Tilbakekjøp av aksjer | Gratis mal og veiviser

Erverv av egne aksjer

Med Lexolve er alle formaliteter på plass når selskapet skal erverve egne aksjer. Våre jurister har bygget en prosess som tar deg gjennom alle stegene.

Dette produktet kan kjøpes enkeltstående, og inngår også i pakkene Start, Vekst og Skala. Du kan prøve mange av våre tjenester gratis.

Eksempel på ferdig utfylt generalforsamlingsprotokoll
Time

Tidsbruk: ca. 10 minutter

NO

Norsk

E-signering

E-signering

Andre produkter som kan være relevante for deg

Emisjon

Styremøte og generalforsamling

Aksjonæravtale

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg avtale eller prosess
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Aksjonæravtale
Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Nyhet! 🎉 Nå får du som bygger selskap et komplett juridisk verktøy til kun 295,- per måned. Gjør styrearbeid, avhold generalforsamling, inngå og følg opp avtaler, og få oversikt og håndter alle ansatte - på ett og samme sted.

Innhold

 • Hva er erverv av egne aksjer?
 • Når er det aktuelt for et selskap å erverve egne aksjer?
 • Hva er vilkårene for at et selskap kan erverve egne aksjer?
 • Hva er prosessen for selskapets erverv av egne aksjer?

Alle stegene du må kunne for at et selskap skal erverve egne aksjer

Erverv av egne aksjer betyr at et selskap kjøper sine egne aksjer, det vil si aksjer i selskapet.

Les mer om: Kontrakter, avtaler og prosesser i Lexolve

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

lexolve plattform

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

 • Lage og inngå avtaler
 • Utføre selskapsendringer
 • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Hva er erverv av egne aksjer?

Et aksjeselskap eies av aksjonærene i selskapet. En aksjonær kan enten være en privatperson eller et annet selskap. Det kan for eksempel være et holdingselskap. I tillegg kan selskapet selv eie noen av sine egne aksjer. Det er det som kalles erverv av egne aksjer. Hvis et selskap skal kjøpe egne aksjer må ervervet skje i henhold til kravene som følger av aksjeloven for erverv av egne aksjer.

Når er det aktuelt for et selskap å erverve egne aksjer?

Erverv av egne aksjer kan for eksempel være aktuelt dersom selskapet ønsker å eie en pool av aksjer som selskapet kan selge til ansatte eller andre bidragsytere av selskapet. Det skaper fleksibilitet slik at det ikke er nødvendig å utstede nye aksjer hver gang selskapet øker å overføre aksjer. I tillegg sikrer selskapet at de faktisk har aksjer som kan overføres til andre ved å eie dem selv. Da er de ikke avhengige av at generalforsamlingen er enige i å beslutte en emisjon, eller at noen av aksjonærene sier seg villig til å overføre sine aksjer.

Hva er vilkårene for at et selskap kan erverve egne aksjer?

For at et selskap skal kunne erverve egne aksjer må du avklare og sikre at følgende vilkår er oppfylt for å være i overeensstemmelse med aksjeloven:

 1. Et selskap kan ikke erverve egne aksjer ved å utstede nye aksjer, men det er anledning til å kjøpe tilbake aksjer fra en aksjonær.
 2. Selskapets erverv av egne aksjer må ikke medføre at aksjekapitalen, med fradrag av det samlede pålydende av beholdningen av egne aksjer, blir mindre enn minste tillatte aksjekapital på 30.000 kroner. Dette inkluderer pålydende av selskapets aksjer som selskapet har avtalepant i, som eventuelt datterselskapet eier eller har pant i, eller som er ervervet for selskapets regning.
 3. Aksjene som selskapet skal kjøpe må være fullt innbetalt.
 4. Selskapet må ha tilstrekkelig med fri egenkapital til at det vederlaget som selskapet skal betale for aksjene er innenfor beløpet selskapet kan dele ut som utbytte. Beregningen av selskapets frie egenkapital kan foretas på grunnlag av en mellombalanse, men denne må da være kunngjort og registrert i Regnskapsregisteret før dere kjøper aksjene. Beregning av fri egenkapital er trolig noe regnskapsfører/revisor kan bistå med.
 5. Ved kjøp av aksjer er det viktig at dere benytter en markedsmessig pris på aksjene og at prisen kan dokumenteres. Prisen og verdivurderingen som denne bygger på bør behandles av styret og gjerne avstemmes med regnskapsfører/revisor. Dokumentasjon av prisfastsettelse er viktig ved eventuelt ettersyn fra Skatteetaten, da en etterprøvbar vurdering som et tilstrekkelig behandlet i selskapet reduserer risikoen for straffeskatt.
 6. Eventuelle skatte- og regnskapsmessig konsekvenser og håndtering ved transaksjonen bør avklares med regnskapsfører/revisor både for selskapet og for aksjonæren.

Hva er prosessen for selskapets erverv av egne aksjer?

Prosessen for erverv av egne aksjer er som følger: Styret fatter vedtak om å foreslå for generalforsamlingen at styret tildeles fullmakt fra generalforsamling til å kjøpe egne aksjer. Generalforsamlingen beslutter slik fullmakt som foreslått av styret. Beslutningen må vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Fullmakten registreres i Foretaksregisteret. Deretter kan styret fatte beslutning om erverv av aksjene og inngå avtale om kjøp av aksjer. Fullmakten skal gjelde for et bestemt tidsrom og kan ikke ha lenger varighet enn to år.

Gjennomfør prosess for erverv av egne aksjer med Lexolve

I Lexolve får du hjelp steg for steg til å gjennomføre hele prosessen med å erverve egne aksjer, fra forslag i styret til oppdatering i aksjeeierboken. Lurer du på noe kan du be om veiledning fra en av våre jurister. Du kan utforske prosessen og lage dokumenter uforpliktende.

Dette sier kundene våre

Subtrackr
Subtrackr

Anbefales på det sterkeste! Vi sikrer et godt juridisk fundament i tillegg til å frigjøre tid vi kan bruke på verdiskapende aktiviteter.

Mads Skraastad, CEO
Les mer om hvordan Subtrackr bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Usikker på hvilke løsninger som passer for deg? Vi hjelper deg!