap |Lexolve

Opsjoner: Ditt hemmelige våpen når du bygger selskap

Opsjoner brukes gjerne som incentiver i oppstarts og teknologibedrifter. Din moderne juridiske avdeling Lexolve lærer deg det du må kunne.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 16. mai 2024

Blyantskisse av en pc på et bord
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er definisjonen på en “opsjon” eller aksjeopsjon?
 • Når brukes opsjoner i arbeidsforhold?
 • Hva er et opsjonsprogram?
 • Hvilken skatt er det på opsjoner?
 • Hva bør jeg ha med i en opsjonsavtale?

Om Lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform for deg som bygger selskap. Lag, inngå og hold oversikt over frister i avtaler, spør jurist om hjelp ved behov og lag opsjonsprogram eller aksjeprogram for dine ansatte.

Hva er definisjonen på en “opsjon” eller aksjeopsjon?

Opsjon brukes gjerne for å beskrive en rett til å inngå en fremtidig avtale på vilkår som fastsettes før avtalen inngås

En aksjeopsjon er en rett til å kjøpe aksjer i fremtiden til en pris som er fastsatt på forhånd. Hvilke vilkår som gjelder for opsjonen følger av opsjonsavtalen eller selskapets opsjonsprogram om det er for ansatte.

Når brukes opsjoner i arbeidsforhold?

Når en ansatt har opsjoner i selskapet den arbeider i, betyr det at den ansatte har en rett til å kjøpe aksjer i selskapet til en gitt pris på et tidspunkt i fremtiden. Både aksjeprisen og tidspunktet den ansatte har rett til å kjøpe aksjen på, er med andre ord avtalt på forhånd.

Hovedideen med å bruke opsjoner som incentiv i arbeidsforhold er å knytte de ansattes interesser tett sammen med selskapets suksess. Hvis selskapet gjør det bra og aksjeverdien stiger over utøvelsesprisen, kan de ansatte utøve sine opsjoner og kjøpe aksjene til en lavere pris enn markedsverdien. Dette kan potensielt føre til en betydelig fortjeneste for de ansatte når de selger aksjene.

📖 Les mer om: Opsjoner i arbeidsforhold

Hva er et opsjonsprogram?

Et opsjonsprogram er en type incentivordning som brukes av selskaper, spesielt i oppstarts- og teknologisektoren, for å motivere og belønne ansatte. Programmet gir ansatte rett, men ikke plikt, til å kjøpe aksjer i selskapet til en forhåndsbestemt pris, etter visse vilkår er oppfylt, som å jobbe i selskapet over en viss tid.

Hva er eksempler på ting det kan være lurt å ha tenkt gjennom før du oppretter et opsjonsprogram for ansatte?

 1. Skal opsjonsprogrammet gjelde alle ansatte, eller kun nøkkelpersonell?
 2. Skal opsjonsprogrammet gjelde kun nåværende ansatte eller skal det også settes av en andel til fremtidig ansatte?
 3. Hvor lenge skal de ansatte måtte jobbe før de skal ha anledning til å kunne omgjøre opsjonene til aksjer?
 4. Hvordan skal selskapet skaffe aksjene som skal benyttes til ordningen?
 5. Forventer selskapet en likvidtetshendelse i fremtiden, slik som et oppkjøp av selskapet eller børsnoterting eller lignende, som vil kunne føre til at opsjonene skal falle bort?
 6. Skal selskapet/øvrige aksjonærer ha rett til å kjøpe tilbake den ansattes aksjer etter at den ansatte har sluttet i selskapet?

📖 Les mer om: Slik lager du et opsjonsprogram for ansatte i Lexolve

Hvilken skatt er det på opsjoner?

Dersom opsjoner brukes i stedetfor lønn i et arbeidsforhold, skal tildeling av opsjonen i utgangspunktet skattes som lønnsgevinst. For oppstarts- og vekstselskaper som er yngre enn 10 år og 50 årsverk gjelder det en egen skatteordning hvor ansatte som tildeles opsjoner ikke betaler skatt før aksjene opsjonen gjelder realiseres (selges/overføres). Ordningen gir et konkurransefortrinn i forhold til de etablerte selskapene hvor de ansatte som mottar tilsvarende risikofrie insentiver skatter av dem som lønn.

📖 Les mer om: Nye skatteregler for opsjoner i arbeidsforholdet

Hva bør jeg ha med i en opsjonsavtale?

En opsjonsavtale bør i tillegg til hovedvilkårene om antall opsjoner, hvem som gir opsjoner (opsjonsgiver) og hvem som har rett etter opsjonene (opsjonshaver), regulere opsjonspris, tildelingstidspunkt, når opsjonen kan utløses og om det skal gjelde spesifikke regler i noen tilfeller.

📖 Les mer om: Opsjonsavtale: 10 ting du må ha med

For at opsjonsordningen skal omfattes av skattereglene for selskap i oppstarts- og vekstfasen, må avtalen inngås med arbeidsgiverselskapet, og aksjene utstedes i arbeidsgiverselskapet som da også er part i opsjonsavtalen. For de fleste selskaper er dette selvsagt, men det er ikke nødvendigvis like opplagt der selskapet er del av et konsern.

aksjekursen går opp foran en personNoe av det viktigste å regulere i avtalen er når den ansatte får tildelt opsjonene, hvor lenge de må være ansatt i selskapet før de får rett til å konvertere opsjonene inn i aksjer og hvordan de skal gå frem for å utøve opsjonene. Dette er kjernen i en opsjonsordning.

Videre bør avtalen inneholde en beskrivelse av selve opsjonsordningen som gjelder for den enkelte ansatte. Her kan det være nyttig å bruke etablerte begreper som beskriver ordningen, så som tildeling, utøvelse og opptjening. Bruk av definerte begreper kan gjøre det enklere å fastslå hva som ligger i begrepet, men det forutsetter selvfølgelig også at partene forstår hva begrepene betyr.

Noe av det viktigste å regulere i avtalen er når den ansatte får tildelt opsjonene, hvor lenge de må være ansatt i selskapet før de får rett til å konvertere opsjonene inn i aksjer og hvordan de skal gå frem for å utøve opsjonene. Dette er kjernen i en opsjonsordning.

📖 Les mer om: Opsjonsavtale: 10 ting du må ha med

NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet