Forskjellen på enkeltpersonforetak og aksjeselskap | Lexolve

Dette er forskjellen på enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Valg av selskapsform er en viktig avgjørelse for deg som skal drive økonomisk virksomhet. Her får du vite de viktigste forskjellene på enkeltpersonforetak og aksjeselskap når du skal velge selskapsfor.

Juristene i Lexolve / SIST OPPDATERT 11. august 2023

Valg av selskapsform er en viktig avgjørelse for deg som skal drive økonomisk virksomhet. Hvilken selskapsform som er mest hensiktsmessig for din virksomhet beror blant annet på:

  • hvor mye risiko du vil ta
  • hvordan du organiser virksomheten
  • det økonomiske omfanget av virksomheten
  • hvor mange eiere det skal være
  • om du ønsker å ha ansatte

Hva er et enkeltpersonforetak?

I et enkeltpersonforetak eier, styrer og driver du virksomheten alene. Dette er en vanlig måte for selvstendig næringsdrivende å organisere sin næringsvirksomhet på med lave etableringskostnader. Enkeltpersonforetaket og du som eier regnes som samme juridiske enhet. Dette innebærer at du har stor frihet til å administrere driften som du selv ønsker, og du har full rådighet over foretakets midler. Du bærer derfor all økonomisk risiko og er personlig ansvarlig for foretakets gjeld og andre økonomiske forpliktelser. Det betyr at foretakets kreditorer kan søke dekning for sine krav i både dine og foretakets eiendeler.

Hva er et aksjeselskap?

Aksjeselskapet er en egen juridisk enhet, der aksjeeierne eier hver sin andel (i form av aksjer) i selskapet. I et aksjeselskap har du ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser utover den aksjekapital du har skutt inn, minimum 30 000 kroner totalt. Som følge av denne ansvarsbegrensningen er organiseringen og driften av et aksjeselskap underlagt en rekke formaliteter etter aksjeloven. Strukturen til aksjeselskap legger til rette for at selskapet kan innhente kapital eller la andre få innflytelse på beslutninger ved å tilby utenforstående å kjøpe aksjer.

Bør jeg velge enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Valget har betydning for hvilket ansvar du har for selskapets økonomiske forpliktelser og hvilken grad av frihet du har til å organisere og drive selskapet som du selv ønsker.  Dessuten er det en rekke andre faktorer som vil kunne spille inn på valg av selskapsform, som formålet med virksomheten og planer du har for virksomheten i fremtiden.

Er du for eksempel fulltidsansatt og starter opp midlertidig eller sporadisk virksomhet ved siden av din ordinære jobb, kan et enkeltpersonforetak være mest hensiktsmessig for deg. Planlegger du derimot mer omfattende og risikopreget virksomhet, stabil inntekt og kanskje også vurderer å hente inn penger fra eksterne investorer/få inn flere eiere i fremtiden, vil et aksjeselskap være mest hensiktsmessig.

Det er også forskjeller i prosedyrer og kostnader knyttet til etablering, graden av organisatoriske reguleringer, skattemessige forhold, regnskapsmessige forhold og trygderettigheter. Under følger en forenklet sammenstilling for å gjøre det enklere å velge en selskapsform som passer for deg.

Enk vs AS Tabell