Særlig uavhengig stilling: Slik bruker du klausulen rett

Særlig uavhengig stilling: Slik bruker du klausulen rett

Din digitale juridiske avdeling hjelper deg til å skillet mellom ledende og særlig uavhengig stillinger, slik at du vet om den ansatte kan unntas fra reglene om overtidsbetaling eller ikke.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 28. april 2024

gruppe kollegaer som jobber sammen
Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er en særlig uavhengig stilling?
 • Hva er det som gjøre en stilling ledende eller særlig uavhengig?
 • Hvordan etableres en særlig uavhengig stilling?
 • Vanlige typer særlig uavhengige stillinger i Norge
 • Hvilket lønnsnivå må en særlig uavhengig stilling ha?
 • Kan du avspasere om du har en særlig uavhengig stilling?
 • Innebærer en særlig uavhengig stilling fleksitid?
 • Skal en særlig uavhengig stilling ha særlig kompensasjon?
 • Har en særlig uavhengig stilling rett på overtid?
 • Hva er forskjellen på en ledende og en særlig uanvhengig stilling?
 • Har en særlig uavhengig stilling rett på hjemmekontor?
 • Har en særlig uavhengig stilling rett på særlige fordeler?
 • Sjekker Arbeidstilsynet om noen har særlig uavhengig stilling?
 • Skal en med særlig uavhengigstilling ha timeføring?
 • Hva sier arbeidsmiljøloven om en særlig uavhengig stilling?

Kort forklart

Skillet mellom ledende og særlig uavhengig stillinger på den ene siden, og avhengig stillinger på den andre - er viktig for å angi om den ansatte kan unntas fra reglene om overtidsbetaling eller ikke .

En særlig uavhengig stilling kjennetegnes ved at arbeidstakeren har stor grad av frihet i forhold til arbeidstid og hvordan arbeidet utføres. Arbeidstakeren trenger ikke ha en ledende stilling - men har en overordnet og ansvarsfull stilling.

Om en arbeidstaker har en ledende stilling avgjøres av om arbeidet er av ledende art.

Hva er en særlig uavhengig stilling?

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid kommer ikke til anvendelse for en ledende eller særlig uavhengige stillinger

En særlig uavhengig stilling kjennetegnes ved at arbeidstakeren har stor grad av frihet i forhold til arbeidstid og hvordan arbeidet utføres.

Arbeidstakeren trenger ikke ha en ledende stilling - men har en overordnet og ansvarsfull stilling.

📖 Les mer om: Ansettelse i 2024: En komplett guide når du trenger arbeidskraft

I vurderingen av om en stilling er særlig uavhengig inkluderes typisk følgende vurderingstema:

Autonomi: Arbeidstakeren har myndighet til å ta viktige beslutninger relatert til sitt arbeidsområde.

Fleksibel arbeidstid: Personen kan i stor grad selv bestemme sine arbeidstider.

Selvstendighet: Arbeidstaker har en tydelig og åpenbar “selvstendighet2 eller “uavhengighet” i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.

Det er ikke nok å arbeide i prosjekt - det må være klart at arbeidstakeren selv prioriterer sine oppgaver, bestemmer hva de skal gjøre hva som skal delegeres når arbeidet skal utføres og hvordan arbeidet skal utføres.

Bruk gratis mal for arbeidskontrakt i Lexolve

Å lage arbeidsavtale og få den digitalt signert kan du gjøre gratis i Lexolve ved å starte en prøveperiode på Lexolve Basis.

Hva er det som gjøre en stilling ledende eller særlig uavhengig?

Om en arbeidstaker har en ledende arbeidstakeren har en «ledende stilling» er hvorvidt arbeidet er av ledende art.

Dette skal vurderes ut i fra stillingens funksjon, ansvars- og arbeidsområde. Dette inkluderer typsisk en vurdering ut i fra:

Stillingens tittel: Dette gir en indikasjon på arbeidets innhold, men er ikke avgjørende.

Arbeidstakers lønn: Også lønnen gir en indikasjon, men det er hovedoppgaven til den ansatte som er avgjørende.

Arbeidstakers hovedhoppgave: Dersom arbeidstakeren utfører i hovedsak ledende og administrative oppgaver - skal det normalt ikke få betydning om den også av og til gjør arbeidsoppgaver som ikke er av slik natur.

Autonomi: Stillingen ligger ikke under fast kontroll rundt arbeidstid.

Butikksjef er ledende stilling - men også flere ledende stillinger

Det er ikke bare selskapets øverste leder eller den som i arbeidsgivers sted er satt til å lede selskapet som omfattes av unntaket fra arbeidstid. Lovforarbeidende nevner avdelingssjefer, kontorsjefer, overingeniører og andre som har et større ansvar.

Hvordan etableres en særlig uavhengig stilling?

For å etablere et slikt arbeidsforhold bør du som arbeidsgiver sørge for en grundig og klar arbeidsavtale. Elementer som bør inkluderes er:

Arbeidsoppgaver: Definer tydelig hvilke oppgaver og prosjekter stillingen omfatter.

Beslutningsmyndighet: Klargjør hvilken myndighet stillingen innebærer.

Arbeidstider: Sett rammer for eventuell fleksibilitet i arbeidstiden.

Lønn og incentivordninger: Beskriv lønnsmodellen og eventuelle bonuser eller andre incentiver basert på resultater.

📖 Les mer om: Arbeidsavtale i 2024: Slik oppfyller du alle lovkrav

mann som svetterFor å etablere et slikt arbeidsforhold bør du som arbeidsgiver sørge for en grundig og klar arbeidsavtale.

Vanlige typer særlig uavhengige stillinger i Norge

I Norge finnes det ulike typer særlig uavhengige stillinger, hver tilpasset forskjellige behov og sektorer:

Ledere: Oftest i topp- og mellomlederposisjoner hvor de har ansvar for store deler av organisasjonen eller spesifikke avdelinger.

Spesialister: Eksperter innenfor sitt felt som arbeider selvstendig med spesielle prosjekter eller oppgaver.

Salgspersonell: Ofte i roller hvor de har friheten til å styre sin egen arbeidsdag og klientmøter, med lønn basert på salgsresultater.

Som arbeidsgiver er det din oppgave å sørge for at både du og den ansatte har en felles forståelse av hva den særlig uavhengige stillingen innebærer. Det er viktig å dokumentere alt i en arbeidsavtale for å unngå misforståelser og sikre en smidig arbeidsrelasjon.

Lexolve gjør det enkelt for arbeidsgiver å holde tritt med stadig nye regler

Bruker du Lexolve sin arbeidsavtale kan du være trygg på at den er oppdatert etter gjeldende regler.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev så varsler vi deg når det skjer endringer og hvilke frister du som arbeidsgiver må forholde deg til fremover.

Hvilket lønnsnivå må en særlig uavhengig stilling ha?

Det er vanskelig å si noe helt konkret om lønn, men nivået er ofte slik at det forutsettes å dekke en viss arbeidsinnsats ut over vanlig arbeidstid uten at overtidsarbeidet registreres særskilt.

I Norge er det ingen fastsatt lønnsgrense som definerer en særlig uavhengig stilling. Imidlertid er det vanlig at personer i disse rollene har en høyere lønn på grunn av deres ansvar, autonomi, og ofte større arbeidsbelastning. Lønnsnivået må reflektere den ansattes nøkkelrolle og betydelig autonomi i jobben.

bord med pengerI Norge er det ingen fastsatt lønnsgrense som definerer en særlig uavhengig stilling.

Kan du avspasere om du har en særlig uavhengig stilling?

Ja, selv om du har en særlig uavhengig stilling, kan du avspasere. Dette avhenger dog av de spesifikke vilkårene i arbeidsavtalen din. I mange tilfeller har arbeidsgivere og arbeidstakere avtaler som tillater fleksibilitet i håndteringen av arbeidstid.

Innebærer en særlig uavhengig stilling fleksitid?

Særlig uavhengige stillinger innebærer ofte en høy grad av fleksibilitet i arbeidstiden. Dette betyr at arbeidstakeren kan ha fleksitid, under forutsetning av at jobbens krav og målsettinger blir møtt.

Når arbeidstakeren selv prioriterer sine oppgaver, bestemmer hva de skal gjøre hva som skal delegeres når arbeidet skal utføres og hvordan arbeidet skal utføres, vil dette innebære stor fleksiblitet.

Skal en særlig uavhengig stilling ha særlig kompensasjon?

Det er vanlig at særlig uavhengige stillinger kommer med forskjellige former for kompensasjon, som bonuser eller aksjeopsjoner, spesielt hvis stillingen inkluderer unike krav eller høy risiko, men dette er ikke et krav.

Har en særlig uavhengig stilling rett på overtid?

Ifølge arbeidsmiljøloven har ikke ansatte i særlig uavhengige stillinger rett på overtid. Disse ansatte forventes å håndtere sin arbeidstid selv og har derfor ikke de samme overtidsgarantiene som andre arbeidstakere.

Hva er forskjellen på en ledende og en særlig uanvhengig stilling?

En ledende stilling innebærer ofte personalansvar og beslutningsmyndighet over bedriftens strategiske retninger. En særlig uavhengig stilling kan også ha disse elementene, men er i tillegg karakterisert ved stor frihet til å styre sin egen arbeidshverdag og arbeidsoppgaver.

Har en særlig uavhengig stilling rett på hjemmekontor?

Rett til hjemmekontor er ikke spesifikt regulert av stillingstypen, men av arbeidsavtalen. Det er vanlig at særlig uavhengige stillinger har fleksible ordninger som kan inkludere muligheten for hjemmekontor.

Har en særlig uavhengig stilling rett på særlige fordeler?

Dette kan variere avhengig av virksomheten og den spesifikke avtalen. Særlig uavhengige stillinger kan inkludere fordeler som bedre pensjonsordninger, helseforsikringer, og bonusordninger.

Sjekker Arbeidstilsynet om noen har særlig uavhengig stilling?

Ja, Arbeidstilsynet kan sjekke og vurdere om arbeidsforhold klassifiseres korrekt som "særlig uavhengige"., og har tolket bestemmelsen relativt strengt.

Skal en med særlig uavhengigstilling ha timeføring?

Vanligvis ikke. På grunn av den autonome naturen til stillingen, er timeføring mindre vanlig blant særlig uavhengige stillinger. Dette kan variere basert på bedriftens interne politikk.

Hva sier arbeidsmiljøloven om en særlig uavhengig stilling?

Arbeidsmiljøloven gir visse unntak for særlig uavhengige stillinger når det gjelder arbeidstidsordninger. Det forventes at slike roller håndterer sitt eget arbeid mer selvstendig uten de strenge reguleringene som gjelder for andre ansatte.

Ved å forstå disse aspektene kan du som arbeidsgiver bedre håndtere ansatte i særlig uavhengige stillinger, samtidig som du sikrer overholdelse av norsk arbeidsrett.

Hvordan kan Lexolve hjelpe deg bygge selskap?

Lexolve er som å ha en digital juridisk avdeling, hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Med våre moduler for HR & Arbeidsliv, Styre & Aksjonær og Kjøp & Salg er du dekket for det meste juridiske når det kommer til personalhåndtering, styrearbeid og kommersielle kontrakter. Du får:

 • Oppdaterte avtalemaler
 • Effektiv avtaleinngåelse
 • Digital signering
 • AI-drevet avtalearkiv med smarte innsikter
 • Tilgang til å spørre jurist når du lurer på noe.

Du kan prøve Lexolve Basis gratis i 30 dager. Helt uforpliktende.

Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet