Verneombud | Lexolve

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Har du ansatte så må du forholde deg til reglene om verneombud. Har du 30 ansatte eller mer, må du også ha et arbeidsmiljøutvalg. Her får du en oversikt over de viktigste reglene du må kjenne til.

Juristene i Lexolve / SIST OPPDATERT 24. januar 2024

Alle må ha verneombud - eller aktivt avtale noe annet

Har du mindre enn 5 ansatte kan du sammen med de ansatte inngå en skriftlig avtale om en annen ordning eller at det ikke skal velges verneombud.

Har du 5 ansatte eller mer, må du velge verneombud.

Har du mer enn 10 ansatte kan det velges flere verneombud. Består virksomheten av flere avdelinger skal det velges ett verneombud for hver avdeling og ett hovedverneombud.

I tillegg er det endel særregler om verneombud for spesifikke bransjer.

Avtale om at det ikke skal velges verneombud

Skal du inngå avtale om en annen ordning må det enten inngås med tillitsvalgte dersom du har det, eller med hver enkelt ansatt. Avtalen må si noe om hvordan verneombudsoppgavene skal ivaretas, for eksempel kan det ivaretas av tillitsvalgte i stedet for at det velges et eget verneombud. Avtalen gjelder som utgangspunkt for to år av gangen.

Hva er verneombudets oppgaver?

Verneombudet skal ivareta interessene til de ansatte og innleid personell i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvor omfattende arbeidet er beror på typen virksomhet. Er det snakk om kontorarbeid så er det vesentlig mindre å følge opp enn ved en produksjonsbedrift hva gjelder fysiske arbeidsmiljøet. Ivaretakelse av ansatte og innleid personell sin sikkerhet, helse og velferd er det viktigste i rollen som verneombud.

Verneombud skal varsle om vedkommende ser noe som er negativt ved arbeidsmiljøet og tas med på råd i planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Verneombudet skal vite status på arbeidsmiljøet og ha oversikt over aktuelle regler og retningslinjer.

Verneombudet skal få opplæring av arbeidsgiver og både opplæringen og arbeidet som verneombud skal skje innenfor arbeidstiden eller mot betaling.

Verneombudet har taushetsplikt om opplysninger de får om personlige forhold og selskapets forretningshemmeligheter.

Hovedverneombud

Består virksomheten av flere avdelinger skal det velges ett verneombud for hver avdeling og ett hovedverneombud.

Hovedverneombudet har ansvar for å samordne arbeidet verneombudene gjør. Spørsmål som gjelder flere verneområder, skal forelegges hovedverneombudet. Det er hovedverneombudet som bestemmer hvilket verneombud en sak hører under når. For øvrig gjelder de regler som er fastsatt for verneombudet, tilsvarende for hovedverneombudet.

Hvordan velge verneombud?

Verneombud velges av og blant de ansatte. Skal det være flere verneombud velges det av og blant ansatte innenfor hvert verneområde. Alle ansatte har stemmerett (unntatt daglig leder).

Valget ledes av et valgstyre for hele virksomheten, bestående av fra en til tre personer. Valgstyret utpekes av arbeidsmiljøutvalget eller arbeidsgiveren dersom det ikke er arbeidsmiljøutvalg. Alle ansatte innen verneområdet har rett til å foreslå kandidater og valget avgjøres ved flertallsvalg. Verneombudet velges for to år av gangen.

Til hovedverneombud kan velges enten et av verneombudene eller en annen arbeidstaker som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten. Verneombudene velger selv hovedverneombud.

Hvem som er verneombud skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.

I selskaper hvor det er fagforeninger er det i tillegg egne regler for valg som gjelder. Du finner komplett oversikt i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Arbeidsmiljøutvalg

Har du jevnlig 30 eller flere ansatte, plikter du å opprette arbeidsmiljøutvalg. Et arbeidsmiljøutvalg er en gruppe som skal jobbe for arbeidsmiljøet i selskapet.

Du kan også måtte opprette arbeidsmiljøutvalg selv om du har færre enn 30 ansatte, dersom de ansatte krever det, eller det pålegges av Arbeidstilsynet.

I tillegg er det en del særregler om arbeidsmiljøutvalg for spesifikke bransjer som ikke behandles her.

Hva er arbeidsmiljøutvalgets oppgaver?

I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsmiljøutvalget jobbe for “gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten”. Utvalget skal være med på planleggingen av verne- og miljøarbeidet i selskapet og følge med på saker som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Det omfatter blant annet:

  • spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste,
  • spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet,
  • planer som krever Arbeidstilsynets samtykke,
  • andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak,
  • etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og
  • helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

Hvordan jobber arbeidsmiljøutvalget?

Arbeidsmiljøutvalget behandler saker på eget initiativ eller på forespørsel fra et verneombud eller andre ansatte. Saker som behandles drøftes normalt i utvalget for å komme frem til en løsning. Blir ikke utvalget enige, kan det foretas avstemning.

Utvalget bestemmer selv hvor ofte det skal holdes møter, men det skal normalt holdes 4 møter per år. Dersom minst to medlemmer krever det, skal det holdes møte. Det skal skrives referat fra møtene og protokolleres hvorvidt det er enighet eller ikke. Foretas det avstemning i en sak, skal både flertallets og mindretallets standpunkt fremgå av protokollen. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett, og står det likt ved en avstemning, vil lederens stemme avgjøre.

Arbeidsmiljøutvalget skal avgi årlig rapport på sitt arbeid til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner.

Hvem skal sitte i arbeidsmiljøutvalget?

I arbeidsmiljøutvalget skal både arbeidsgiver, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten være representert. Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. I tillegg skal minst én representant fra bedriftshelsetjenesten være medlem. Medlemmene i arbeidsmiljøutvalget skal ha stedfortredere som kan tre inn ved behov.

Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer av utvalget skal fremgå ved oppslag på arbeidsplassen.

Hvordan velges medlemmer til arbeidsmiljøutvalget?

Arbeidsgiveren peker selv ut sine representanter i utvalget. En representant fra øverste ledelse, skal alltid være medlem av arbeidsmiljøutvalget.

Arbeidstakerne velger sine representanter ved flertallsvalg, men hovedverneombudet/verneombudet skal alltid være en av arbeidstakernes representanter i utvalget og ha stemmerett.

Alle arbeidstakere har stemmerett ved valget med unntak av leder av virksomheten. Valget skal være hemmelig og skriftlig og alle ansatte i virksomheten kan velges. Valget ledes av et valgstyre.

I selskaper hvor det er fagforeninger er det i tillegg egne regler for valg som gjelder.

Du finner komplett oversikt i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.