Nye skatteregler for opsjoner for oppstarts og vekstbedrifter

Nye skatteregler for opsjoner for oppstarts og vekstbedrifter

1. januar 2022 ble skattereglene for ansatte som mottar opsjoner endret til det bedre for arbeidstaker og arbeidsgiver. Nå er det foreslått nye endringer fra 2025. Her er en oversikt.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 17. juni 2024

Smilende ansatt som har fått opsjoner
NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er forslaget til nye skatteregler fra 2025?
 • Hva er de nye skatteregler for opsjoner for ansatte fra 2022?
 • Hva er bagrunnen for nye skatteregler for opsjoner til ansatte?
 • Hvilke vilkår må opsjonsordningen oppfylle for å bruke de gunstige skattereglene?
 • Hvilke vilkår må selskapet oppfylle for å tilby opsjoner under den gunstige skatteordningen?
 • Når må opsjoner som er utdelt under gunstig skatteordning rapporteres til myndighetene?

Om Lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform for deg som bygger selskap. Lag, inngå og hold oversikt over frister i avtaler, spør jurist om hjelp ved behov og lag opsjonsprogram eller aksjeprogram for dine ansatte.

Hva er forslaget til nye skatteregler fra 2025?

Det er foreslått at den gunstige skatteordningen for selskap i oppstarts- og vekstfasen skal utvides fra 2025. Forslaget går ut på at ordningen utvides til å gjelde for bedrifter som har maksimalt 150 ansatte, har vært i drift i 12 år og en balansesum på maks 200 mill. kroner.

Hva er de nye skatteregler for opsjoner for ansatte fra 2022?

Fra 1. januar 2022 ble skattereglene for fordel ved opsjoner i arbeidsforhold for selskap til oppstarts- og vekstfasen til det bedre for arbeidstaker og arbeidsgiver. For opsjonsordninger som opprettes etter 1. januar 2022 og som oppfyller enkelte vilkår, skal fordelen skattlegges som kapitalinntekt ved salg av aksjene i stedet for lønnsinntekt ved kjøp av aksjene. Dette gir mindre skatt og bedre likviditet for den ansatte. I tillegg vil ikke selskapet lenger trenge å betale arbeidsgiveravgift for fordelen.

📖 Les mer om: Opsjoner i arbeidsforhold: Ditt hemmelige våpen når du bygger selskap

Hva er bagrunnen for nye skatteregler for opsjoner til ansatte?

Hvorfor er reglene endret? Bedrifter i oppstartsfasen har på samme måte som andre selskaper et stort behov for å holde på dyktige ansatte, men i oppstartsfasen kan det være vanskelig å tilby konkurransedyktige vilkår. For å hjelpe bedrifter i oppstartsfasen med nettopp dette, har Stortinget vedtatt de nye skattereglene. Formålet med reglene er at det skal bli enklere for slike bedrifter å motivere sine ansatte til å ta del i bedriftens vekst.

For å falle inn under ordningen må du sørge for at opsjonsprogrammet er tilpasset de nye reglene.

📖 Les mer om: Slik lager du et opsjonsprogram for ansatte i Lexolve

Hvilke vilkår må opsjonsordningen oppfylle for å bruke de gunstige skattereglene?

Opsjonsordningen må oppfylle følgende vilkår:

 • Opsjonene tildeles etter 1. januar 2022
 • Opsjonene gis i arbeidsgiverselskapet.
 • Opsjonshaver må være ansatt i selskapet fra opsjonen tildeles til den innløses.
 • Opsjonene kan tidligst innløses tre år etter tildeling, og senest etter ti år.
 • Den ansatte kan ikke over tid få opsjoner på aksjer verdt mer enn kr 3 millioner (målt ved tildeling).
 • Bedriften kan ikke tildele opsjoner på aksjer verdt mer enn kr 60 millioner.
 • Ansatte i ordningen må jobbe minimum 25 timer per uke fra tildelingen til innløsningen av opsjonen.
 • En ansatt kan ikke alene eller sammen med nærstående kontrollere aksjer i arbeidsgiverselskapet som tilsvarer mer enn 5% av kapital- eller stemmeandelene i selskapet. Dette gjelder i tildelingsåret og de to foregående årene.
 • Prisen for aksjene må minst tilsvare aksjenes markedsverdi på tidspunktet for tildeling av opsjonen.
 • Opsjonen må være direkte tilknyttet den ansatte. Det vil si at den ikke kan gå i arv eller gis til et holdingsselskap etc.

Hvilke vilkår må selskapet oppfylle for å tilby opsjoner under den gunstige skatteordningen?

Selskapet må oppfylle følgende krav:

 • Selskapet må være hjemmehørende i Norge.
 • Selskapet kan ikke være børsnotert.
 • Selskapet kan ikke være eldre enn 10 år på tildelingstidspunktet (medregnet stiftelses- og registreringsåret).
 • Selskapet kan ha inntil 50 årsverk .
 • Hverken selskapets årlige driftsinntekter eller balansesum kan overstige 80 millioner kroner.
 • Selskapet kan ikke drive passiv kapitalforvaltning i “ikke ubetydelig” grad.
 • Selskapet er ikke tilknyttet kull og stålproduksjon.
 • Selskapets lønnskostnader knyttet til følgende forhold kan ikke overstige 30%:
  • Bank- eller finansieringsvirksomhet
  • Forsikringsvirksomhet
  • Omsetning av eiendom, råvarer eller finansielle instrumenter
  • Langtidsutleie av lokaler eller boliger
  • Juridisk rådgivning
  • Revisjon og regnskapaktiviteter.
 • Selskapet kan ikke være kontrollert av ett eller flere offentlige organ. (Dvs. det offentlige kan ikke kontrollere 25 % eller mer av aksjene selskapet på tildelingstidspunktet).
 • Selskapet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tildelingstidspunktet eller ha utestående krav på ulovlig tildelt statsstøtte. (Et selskap i økonomiske vanskeligheter er et selskap som ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og hvor selskapets gjeld overstiger verdien av eiendelene.)

Inngår selskapet i et konsern, gjelder terskelen for selskapet samlet på konsernnivå.

Når må opsjoner som er utdelt under gunstig skatteordning rapporteres til myndighetene?

Du som arbeidsgiver er forpliktet til å rapportere om opsjonsordninger til skatteetaten. Rapporteringsplikten gjelder både på tidspunktet for tildeling av opsjoner og ved innløsning av opsjoner. Denne fristen er 1. februar hvert år.

Opplysningsplikten for å oppfylle de nye skattereglene er omfatter følgende forhold på tildelingstidspunktet:

 1. Informasjon om selskapets navn og organisasjonsnummer.
 2. Den ansattes navn og fødselsnummer.
 3. Antall opsjoner som er tildelt og dato for tildelingen.
 4. Avtalt innløsningskurs og markedsverdi av de underliggende aksjene.

På innløsningstidspunktet må følgende informasjon opplyses for å oppfylle de nye skattereglene :

 1. Informasjon om selskapets navn og organisasjonsnummer.
 2. Den ansattes navn og fødselsnummer.
 3. Antall opsjoner/aksjer som er tildelt og dato for tildeling
 4. Antall aksjer som er innløst og dato for innløsning.

I tillegg må aksjeervervet rapporteres i Aksjonærregisteret på vanlig måte.


NyhetsbrevFå nyhetsbrevBook møteBe om å bli kontaktet