Kjøpskontrakt for salg av varer eller tjenester I Lexolve

Kjøpskontrakt

Lag og inngå en kjøpskontrakt på få minutter inkludert digital signering med BankID eller e-post. Lexolves kjøpskontrakter er laget av advokat med over 30 års erfaring med kommersiell juss i Norge og UK.

 • Vår digitale veileder hjelper deg tilpasse avtalen
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten
 • Signer digitalt med BankID eller e-post
 • Få påminnelser om frister og oppfølging

Anbefalt: Les juristens tips til kjøpskontrakt ⬇️

Eksempel på kundeavtale
Time

Tidsbruk: ca. 15 minutter

Fritekst

Rediger som fritekst

NO ENG

Norsk og Engelsk

E-signering

E-signering

Slik lager du og følger opp kjøpskontrakt i Lexolve

1. Tilpass kjøpskontrakten til ditt behov ved å svare på spørsmål

Spørsmål og svar i Lexolve

2. Les gjennom og send til signering

signatur

3. Sett påminnelse for utløp av kjøpskontrakten

påminnelse om frister

Andre produkter som kan være relevante for deg

Vilkår

Generalforsamling

Konsulentavtale

Arbeidsavtale

Leverandøravtale

NDA (fortrolighetsavtale)

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg kjøpskontrakt
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
plattform

Innhold

 • Hva må du vite om kjøpskontrakter?
 • Hva er en kjøpskontrakt?
 • Hva bør en kjøpsavtale inneholde?
 • Bør jeg ha en kundeavtale eller kundevilkår?
 • Hva er forskjellen på kommersielle og juridiske reguleringer i en kjøpskontrakt?
 • Hvorfor er det viktig å bruke tid på å lage gode kjøpskontrakter?
 • Hva er juristenes tips til en god kundeavtale?

Hva må du vite om kjøpskontrakter?

En kjøpskontrakt eller en kundeavtale til et selskapet regulerer selskapets salg av virksomhetens varer eller tjenester.

📖 Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve

Lexolve er en moderne juridisk avdeling hvor du som bygger selskap sparer tid og penger på å håndtere avtaler, styrearbeid og personell i samme plattform.

Hva er en kjøpskontrakt?

En kjøpskontrakt, eller en kundeavtale er en avtale du inngår med dine kunder om salg av varer eller tjenester. Den regulerer vilkårene for kjøpet/salget.

Hva bør en kjøpsavtale inneholde?

En kjøpsavtale bør for det første inneholde en beskrivelse av produktet eller tjenestene på en måte som er nøyaktig og ikke villedende. Beskrivelsen av produktet eller tjenesten er et vesentlig punkt i en kjøpsavtale for det er det som benyttes som vurderingsgrunnlag for om en levering anses å være forsinket eller i tide, og mangelfull eller komplett. Eventuelle begrensninger i leveransen må også inkluderes i kjøpsavtalen.

Prisen og betalingsbetingelser er et annet vesentlig punkt som må være knyttet opp mot det du skal levere og som må følge av kjøpsavtalen.

Selv om forholdet mellom kunde og selger ofte er en langsiktig relasjon, må det være tydelig i kjøpsavtale når leveranser starter og stopper. Ved langvarige leveranser kan det være fornuftig å inngå en rammeavtale som beskriver rammene for leveransen og konkrete avrop under rammeavtalen som nærmere beskriver den enkelte leveransen.

📖 Les mer om: rammeavtaler

Kjøpsavtalen bør inneholde en regulering om hva som skal skje ved eventuelle forsinkelser eller mangler underveis eller etter levering. Hvordan skal eventuelle problemer som oppstår blir håndtert.

I kjøpsavtalen må det også reguleres hvor stor risiko selgeren tar, og du bør prøve å begrense, eller begrense eksponeringen av eventuell risiko slik at et enkelt salg ikke setter hele virksomheten i fare.

Bør jeg ha en kundeavtale eller kundevilkår?

En kjøpskontrakt/kundeavtale er en individuell avtale som inngås mellom selger og en kunde. Kundevilkår er en form for avtale som gjelder for alle selskapets kunder. Vilkårene publiseres normalt på selskapets nettside også må alle kunder som ønsker å inngå en avtale med selgeren forholde seg til de publiserte vilkårene.

Har du mange små kunder som alle må forholde seg til de samme vilkårene kan det være fornuftig å lage ett sett med kundevilkår som alle kundene dine må forholde seg til. Har du færre, større kunder og det er rom for forhandling i vilkårene for levering, er det fornuftig å benytte individuelle kjøpskontrakter/kundeavtaler.

Skulle du hatt kundevilkår? 📖 Les mer om: kundevilkår.

Hva er forskjellen på kommersielle og juridiske reguleringer i en kjøpskontrakt?

Det er viktig å huske på at klausuler i en kundeavtale ofte har både en kommersiell og en juridisk side. Det er derfor viktig å forstå konsekvensene av det som står i kjøpskontrakten fra begge perspektiver. Et eksempel er fastsettelse av pris og vilkår for betaling. Dette er noe som ofte anses som et rent kommersielt forhold og det er nok også riktig for selve prisen. For betalingsvilkårene derimot vil valg av modell kunne ha noe å si for hvordan du kan følge opp manglende betaling og hvilke rettigheter selskapet har ved manglende betaling, noe som vil kunne få store juridiske konsekvenser.

Oppsummert kan man si at det som er viktig når man skal sette opp en kundeavtale er å kartlegge rettigheter og forpliktelser som kjøpskontrakten skal regulere. Det er viktigere enn å fokusere på navnet på “avtalen”. Navnet er bare en etikett, det er innholdet som er avgjørende.

Hvorfor er det viktig å bruke tid på å lage gode kjøpskontrakter?

Det er lett å sette opp en enkel kundeavtale og ta deg betalt når du lanserer nye produkter og tjenester. Men de juridiske aspektene med kjøp og salg ofte blir mer komplekse etterhvert. Derfor kan det hende du gjør deg selv en bjørnetjeneste om du ikke investerer mer i å sette opp gode kjøpskontrakter fra fra start. Tenker du “juss først” - sikrer du lønnsomheten i selskapet ditt samtidig som du sparer tid.

I Lexolve tror vi innsikt i de viktigste juridiske aspektene av din virksomhet og hvordan de bør håndteres er vesentlig for at du skal lykkes. Når du selv setter deg inn i hvordan du utformer dine kjøpskontrakter, vil du samtidig få en bedre oversikt over de juridiske aspektene ved din virksomhet.

Hva er juristenes tips til en god kundeavtale?

Sørg for å ha rett til å endre vilkår for levering og pris i kjøpskontrakten

I de fleste selskaper skjer det en utvikling i tjenester, produkter og rutiner, og det oppstår ting det ikke er tatt høyde for fra start. En av de viktigste tingene du regulerer i kjøpskontraktene, er retten til å endre vilkårene. Minst en gang i året bør du gjøre en vurdering av om avtalene fortsatt passer for det du selger.

Sørg for å ha rett til å stoppe levering av varer og tjenester i kjøpskontrakten, selv hvis kunden ikke betaler

Du har, som utgangspunkt, ikke rett til å stoppe leveransene, selv om kunden din ikke betaler. Det virker ulogisk. Uten betaling, ingen levering. Men så lenge du ikke har regulert retten til å holde tilbake leveringer ved manglende betaling i kjøpskontrakten, er du, som utgangspunkt, pliktig til å levere.

Derfor er dette et viktig gjensidighetsprinsipp som må inn i kundeavtalene. Stopper kunden å betale, bør selskapet ha rett til å stoppe leveransen.

Selger dere utstyr og varer, bør dere være nøye med å spesifisere krav til kundens behandling av utstyret i kjøpskontrakten. Gjelder det spesifikke krav til hvordan kunden oppbevarer eller behandler utstyret, må det reguleres. Det samme gjelder krav som kan gjøre at en garanti ikke lengre er gyldig. For eksempel at kunden ikke må prøve å fikse utstyret selv eller koble utstyret sammen med ikke kompatibelt tilleggsutstyr. Alternativt kan du bli nødt til å levere varene på ny, og det kan bli dyrt.

Begrens erstatningsansvaret ditt i kjøpskontrakten

Unnlatelse av å sette en ansvarsbegrensning betyr at det vil være en risiko for at en feil selv ved et mindre salg, kan føre til et stort krav. Selskapets ansvar overfor kunden bør derfor alltid begrenses i kjøpskontrakten. Det vanlige er å begrense ansvaret til kontraktsverdien, og gjerne til hva som er betalt innenfor en tidsperiode, om kjøpskontrakten går over lengre tid. I tillegg bør det reguleres hvilken type tap det er ansvar for. Vær obs på at selv om du setter ansvarsbegrensninger, vil den ikke alltid stå seg om retten finner at det er opptrådt grovt uaktsomt i leveransen av tjenesten. Vær derfor nøye med å beskrive hva som skal leveres i kjøpskontrakten.

Reguler varigheten på kjøpskontrakten, rett til forlengelse og oppsigelse

Litt avhengig av om du leverer varer, tjenester eller SaaS, bør kontraktsperioden reguleres i kjøpskontrakten. Skal det være automatisk fornyelse, og i hvilken periode har kunden anledning til å si opp avtalen? Glemmer du å regulere dette, kan du både gå glipp av inntekter, og miste fleksibilitet til å si opp kundeavtalen.

Sørg for å speile vilkårene fra dine leverandører i dine kjøpskontrakter

Bruker dere underleverandør bør du alltid sjekke at vilkårene som gjelder fra underleverandøren gjenspeiles i kundeavtalene.

Et praktisk eksempel er når selskapet må betale gebyr/bot for forsinket leveranse, mens leverandøren ikke har de samme forpliktelsene overfor selskapet. Da er selskapet pliktig til å betale erstatning til kunden, uten å kunne kreve tilsvarende erstatning av underleverandøren - som var skyld i forsinkelsen.

Reguler hva som skjer etter opphør av kjøpskontrakten

Å avslutte kundeforhold kan bli brysomt om dere ikke har regulert i kjøpskontrakten hva som skjer, særlig om avslutningen gir ekstraarbeid for dere. Skal dere, for eksempel, ha plikt til å slette, overføre data eller andre ting? Da bør dere også ta dere betalt. Hvor lenge skal dere oppbevare data i tilfelle kunden angrer seg? Det bør dere ha tatt stilling til i kjøpskontrakten.

Reguler uforutsette hendelser i kjøpskontrakten

Tenk på korona. Det var få som forutså hvilke konsekvenser det ville få for leveransen. Plutselig sluttet lastebilene å kjøre varer, butikker stengte ned, tjenester kunne ikke bli utført. Kan selskapet ditt da holdes ansvarlig for manglende leveranse? Det bør du regulere i kjøpskontrakten. Ting som skjer utenfor din kontroll, bør gi deg rett til å suspendere din plikt til å levere.

Sørg for en nyansert hoppeplikt i kjøpskontrakten

Et annet vilkår som kan skape trøbbel, er om du har plikt til å levere om kunden ønsker endringer - såkalt “hoppeplikt”. Her kan du plutselig bli ansvarlig for å levere uten å ha kapasitet, og må kanskje kjøpe inn ressurser som er dyrere enn hva kunden betaler, om du ikke har tatt høyde for dette i kjøpskontrakten. Tenk derfor gjennom hvordan dette kan se ut for deg, og at du har en vei ut av plikten dersom du ikke har kapasitet.

Lær av egne erfaringer og feil

Det er umulig å ta høyde for alt som kan skje når du skriver kundeavtalene. For hver erfaring et selskap gjør, bør kundeavtalen bli litt bedre. Sørg for å lære av feil og erfaringer og oppdater kundeavtalene jevnlig.

Lag kundeavtale med Lexolve

Hos Lexolve kan du lage avtale for salg av varer eller tjenester. Send avtalen til sigering og lagre digitalt. Sett påminnelse på når avtalen utløper.Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Fra kun 295,- per måned får du tilgang til hele alle våre mest populære avtaler, AI - basert avtalearkiv og digital signering.

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!