AS eller ENK: Hva er best for det du skal starte? | Lexolve

AS eller ENK: Hva er best for virksomheten du skal drive?

Valg av selskapsform er en viktig avgjørelse for deg som skal drive økonomisk virksomhet. Her får du vite de viktigste forskjellene på enkeltpersonforetak og aksjeselskap når du skal velge selskapsfor.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 08. juni 2024

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Slik fungerer Lexolve

1. Start dokument eller prosess

2. Følg veileder og tilpass dokument

3. Signer digitalt og sett påminnelser

4. Ha alt lagret på ett sted

Undrende kvinne
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hvorfor bør du lære forskjellen mellom AS eller ENK?
 • Bør jeg velge enkeltmannsforetak eller AS?
 • Hva er hovedforskjellen på enkeltpersonforetak og AS?
 • Hvilke forskjeller er det i ansvarsform mellom ENK og AS?
 • Hva er kostnaden på AS vs. enkeltpersonforetak?
 • Er det andre krav for drift av aksjeselskap vs enkeltmannsforetak?
 • Er det ulike skattemessige forhold i ENK vs. AS?
 • Er det forskjell på regnskapsplikten i Enkeltpersonforetak eller AS?
 • Er det ulikheter for ansatte og trygderettigheter i ENK eller AS?
 • Hvordan endrer du selskapsform fra ENK til AS?
 • Hvordan overføre virksomhetens eiendeler fra ENK til AS?
 • Hvilke operasjonelle endringer innebærer overgang fra ENK til AS?
 • Hvilke fordeler har overgangen fra ENK til AS?

Kort forklart:

Å velge mellom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS) avhenger av flere faktorer som risikovilje, virksomhetens omfang, antall eiere, og ansatte. Enkeltpersonforetak er enklere å starte, men du har ubegrenset personlig ansvar for økonomiske forpliktelser. I et AS er ansvaret begrenset til innskutt aksjekapital og selskapsstrukturen tillater kapitalinnsamling, men det stilles strengere administrative krav.

Hvorfor bør du lære forskjellen mellom AS eller ENK?

Valg av selskapsform er en viktig avgjørelse for deg som skal starte egen bedrift. Hvilken selskapsform som er mest hensiktsmessig for din virksomhet kommer blant annet an på hvor mye risiko du vil ta, hvordan du organiserer virksomheten, det økonomiske omfanget av virksomheten, hvor mange eiere det skal være og om du ønsker å ha ansatte eller ikke.

📖 Les mer om: Starte bedrift: Lexolves guide til å starte eget selskap

Bør jeg velge enkeltmannsforetak eller AS?

Valget har betydning for hvilket ansvar du har for selskapets økonomiske forpliktelser og hvilken grad av frihet du har til å organisere og drive selskapet som du selv ønsker.  Dessuten er det en rekke andre faktorer som vil kunne spille inn på valg av selskapsform, som formålet med virksomheten og planer du har for virksomheten i fremtiden.

Ta testen: Bør jeg velge ENK eller AS?

Er du for eksempel fulltidsansatt og starter opp midlertidig eller sporadisk virksomhet ved siden av din ordinære jobb, kan et enkeltpersonforetak være mest hensiktsmessig for deg. Planlegger du derimot mer omfattende og risikopreget virksomhet, stabil inntekt og kanskje også vurderer å hente inn penger fra eksterne investorer/få inn flere eiere i fremtiden, vil et aksjeselskap være mest hensiktsmessig.

Hvis du planlegger en mer omfattende virksomhet med stabil inntekt og ønsker å involvere flere eiere etter hvert, er et aksjeselskap mest hensiktsmessig.

Det er også forskjeller i prosedyrer og kostnader knyttet til etablering, graden av organisatoriske reguleringer, skattemessige forhold, regnskapsmessige forhold og trygderettigheter. Under følger en forenklet sammenstilling for å gjøre det enklere å velge en selskapsform som passer for deg.

📖 Les mer om: Starte AS: Fra idé til suksess på 10 steg

Hva er hovedforskjellen på enkeltpersonforetak og AS?

I et enkeltpersonforetak eier, styrer og driver du virksomheten alene. Dette er en vanlig måte for selvstendig næringsdrivende å organisere sin næringsvirksomhet på med lave etableringskostnader.

Enkeltpersonforetaket og du som eier regnes som samme juridiske enhet. Dette innebærer at du har stor frihet til å administrere driften som du selv ønsker, og du har full rådighet over foretakets midler. Du bærer derfor all økonomisk risiko og er personlig ansvarlig for foretakets gjeld og andre økonomiske forpliktelser. Det betyr at foretakets kreditorer kan søke dekning for sine krav i både dine og foretakets eiendeler.

📖 Les mer om: ENK: En enkel guide til å starte Enkeltpersonforetak

Aksjeselskapet er en egen juridisk enhet, der aksjeeierne eier hver sin andel (i form av aksjer) i selskapet. I et aksjeselskap har du ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser utover den aksjekapital du har skutt inn, minimum 30 000 kroner totalt.

Som følge av denne ansvarsbegrensningen er organiseringen og driften av et aksjeselskap underlagt en rekke formaliteter etter aksjeloven. Strukturen til aksjeselskap legger til rette for at selskapet kan innhente kapital eller la andre få innflytelse på beslutninger ved å tilby utenforstående å kjøpe aksjer.

Prosessen med å etablere et aksjeselskap involverer flere trinn, inkludert utarbeidelse av nødvendige dokumenter og registrering hos relevante myndigheter.

📖 Les mer om: Drive AS: Unngå fallgruvene i ditt første driftsår!

Hvilke forskjeller er det i ansvarsform mellom ENK og AS?

ENK: Eieren har ubegrenset og personlig ansvar for økonomiske forpliktelser.

AS: Aksjeeiers ansvar er begrenset til dennes andel av innskutt aksjekapital

en person som driver ENK sitter på cafe og jobberDet er store forskjeller på hvilket personlig ansvar du tar når du velger ENK eller AS.

Hva er kostnaden på AS vs. enkeltpersonforetak?

ENK har ingen lovfestede krav om kapitalinnskudd eller registreringsgebyr for registrering i Enhetsregisteret. Det finnes et registergebyr på 2 656 kroner dersom registrering i Enhets- og Foretaksregistret er nødvendig. Registrering er nødvendig derom du skal ha mer enn fem ansatte, videreselge innkjøpte varer, ha pant i varelager eller du skal drive som statsautorisert revisor i eget navn.

AS har krav om minste aksjekapital på 30 000 kroner. Registreringsgebyr på 5 784 kroner i Enhets- og Foretaksregisteret (2024).

Er det andre krav for drift av aksjeselskap vs enkeltmannsforetak?

Ja. ENK har ingen formelle krav til organiseringen eller driften utover minstekravet om at foretaket skal ha én eier.

AS har flere formelle krav til organiseringen og driften av virksomheten, herunder krav om vedtekter som regulerer virksomheten og organer som generalforsamling og styre

Er det ulike skattemessige forhold i ENK vs. AS?

Ja. I ENK vil eier og foretak utgjør samme skattesubjekt og resultatet i foretaket må innrapporteres på eierens personlige skattemelding. Enkeltpersonforetaket skal betale forskuddsskatt fire ganger i året.

Du må selv beregne skatten om forskuddstrekk de første to årene etter oppstart. Skattesatsen for de fleste enkeltpersonforetak ligger mellom 33,2% og 50,6%.

Ved omsetning over 50 000 kroner er det bokføringsplikt og regnskapsplikt ved 20 årsverk eller eiendeler for over 20 millioner.

Ved omsetning under 50 000 kroner er det ingen bokførings- eller regnskapsplikt

I et AS er aksjeeier og aksjeselskap atskilte skattesubjekter. Det beregnes 22% skatt på overskuddet i aksjeselskap. Utdelinger i form av utbytte og utbetalinger i form av lønn fra selskapet beskattes på mottakers hånd. Utbytte til aksjeeiere som er privatpersoner beskattes med 37,8% (2024). Både bokføringsplikt og regnskapsplikt

Er det forskjell på regnskapsplikten i Enkeltpersonforetak eller AS?

Har du i Enkeltpersonforetaket omsetning over 50 000 kroner har du bokføringsplikt, og regnskapsplikt ved 20 årsverk eller eiendeler for over 20 millioner. Har du omsetning under 50 000 kroner har du ingen bokførings- eller regnskapsplikt.

I AS har du bokføringsplikt og regnskapsplikt fra første dag.

Er det ulikheter for ansatte og trygderettigheter i ENK eller AS?

I ENK må du selv betale sykepenger inntil 17. sykedag. Deretter har eieren rett til 80% av sykepengegrunnlaget fra NAV. I ENK har du ingen rett til arbeidsledighetstrygd.

I AS skal aksjeselskapet som arbeidsgiver betale sykepenger til ansatte inntil 17. sykedag. Deretter dekker NAV 100% av sykepengegrunnlaget. Ansatte har rett til arbeidsledighetstrygd.

Tabell for forskjeller ved AS og ENK

Hvordan endrer du selskapsform fra ENK til AS?

For mange gründere starter reisen med en enkel struktur som enkeltpersonforetak (ENK), takket være den enkle oppstartsprosessen og minimalt med juridiske krav. Men som virksomheten vokser og ambisjonene utvides, kan behovet for å endre selskapsform fra ENK til aksjeselskap (AS) melde seg.

Denne overgangen markerer et viktig skritt i virksomhetens utvikling, men hva innebærer egentlig denne endringen?

Vurder din finansielle situasjon: Sikre at virksomheten har tilstrekkelig med midler til å dekke den påkrevde aksjekapitalen på 30 000 NOK for et aksjeselskap.

Valg av prosess: Det er to måter å endre selskapsform fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap:

Den ene er å “omdanne” selskapet. Det betyr at du kan endre selskapsform uten at det utløser skatt. En slik transaksjon bør gjennomføres i samsvar med juridisk rådgivning slik at du er sikker på at de skattemessige kravene oppfylles.

Det andre alternativet er å opprette et nytt aksjeselskap og overføre virksomheten fra enkeltpersonforetaket til aksjeselskapet som et salg. Prosessen under gjelder for overføring ved salg.

Har du hatt mye økonomisk virksomhet i enkelpersonforetaket kan det være lurt å konsultere med juridiske og skattemessige rådgivere for å forstå de fulle implikasjonene av selskapsendringen. Skatteetaten gir gratis veiledning og har veiledningsplikt.

Hvordan overføre virksomhetens eiendeler fra ENK til AS?

En sentral del av overgangen er å overføre eiendeler og virksomhet fra enkeltpersonforetaket til det nyopprettede aksjeselskapet. Dette kan omfatte immaterielle eiendeler, kundefordringer, utstyr, og mer.

Verdivurdering: Eiendelene må verdivurderes for å sikre en riktig verdsettelse ved overføring til aksjeselskapet.

Salgs- eller overføringsavtale: Skal overføringen skje ved salg må du ha en formell avtale som dokumenterer overføringen av eiendeler fra enkeltpersonforetaket til aksjeselskapet.

Hvilke operasjonelle endringer innebærer overgang fra ENK til AS?

Overgangen fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap bringer med seg betydelige endringer i hvordan virksomheten opererer på en daglig basis.

Administrative forpliktelser: Som eier av aksjeselskap står du overfor strengere krav til regnskapsføring, rapportering og styrearbeid.

Skattemessige konsekvenser: Beskatningen endres fra personbeskatning til selskapsbeskatning, noe som kan påvirke både skattesatsen og måten overskudd reinvesteres i virksomheten.

Hvilke fordeler har overgangen fra ENK til AS?

Begrenset personlig ansvar: Som aksjonær i et aksjeselskap er ditt personlige ansvar begrenset til aksjekapitalen du har investert.

Større troverdighet og finansielle muligheter: Et aksjeselskap kan øke virksomhetens troverdighet og tilrettelegge for lettere tilgang til kapital og investeringer.

Å endre selskapsform fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap er en viktig beslutning som kan ha langvarige implikasjoner for din virksomhet.

Det krever grundig forberedelse, nøye vurdering av de juridiske og økonomiske konsekvensene, samt tilpasninger i den daglige driften.

Med riktig planlegging og rådgivning kan imidlertid denne overgangen markere starten på et nytt og spennende kapittel for din virksomhet, åpne for vekstmuligheter som ellers ville vært utilgjengelige

Hvordan hjelper Lexolve deg som bygger selskap?

Lexolve er som å ha en digital juridisk avdeling, hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter. For kun 295,- per måned får du tilgang til:

 • Våre populære avtalemaler for blant annet Stifte AS, aksjonæravtale, arbeidsavtale, NDA, Styre og GF, konsulentavtale med mer.
 • Signere alle avtaler digitalt
 • Få oversikt over avtaler med AI basert arkiv
 • Får raskt svar når du lurer på noe.

Du kan prøve Lexolve gratis i uforpliktende prøveperiode.

KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet