Arbeidsmiljøutvalg: En plikt når du har mer enn 30 ansatte

Arbeidsmiljøutvalg: En plikt for selskap med flere enn 30 ansatte

Har du ansatte så må du forholde deg til reglene om arbeidsmiljøutvalg. Har du 30 ansatte eller mer, må du også ha et arbeidsmiljøutvalg. Her får du en oversikt over de viktigste reglene du må kjenne til.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 28. april 2024

Firefly generert bilde av en gruppe ansatte som jobber på et kontor
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er et arbeidsmiljøutvalg?
 • Når må du ha et arbeidsmiljøutvalg?
 • Hva er arbeidsmiljøutvalgets oppgaver?
 • Hvordan jobber arbeidsmiljøutvalget?
 • Hvem skal sitte i arbeidsmiljøutvalget?
 • Hvordan velges medlemmer til arbeidsmiljøutvalget?

Hva er et arbeidsmiljøutvalg?

I alle arbeidsforhold har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

I arbeidslivet er det essensielt å fremme et sikkert og sunt arbeidsmiljø hvor alle ansatte kan trives og utføre sine arbeidsoppgaver effektivt. For å oppnå dette, er etableringen av et arbeidsmiljøutvalg en lovpålagt plikt for bedrifter med et visst antall ansatte, hvor formålet er å håndtere arbeidsmiljøspørsmål på en strukturert måte.

En av tiltakene som skal sikre at dette blir ivaretatt på arbeidsplassen, er et lovpålagt krav om at arbeidsplasser med et visst antall ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg.

📖 Les mer om: Arbeidsforhold: Arbeidsgiverguide for 2024

Et arbeidsmiljøutvalg er et lovbestemt organ som skal sikre at virksomheten følger arbeidsmiljøloven og fremmer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Utvalget består av representanter for både arbeidsgiver og ansatte, og i noen tilfeller også representanter fra bedriftshelsetjenesten. Hovedoppgaven til arbeidsmiljøutvalget er å jobbe forebyggende med helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikre at arbeidsmiljøet ivaretar alle ansattes behov.

Når må du ha et arbeidsmiljøutvalg?

Har du jevnlig 30 eller flere ansatte, plikter du å opprette arbeidsmiljøutvalg. Et arbeidsmiljøutvalg er en gruppe som skal jobbe for arbeidsmiljøet i selskapet.

Du har også plikt til å velge verneombud straks du har mer enn 5 ansatte.

📖 Les mer om: Verneombud: En plikt for selskap med flere enn 5 ansatte

Du kan også måtte opprette arbeidsmiljøutvalg selv om du har færre enn 30 ansatte, dersom de ansatte krever det, eller det pålegges av Arbeidstilsynet.

I tillegg er det en del særregler om arbeidsmiljøutvalg for spesifikke bransjer som ikke behandles her.

Hva er arbeidsmiljøutvalgets oppgaver?

I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsmiljøutvalget jobbe for “gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten”. Utvalget skal være med på planleggingen av verne- og miljøarbeidet i selskapet og følge med på saker som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Det omfatter blant annet:

 • spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste,
 • spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet,
 • planer som krever Arbeidstilsynets samtykke,
 • andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,
 • etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og
 • helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.
En gruppe mennesker jobber sammenArbeidsmiljøutvalget behandler saker på eget initiativ eller på forespørsel fra et verneombud eller andre ansatte.

Hvordan jobber arbeidsmiljøutvalget?

Arbeidsmiljøutvalget behandler saker på eget initiativ eller på forespørsel fra et verneombud eller andre ansatte. Saker som behandles drøftes normalt i utvalget for å komme frem til en løsning. Blir ikke utvalget enige, kan det foretas avstemning.

Utvalget bestemmer selv hvor ofte det skal holdes møter, men det skal normalt holdes 4 møter per år. Dersom minst to medlemmer krever det, skal det holdes møte. Det skal skrives referat fra møtene og protokolleres hvorvidt det er enighet eller ikke. Foretas det avstemning i en sak, skal både flertallets og mindretallets standpunkt fremgå av protokollen. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett, og står det likt ved en avstemning, vil lederens stemme avgjøre.

Arbeidsmiljøutvalget skal avgi årlig rapport på sitt arbeid til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner.

Hvem skal sitte i arbeidsmiljøutvalget?

I arbeidsmiljøutvalget skal både arbeidsgiver, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten være representert. Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. I tillegg skal minst én representant fra bedriftshelsetjenesten være medlem. Medlemmene i arbeidsmiljøutvalget skal ha stedfortredere som kan tre inn ved behov.

Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer av utvalget skal fremgå ved oppslag på arbeidsplassen.

Hvordan velges medlemmer til arbeidsmiljøutvalget?

Arbeidsgiveren peker selv ut sine representanter i utvalget. En representant fra øverste ledelse, skal alltid være medlem av arbeidsmiljøutvalget.

Arbeidstakerne velger sine representanter ved flertallsvalg, men hovedverneombudet/verneombudet skal alltid være en av arbeidstakernes representanter i utvalget og ha stemmerett.

Alle arbeidstakere har stemmerett ved valget med unntak av leder av virksomheten. Valget skal være hemmelig og skriftlig og alle ansatte i virksomheten kan velges. Valget ledes av et valgstyre.

I selskaper hvor det er fagforeninger er det i tillegg egne regler for valg som gjelder.

Klikk her for å finne en komplett oversikt over reglene i forskriften på Lovdata.

KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet