Vurderer du å gi en ansatt avskjed?
Se mer

Vurderer du å gi noen avskjed?

Å si opp en ansatt er noe blant det vanskeligste du som arbeidsgiver må gjøre. I Lexolve får du hjelp til å gjøre det riktig.

Å si opp en ansatt
Å si opp en ansatt
Å si opp en ansatt

Til forskjell fra vanlig oppsigelse hvor arbeidsforholdet normalt opphører etter at den ansatte har jobbet ut oppsigelsestiden, så opphører arbeidsforholdet med umiddelbar virkning om det gis avskjed.

En avskjed gir den ansatte et påbud om en slik øyeblikkelig fratreden. Med andre ord at arbeidstakeren må “gå på dagen”. Den ansatte vil da ikke ha krav på lønn i oppsigelsesperioden.

Avskjed er bare aktuelt om det foreligger grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Avskjed rammer arbeidstakeren hardt. Det skal derfor mye til for at du som arbeidsgiver har tilstrekkelig grunnlag for en slik reaksjon. Bare sterkt kritikkverdige forhold fra arbeidstakers side aksepteres som avskjedsgrunn.

Hva kan være grunnlag for avskjedigelse? Er det f.eks. grunnlag for avskjedigelse ved tyveri?

I arbeidsmiljøloven (§ 15-14) heter det at arbeidstaker må ha gjort seg skyldig i “grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen”. Om forholdet utgjør et grovt pliktbrudd må vurderes konkret.

Økonomiske misligheter som underslag eller tyveri er en vanlig avskjedsgrunn i praksis. Andre typiske avskjedsgrunner er ordrenekt, fravær fra arbeidet, rusmisbruk i arbeidstiden, voldsbruk, vedvarende brudd på arbeidsreglement mv. Selv om arbeidstakeren kan klandres for noe som kvalifiserer til avskjed, må arbeidsgiver alltid vurdere om avskjed er en rimelig reaksjon, alle forhold tatt i betraktning. Spørsmålet er altså om det er nødvendig med en avskjedigelse, eller om en oppsigelse ville vært tilstrekkelig.

Avskjed kan få økonomiske konsekvenser for arbeidstaker og eventuelt for de vedkommende forsørger. I tillegg kan en avskjedigelse være skadelig for senere arbeidsforhold. Av den grunn er det også et krav at arbeidsgiver kan legge frem klare bevis for de påståtte forholdene.

Grunnlaget for avskjed må drøftes med den ansatte

Kravet til å holde drøftelsesmøte og overholdelse av øvrige formkrav gjelder for avskjedigelse på lik linje som ved oppsigelse.

Før du som arbeidsgiver fatter en beslutning om avskjedigelse, skal spørsmålet derfor så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte. Møtet bør dokumenteres i form av en protokoll.

Slik avholder du et drøftelsesmøte

Avskjed må gis skriftlig med riktig innhold

En avskjed må oppfylle lovens formkrav, ellers anses den som ugyldig. Formkrav betyr at det er visse krav til utformingen av selve oppsigelsen og til hva den skal inneholde. En avskjedigelse må være skriftlig, og den må leveres personlig eller via rekommandert post for å være gyldig.

Det kan fort bli dyrt om du gjør avskjeden feil. I Lexolve hjelper vi deg lage formriktige avskjed på få minutter.

Les mer om hvordan Lexolve kan hjelpe deg meg oppsigelse


Vi hjelper deg med dine vanskeligste beslutninger

Hos Lexolve kan du komme i gang uten kostnad, og du får prøve før du kjøper.