Overtid - reglene om overtid du som arbeidsgiver må kunne

Overtid: Lær deg reglene om overtid

Hva er egentlig overtid i lovens forstand og er alt arbeid utover avtalt arbeidstid overtid? Det får du vite her

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 01. mai 2024

kontormedarbeidere på et kontor med en klokke i bakgrunnen
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

  • Hva er overtid?
  • Hva sier arbeidsmiljøloven om overtid?
  • Hva må følge av arbeidsavtalen om overtid?
  • Kan ansatte unntas reglene om overtid?
  • Hvilke regler gjelder for overtid?
  • Kan overtid avspaseres?

Kort forklart

Overtid er arbeid utover alminnelig arbeidstid. Etter arbeidsmiljøloven må ikke overtid overstige 10 timer i løpet av 7 dager , 25 timer i 4 sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. Ved overtidsarbeid skal arbeidstaker ha et tillegg i alminnelig lønn på minst 40 %.

Arbeidstid og overtid er nokså detaljert regulert i arbeidsmiljøloven. Som arbeidsgiver er det viktig å kjenne til og overholde reglene. Det kan også være vanskelig å ha oversikt over hvor mye den enkelte ansatte faktisk jobber. Det er derfor viktig å ha gode system for registrering av timer, slik at man faktisk kan måle og følge opp arbeidstid og overtid.
Å sørge for at du overholder regelverket er en av dine plikter som arbeidsgiver.

📖 Les mer om: Arbeidsforhold: Arbeidsgiverguide for 2024

Hva er overtid?

Arbeidsmiljøloven definerer overtid som arbeid utover alminnelig arbeidstid. I henhold til arbeidsmiljøloven er alminnelig arbeidstid maksimalt 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager. Mange arbeidstakere i Norge har en vanlig arbeidstid på 37, 5 timer per uke, noe som er kortere enn det som følger av arbeidsmiljølovens definisjon av “alminnelig arbeidstid”.

Arbeider du mer enn 37,5 timer per uke, men mindre enn 40 timer, anses det ikke som overtid etter arbeidsmiljølovens regler. Dette kan være forvirrende. Enkelte selskap benytter begrepet merarbeid for arbeid utover det som er avtalt og som ikke anses som overtid i arbeidsmiljølovens forstand.

Hva sier arbeidsmiljøloven om overtid?

Arbeidsmiljøloven har detaljerte regler om overtid. Dersom det utføres arbeid utover lovens grense for alminnelig arbeidstid regnes det overskytende som overtidsarbeid. Merk at lovens grenser for alminnelig arbeidstid ofte avviker fra det som er avtaleregulert i arbeidsforholdet.

kontormedarbeider med måne i bakgrunnenUtgangspunktet etter loven er at alminnelig arbeidstid ikke skal overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager.

Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeid utover avtalt arbeidstid ikke skal gjennomføres uten at det foreligger et “særlig og tidsavgrenset behov for det”. Hva som er et særlig og tidsavgrenset behov må vurderes konkret, men det kan ikke være en fast ordning. Eksempler er gjerne ved uforutsette hendelser, sykdom blant ansatte eller tilsvarende hendelser.

Overtidsarbeid (det vil si arbeid utover lovens maksimale grenser for alminnelig arbeidstid) må som utgangspunkt ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. Her er det flere detaljerte reguleringer og man kan avtale og søke om unntak, men dette er utgangspunktet. I tillegg følger det av loven at samlet arbeidstid ikke må overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager.

Ved overtidsarbeid skal arbeidstaker ha et tillegg i alminnelig lønn på minst 40 %. Selve overtiden kan som utgangspunkt avspaseres dersom dette er skriftlig avtalt, men overtidstillegget må betales ut som lønn til den ansatte.

Komplett oversikt over regelverket finnes i Arbeidsmiljøloven kapittel 10 og må ses i sammenheng med evt tariffavtale dersom det er aktuelt og individuelle arbeidsavtaler.

Arbeidsmiljøloven om overtid

§ 10-6.Overtid

(1) Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

(2) Varer arbeidet for noen arbeidstaker ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid regnes det overskytende som overtidsarbeid.

(3) Før arbeid som nevnt i denne paragraf iverksettes skal arbeidsgiver, dersom det er mulig, drøfte nødvendigheten av det med arbeidstakernes tillitsvalgte.

(4) Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

(5) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale overtidsarbeid inntil 20 timer i løpet av sju dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 50 timer i fire sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker.

(6) Arbeidstilsynet kan etter søknad i særlige tilfeller tillate samlet overtidsarbeid inntil 25 timer i løpet av sju dager og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker. Referat fra drøftingene, jf. tredje ledd, skal vedlegges søknaden. Fremmer virksomheten søknad om overtid innenfor rammen i femte ledd, skal årsaken til at saken ikke er løst ved avtale med de tillitsvalgte alltid oppgis. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

(7) Overtidsarbeid utover rammen i fjerde ledd kan bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det.

(8) Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den samlede arbeidstiden etter § 10-5 andre ledd og § 10-6 femte ledd ikke overstiger 69 timer i noen enkelt uke.

(9) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale unntak fra grensen på 13 timer i åttende ledd, men slik at den samlede arbeidstid ikke overstiger 16 timer i løpet av 24 timer. Arbeidstaker skal i så fall sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

(10) Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

(11) For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent.

(12) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt.

Hva må følge av arbeidsavtalen om overtid?

I henhold til arbeidsmiljøloven må arbeidsavtalen inneholde informasjon om ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid og betaling for slikt arbeid. Det betyr at arbeidsgiver er pliktig til å informere om både adgangen til å pålegge overtid og overtidsbetaling i arbeidsavtalen. Dette er et nytt krav som gjelder fra 1. juni 2024. Ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid omfatter både overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven og merarbeid. Merarbeid er arbeid utover det som er avtalt, men under terskelen for overtidsarbeid i arbeidsmiljøloven.

Bruk gratis mal for arbeidskontrakt i Lexolve

Å lage arbeidsavtale og få den digitalt signert kan du gjøre gratis i Lexolve ved å starte en prøveperiode på Lexolve Basis.

Kan ansatte unntas reglene om overtid?

Arbeidsmiljøloven åpner for at enkelte stillinger/ansatte kan unntas fra reglene om arbeidstid og overtid (herunder overtidsbetaling), forutsatt at de anses som arbeidstakere i ledende stilling eller i en særlig uavhengig stilling. Arbeidsordningen skal imidlertid fortsatt sikre at de ansatte ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.

Ledende stillinger er stillinger hvor ansatte har et større ansvar eller i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser, og selv må vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats.

Særlig uavhengig stilling er stillinger hvor arbeidstaker selv avgjør hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgavene skal organiseres og gjennomføres. Arbeidstakeren prioriterer selv sine oppgaver, bestemmer hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal utføres og hvordan arbeidet skal utføres.

📖Les mer om: Særlig uavhengig stilling: Slik bruker du klausulen rett

servitør bærer brett med drikkeDet er viktig å foreta en reell vurdering av hvorvidt stillinger kan omfattes av unntaket ovenfor og sørge for at ledelsen og/eller uavhengigheten faktisk praktiseres i det daglige.

Hvilke regler gjelder for overtid?

Overtid reguleres i arbeidsmiljøloven. Det er ikke mulig å avtale overtid eller arbeidstidsordninger som strider mot arbeidsmiljølovens regler.

I tillegg til arbeidsmiljølovens regler reguleres regler for overtid normalt både i tariffavtaler og i arbeidsavtaler. Det er derfor viktig å sjekke alle disse kildene for å finne ut hvilke regler som gjelder for den enkelte ansatte.

Kan overtid avspaseres?

I henhold til arbeidsmiljøloven kan arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt. Selve overtidstillegget på minimum 40 % må imidlertid utbetales.

For mertid, det vil si arbeid utover det som er avtalt, men under lovens definisjon av overtid, kan det avtales avspasering uten overtidsbetaling.

Prøv Lexolve uforpliktende i 30 dager

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:

  • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
  • Signer avtalene digitalt
  • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
  • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet