Arbeidsgivers guide til arbeidstid iht. arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens krav til arbeidstid: Slik oppfyller du dem

Hva må du vite om lovens regulering av arbeidstid? Det får du vite her

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 01. mai 2024

To personer som jobber sammen ved et bord
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er arbeidstid?
 • Hva må jeg vite om arbeidsmiljølovens regulering av arbeidstid?
 • Hva må følge av arbeidsavtalen om arbeidstid?
 • Regnes pause som arbeidstid?
 • Er det lov å avtale fleksibel arbeidstid?
 • Hvordan sikre balansen mellom fritid og arbeid ved fastsettelse av arbeidstid?
 • Regnes reisetid som arbeidstid?
 • Må arbeidstid reguleres ved hjemmekontor?
 • Hva er vanlig arbeidstid i Norge?
 • Må arbeidsgiver ha oversikt over arbeidstiden?

Kort forklart

Arbeidstid er omfattende regulert i arbeidsmiljøloven og som arbeidsgiver er det viktig å vite hva som gjelder og ha oversikt over hvor mye den enkelte ansatte arbeider.
Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at alminnelig arbeidstid ikke skal overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. I Norge er 37, 5 timer per uke mye benyttet som arbeidstid.

Arbeidsmiljøloven i Norge setter klare rammer for regulering av arbeidstid for å sikre arbeidstakernes helse og velferd. Å forstå disse reglene er essensielt for både arbeidsgivere og ansatte for å sikre at arbeidsforholdene er i tråd med loven. Denne artikkelen gir en oversikt over hva arbeidstid er, og hva arbeidsmiljøloven sier om regulering av arbeidstid.

Arbeidstid er en vesentlig del av de reguleringene som ligger til grunn for et arbeidsforhold. Som arbeidsgiver er det viktig at du kjenner dine forpliktelser og hva ansvaret som arbeidsgiver innebærer.

Les mer om: Arbeidsforhold: Arbeidsgiverguide for 2024

Hva er arbeidstid?

Arbeidstid defineres som den tiden en ansatt står til disposisjon for arbeidsgiveren. Dette inkluderer all tid fra arbeidet starter til det avsluttes, og omfatter både ordinære arbeidstimer og eventuell overtid. Arbeidstid inkluderer ikke pauser der ansatte ikke er til arbeidsgivers disposisjon.

Hva må jeg vite om arbeidsmiljølovens regulering av arbeidstid?

Arbeidsmiljøloven har detaljerte bestemmelser for å regulere arbeidstid, som sikrer balanse mellom arbeid og fritid og beskytter arbeidstakernes helse. Her er de viktigste aspektene:

Alminnelig arbeidstid

Alminnelig arbeidstid er "normalarbeidstiden" og den skal ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. Begge disse grensene må overholdes. Disse grensene kan justeres i kollektivavtaler så lenge totalen ikke overstiger gjennomsnittet over en fastsatt periode.

Arbeidsmiljøloven om alminnelig arbeidstid

§ 10-4.Alminnelig arbeidstid

(1) Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.

(2) For arbeid som helt eller i det vesentlige er av passiv karakter, kan arbeidstiden forlenges med inntil halvparten av de passive periodene, men ikke med mer enn to timer i løpet av 24 timer og ti timer i løpet av sju dager. Arbeidstilsynet kan når arbeidet er særlig passivt, gi samtykke til at arbeidstiden forlenges utover det som er fastsatt i første punktum, men slik at arbeidstiden ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer. Den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige 48 timer i løpet av sju dager.

(3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid, avhengig av hvor belastende vaktordningen er. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan ved skriftlig avtale fravike bestemmelsen i første punktum. Arbeidstilsynet kan etter krav fra arbeidsgiver eller arbeidstakernes tillitsvalgte fastsette en annen beregningsmåte dersom beregningen av arbeidstiden etter første punktum vil virke urimelig.

(4) Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager for:a.døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid,b.arbeid på to skift som regelmessig drives på søn- og helgedager, og sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og helgedager,c.arbeid som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag,d.arbeid som hovedsakelig drives om natten.

(5) Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 36 timer i løpet av sju dager for:a.helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid,b.arbeid under jord i gruver, tunneldrift og utsprengning av bergrom under jord.

(6) For tredelt skift- og turnusarbeid som ikke faller inn under fjerde eller femte ledd og som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, reduseres den alminnelige arbeidstiden etter første ledd ved at hver time arbeidet på søn- og helgedag, jf. § 10-10 første ledd, regnes lik 1 time og 10 minutter, og hver time arbeidet om natten, jf. § 10-11 første ledd, regnes lik 1 time og 15 minutter, ned til 36 timer i løpet av sju dager. Den alminnelige arbeidstid må uansett ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager.

Overtid

Arbeid utover alminnelig arbeidstid regnes som overtid. Overtid skal kun benyttes når det er et særlig og tidsavgrenset behov. Arbeidsmiljøloven setter en grense på 10 timer overtid per 7 dager, 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker, og 200 timer i løpet av ett år. Arbeidsgivere kan inngå avtale om utvidelse av denne grensen til 300 timer årlig gjennom en avtale med arbeidstakers tillitsvalgte.

📖 Les mer om overtid: Overtid

Nattarbeid og skiftarbeid

Nattarbeid, definert som arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00, er underlagt strengere reguleringer for å beskytte arbeidstakeres helse.

en person bygger mur med mursteinSkiftarbeid og rotasjonsordninger skal tilrettelegges slik at de medfører minst mulig ulempe for de ansatte.

Pauser og hviletid

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidstakere skal ha tilstrekkelige pauser, og en sammenhengende hvileperiode på minst 11 timer i løpet av 24 timer.

Unntak og spesielle ordninger

Visse yrker og industrier kan ha spesielle regler som avviker fra standard arbeidstidsbestemmelser på grunn av arbeidets art.

Hva må følge av arbeidsavtalen om arbeidstid?

Arbeidsavtalen må inneholde informasjon om lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. I tillegg skal ordninger for vaktendringer inntas. Dette for at arbeidstakere skal ha en viss forutberegnelighet og kunne planlegge arbeidsdagen.

Arbeidsavtalen må også si noe om lengde av pauser.

Bruk gratis mal for arbeidskontrakt i Lexolve

Å lage arbeidsavtale og få den digitalt signert kan du gjøre gratis i Lexolve ved å starte en prøveperiode på Lexolve Basis.

Regnes pause som arbeidstid?

Pauser skal regnes som arbeidstid dersom det ikke finnes tilfredsstillende pauserom eller arbeidstakeren ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen. I andre tilfeller skal pause ikke medregnes i beregningen av arbeidstid.

Er det lov å avtale fleksibel arbeidstid?

I dag er det mange virksomheter som opererer med en mer fleksibel arbeidstid, ofte omtalt som kjernetid. Det betyr at de har en normal arbeidstid som er utgangspunktet, men at arbeidstiden er fleksibel slik at den ansatte kan velge når innenfor det oppgitte tidsrommet vedkommende ønsker å arbeide.

Bruk av kjernetid innebærer at samtlige ansatte må være på jobb for eksempel mellom klokken ni og klokken tre, men de kan selv velge om de vil jobbe resten av timene på morgenen eller på ettermiddagen.

Kontormedarbeider som sitter på et kontor bak en pult, med utsikt til en by ut av vindu Ordninger som kjernetid er mye brukt i arbeidslivet i dag og gir fleksibilitet til ansatte i ulike livssituasjoner.

Hvordan sikre balansen mellom fritid og arbeid ved fastsettelse av arbeidstid?

Som arbeidsgiver er det viktig at du sørger for et trygt og sunt arbeidsmiljø for dine ansatte. Det innebærer å motivere de ansatte til å yte sitt beste, og samtidig påpeke viktigheten ved å ta ordentlige pauser og koble av etter arbeidstid.

For å kunne sette en arbeidstid som sikrer balansen mellom fritid og arbeid er det for det første viktig å følge lovens krav. Loven inneholder maksgrenser som ikke kan overskrides.

I tillegg er det en lovpålagt rettighet for arbeidstaker å få fleksibel arbeidstid, dersom det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Har du mulighet til å tilrettelegge arbeidstiden slik at den er tilpasset de ansattes behov og konkrete livssituasjon, vil du kunne få ansatte som er lojale og som blir værende i virksomheten. Det betyr ikke at de ansatte selv skal kunne velge når de ønsker å arbeide, men for eksempel kan fleksitid være en løsning som mange verdsetter. For å kunne finne en løsning som både passer virksomheten og den enkeltes behov, er det viktig å kjenne sine ansatte og ha en åpen dialog i forhold til hva som er viktig for de ansatte.

Gode arbeidstidsordninger kan redusere risiko for quiet quitting

Quiet quitting, også kalt silent quitting, er et begrep med flere fasetter. En fasett er arbeidstakere som jobber mindre fordi de ønsker mer fritid. Det kan være et sunnhetstegn. Vi må erkjenne at arbeidslivet er i endring. Arbeidstakere ser større verdi av å ha en balanse mellom jobb og fritid. Det kan være utfordrende for deg som arbeidsgiver, men det er også en gylden mulighet for arbeidsgivere som klarer å tilpasse seg situasjonen. De får arbeidstakere som er lojale.
Så hva bør du som arbeidsgiver gjøre? Svaret får du i: Quiet quitting - hva bør du som arbeidsgiver gjøre?

Regnes reisetid som arbeidstid?

Reisetid til og fra jobb vil som hovedregel ikke regnes som arbeidstid. Det samme gjelder hvor du skal møte opp til arbeidet på en annen plass enn det faste møtestedet. Reiser du som ledd i arbeidet vil imidlertid reisetiden kunne bli ansett som arbeidstid. Det er tre elementer som vurderes når det skal avgjøres om en reise anses som arbeidstid. 1) Utfører arbeidstaker arbeidsoppgaver eller plikter innenfor rammen av sitt arbeidsforhold? Står arbeidstaker til arbeidsgivers disposisjon? 3) Arbeider arbeidstaker? Kan du svare ja på disse spørsmålene, anses reisetiden som arbeidstid.

Må arbeidstid reguleres ved hjemmekontor?

Ett av godene ved å arbeide hjemmefra er ofte at arbeidstaker står mer fleksible til å bestemme når den ansatte ønsker å arbeide. Men det beror på hva som er regulert i arbeidsavtalen eller i avtale om hjemmekontor. Arbeider en ansatte på hjemmekontor som en fast ordning, skal det inngås avtale om hjemmekontor.

📖 Les mer om: Hjemmekontor: Slik oppfyller du kravene i 2024

Avtalen om hjemmekontor skal inneholde reguleringer om arbeidstid. Det skal stå noe om lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid.

Bildet av penger som ligger på et bord i et kontorlokalerDersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

Hva er vanlig arbeidstid i Norge?

I Norge er 37,5 timers arbeidsuke standard, noe som følger av de fleste individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaler. Dette er kortere enn arbeidsmiljølovens reguleringer om maksimal arbeidstid i løpet av en uke.

Må arbeidsgiver ha oversikt over arbeidstiden?

Som arbeidsgiver er du forpliktet til å ha en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte. Det finnes egne programmer for timeføring som kan lette arbeidet med å ha oversikt, og timeregistrering finnes også i de fleste regnskapssystemer.

Prøv Lexolve uforpliktende i 30 dager

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:

 • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
 • Signer avtalene digitalt
 • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
 • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet