Ansette daglig leder: Våre 3 beste tips | Lexolve

Ansettelse av daglig leder: Disse 3 tingene må du huske på.

Å ansette daglig leder skiller seg fra vanlige ansettelser. I Lexolve lager du kvalitetskontrakter på få minutter.

Juristene i Lexolve / SIST OPPDATERT 15. august 2023

Rollen som daglig leder krever et godt tillitsforhold med styret

Rollen som daglig leder i en virksomhet innebærer et stort ansvar. Ansvaret gjør at det er helt nødvendig med et godt tillitsforhold mellom styret og daglig leder.

For å kunne legge til rette for et godt tillitsforhold mellom styret og daglig leder har loven lagt opp til stor grad av avtalefrihet i ansettelsesprosessen. Hva bør du tenke på  ved ansettelse av daglig leder?

Selskapets styre skal ansette daglig leder

Selskapets daglig leder ansettes av styret med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Styret skal godkjenne arbeidsavtalen. Selve kompetansen til å fremforhandle vilkårene i avtalen kan likevel delegeres til styreleder eller et annet styremedlem, men et fremforhandlet forslag må altså godkjennes på styremøte.

Etter at avtalen er inngått skal nyansettelsen registreres i Brønnøysundregisteret.

Lesetips: Her kan du lese mer om styret og styrets plikter.

Hva må arbeidsgiver tenke på ved ansettelse av daglig leder?

Ved ansettelse av daglig leder kan man gjøre unntak fra flere av lovens regler om arbeidstid.  Dette gjelder feks bestemmelser om alminnelig arbeidstid, overtid og pauser mm. Slik adgang til å gjøre unntak gjelder likevel bare hvis daglig leder har stor grad av selvstendighet i sine arbeidsoppgaver. Det må gjøres en helhetsvurdering av stillingens innhold og funksjon.

En daglig leder kan også ansettes på “åremål”. Det er i praksis er en midlertidig ansettelse og vil være et unntak fra hovedregelen om at arbeidstakere skal ansettes fast. Ved inngåelse av en åremålskontrakt med daglig leder er det stor avtalefrihet. Hvor lenge skal åremålet vare? Skal daglig leder ha mulighet til å si opp underveis? Hvor lang skal oppsigelsestiden eventuelt være?

I tillegg til ordinær lønn kan det være lurt å tenke gjennom om daglig leder skal ha noen form for bonus, incentivordninger eller aksjeprogram. Slike ordninger vil kunne gi daglig leder mer eierskap til bedriften og motivere vedkommende til å gjøre en god jobb.

Lesetips: Se vår oversiktlige guide til insentivprogram for de ansatte.

Ved ansettelsen må vilkårene for oppsigelse drøftes

For at arbeidsgiver skal kunne si opp en ansatt kreves det normalt “saklig grunn”. Dette omtales gjerne som et “stillingsvern”. Daglig leder har et stillingsvern på samme måte som de øvrige ansatte.

I praksis er dette ikke alltid så hensiktsmessig ved oppsigelse av daglig leder. Det kan tenkes at styret ikke lenger har tillit til vedkommende og ønsker at han eller hun skal fratre sin rolle. Hvis det går dårlig med bedriften vil styret gjerne at daglig leder skal gå, men dette oppfyller ikke nødvendigvis kravet til “saklig grunn” og er derfor i utgangspunktet ikke lov.

Styret kan likevel inngå en kontrakt med daglig leder, som sier at dette stillingsvernet ikke skal gjelde for daglig leder. Daglig leder fraskriver seg stillingsvernet. Da må avtalen også inneholde en klausul om “etterlønn”. Dette er en form for sluttpakke som daglig leder vil ha krav på ved en slik oppsigelse. Størrelsen på etterlønnen står partene fritt til å avtale selv.

I ansettelseskontrakten med daglig leder kan det være aktuelt å ta inn kunde- og konkurranseklausuler. Daglig leder vil da ikke kunne jobbe hos konkurrerende virksomhet innenfor en viss periode etter oppsigelsen. Dette er for å beskytte sensitiv informasjon i virksomheten.

Det koster penger å inngå en slik avtale. Loven pålegger bedriften å betale lønn for den perioden den oppsagte ikke får jobbe hos konkurrerende virksomhet. Dette kravet om lønn er det mulig å gjøre unntak fra i kontrakten med daglig leder.

I praksis er den vanlige modellen at man i ansettelseskontrakten regulerer både fraskrivelse av stillingsvern mot etterlønn samtidig som man også fraskriver seg kravet om lønn for å ha en kunde- og konkurranseklausul. Hvis man kun har med en klausul om etterlønn og glemmer fraskrivelse av konkurranseklausulreglene kan bedriften ende opp med dobbeltbetaling. Bedriften må betale den avtalte etterlønnen, men også kompensasjon for lønn daglig leder går glipp av ved å ikke kunne arbeide hos konkurrerende virksomhet i en gitt periode. Til sammen vil dette kunne utgjøre en betydelig sum. Det er derfor viktig at dette er på plass i en ansettelseskontrakt med daglig leder.

Dette må styret ha tenkt på før en ansettelse av daglig leder:

  • Arbeidsbetingelser
  • Lønnsvilkår, bonusordninger, insentivordninger
  • Regulere at daglig leder fraskriver seg stillingsvernet
  • Regulere en etterlønn ved oppsigelse
  • Fraskrive seg ansvaret for betaling ved kunde-og konkurranseklausul