Konkurranseklausul: Når kan du bruke den overfor ansatte?

Konkurranseklausul: Når kan du bruke den overfor ansatte?

Konkurranseklausuler kan være et viktig verktøy for å beskytte bedriftens interesser, kunnskap og kundebase når en ansatt forlater selskapet. Slik brukes den.

Merete Nygaard
Merete Nygaard

Gründer og daglig leder

15+års erfaring med juss som forretningsadvokat og gründer.

Sist oppdatert 28. april 2024

Mann i vitneboksen
Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er en konkurranseklausul?
 • Når kan en konkurranseklausul gjøres gjeldende?
 • Hva innebærer kravet til redegjørelse ved konkurranseklausuler?
 • Kan konkurranseklausul gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgiver?
 • Kan arbeidsgiver si opp konkurranseklausulen?
 • Hvordan skal det gis kompensasjon for konkurranseklausul?
 • Kan det gjøres fradrag i kompensasjon for konkurranseklausulen?
 • Hva gjelder rundt konkurranseklausul for virksomhetens øverste leder?
 • Hva gjelder for konkurranseklausul i aksjonæravtale?
 • Hva skiller kundeklausulen fra konkurranseklausulen?
 • Når er det lov til å ha benytte en kundeklausul?

Kort forklart

For mange selskaper representerer konkurranseklausuler et viktig verktøy for å beskytte bedriftens interesser, kunnskap og kundebase etter at en ansatt eller aksjonær forlater selskapet. Denne artikkelen utforsker hvordan og når konkurranseklausuler kan og bør brukes i arbeids- og aksjonæravtaler, og hvilke kompensasjoner som kan være involvert.

Hva er en konkurranseklausul?

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver, eller starte, drive eller delta i en annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Klausulen må inngås skriftlig for å være gyldig, og tas ofte inn i arbeidsavtalen, eller som en separat avtale som del av arbeidsavtalen.

📖 Les mer om: Arbeidsavtalen i 2024: Slik oppfyller du alle lovkrav

Slike klausuler har tradisjonelt vært vanlig for ledere, nøkkelansatte og ansatte med mye kundekontakt (slik som for eksempel en salgssjef) og er nyttig for virksomheter som har et særlig behov for vern mot konkurranse.

Bruk gratis mal for arbeidskontrakt i Lexolve

Å lage arbeidsavtale og få den digitalt signert kan du gjøre gratis i Lexolve ved å starte en prøveperiode på Lexolve Basis.

Når kan en konkurranseklausul gjøres gjeldende?

En konkurranseklausul bestemmer at arbeidstakeren ikke kan jobbe i konkurrerende virksomhet innen en viss periode etter vedkommende har sluttet i selskapet.

Behovet kan komme av at de er i en unik markedsposisjon, har et unikt produkt eller er i en fase hvor virksomheten særlig trenger vern. Dersom det kan begrunnes at virksomheten har et slik behov for vern, kan det avtales at den ansatte ikke kan starte hos konkurrenter før etter et år etter utløpet av oppsigelsesfristen eller avskjedstidspunktet.

Konkurranseklausuler som går lenger enn nødvendig vil kunne settes til side, helt eller delvis.

For å avgjøre om arbeidsgiver har særlige behov for vern må en se på hva klausulen er ment å beksytte og i hvilken utstrekning den gjøres gjeldende.

Ofte vil kunnskap om selskapets bedriftshemmeligheter og knowhow gi et særlig behov for vern, og om arbeidstaker har hatt en ledende stilling og lengre varighet, vil dette tale for slikt vern.

Klausulen kan kun gjøres gjeldende overfor virksomheter som faktisk konkurrerer med arbeidsgiveren. Konkurranseklausuler som går lenger enn nødvendig vil kunne settes til side, helt eller delvis.


Hva innebærer kravet til redegjørelse ved konkurranseklausuler?

Arbeidstaker kan be arbeidsgiver redegjøre for om konkurranseklausulen vil bli gjort gjeldende, og må sende slik forespørsel skriftlig. Du som arbeidsgiver har da fire uker på å gi en skriftlig redegjørelse for og om i hvilken grad konkurranseklausulen vil bli gjort gjeldende.

I redegjørelsen må arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse gå frem. Denne redegjørelsen er bindende i tre måneder om den blir gitt uavhengig av oppsigelse.

Om arbeidstakeren blir sagt opp, skal det gis redegjørelse enten samtidig med oppsigelsen, eller en uke etter avskjed. Sier arbeidstakeren opp selv, skal oppsigelsen ha samme virkning som en skriftlig forespørsel - og arbeidsgiver har da fire uker på segtill å gi en skriftlig redegjørelse.

Dersom kravene til redegjørelse ikke oppfylles fra arbeidsgiveren bortfaller konkurranseklausulen.

Bilde av papir på et bord og utsikt ut av vinduet til et kirkespirDersom kravene til redegjørelse ikke oppfylles fra arbeidsgiveren bortfaller konkurranseklausulen.

Kan konkurranseklausul gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgiver?

Nei, med mindre oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. Den kan ikke gjøres gjeldende ved for eksempel nedbemanning.

Kan arbeidsgiver si opp konkurranseklausulen?

Ja. Arbeidsgiver kan når som helst når arbeidsforholdet består, si opp konkurranseklausulen ved å gjøre det skriftlig. Etter arbeidsforholdets opphør kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå skriftlig avtale om at en konkurranseklausul ikke lenger skal gjelde.

Hvordan skal det gis kompensasjon for konkurranseklausul?

For konkurranseklausler i arbeidsforhold, så gjelder det regler om at arbeidsgiver må betale kompensasjon om klausulen skal effektueres.

Dette skyldes at klausulen legger begrensninger på deres fremtidige arbeidsmuligheter eller investeringer. Kompensasjonen skal reflektere lengden på restriksjonen og den potensielle inntektstapet den pålagte personen må tåle.

Arbeidsgiver skal betale arbeidstakeren en kompensasjon tilsvarende 100 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag opp til 8 G, og deretter 70 % av lønnen over 8 G. Kompensasjonen skal beregnes på grunnlag av opptjent arbeidsvederlag de siste 12 månedene før oppsigelses- eller avskjedstidspunktet, og kan begrenses opp til 12 G.

Det kan avtales høyere kompensasjon enn lovens minstekrav.

Lexolve gjør det enkelt for arbeidsgiver å holde tritt med stadig nye regle

Bruker du Lexolve sin arbeidsavtale kan du være trygg på at den er oppdatert etter gjeldende regler.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev så varsler vi deg når det skjer endringer og hvilke frister du som arbeidsgiver må forholde deg til fremover.

Kan det gjøres fradrag i kompensasjon for konkurranseklausulen?

Ja, med inntil halvparten av kompensasjonen - for arbeidsvederlag eller arbeidsinntekt arbeidstaker mottar eller tjener i perioden konkurranseklausulen skal virke. Slik inntekt kan komme fra både arbeidsforhold og oppdrag eller verv.

Arbeidsgiveren kan kreve at disse opplysningene oppgis, og kan holde tilbake kompensasjon frem til opplysningene legges frem.

Hva gjelder rundt konkurranseklausul for virksomhetens øverste leder?

Reglene om redegjørelse og kompensasjon for konkurranseklausul gjelder ikke for den øverste lederen av selskapet om vedkommende har frasagt seg slike rettigheter mot etterlønn i skriftlig avtale før den fratrer sin stilling.

📖 Les mer om: Arbeidsavtale daglig leder: Dette må du ha med i avtalen

Trenger du en god mal for arbeidskontrakten? Bruk Lexolve sin!

Om du ønsker å lage arbeidsavtaler som har all informasjonen som kreves for at den er gyldig også etter 1. juli, kan du bruke mal for arbeidsavtalen som du finner i Lexolve.

Du kan prøve den helt gratis om du oppretter bruker i Lexolve, samt sende den til digital signering og arkivere den trygt i ditt arkiv i Lexolve.

Hva gjelder for konkurranseklausul i aksjonæravtale?

I en aksjonæravtale kan en konkurranseklausul brukes for å forhindre at tidligere aksjonærer starter eller engasjerer seg i konkurrerende virksomheter. Slike klausuler sikrer at sensitiv informasjon om forretningsdriften ikke brukes til å skade selskapet etter at aksjonæren har forlatt selskapet. Det er avgjørende at klausulen er spesifikk om hvilke typer aktiviteter som regnes som konkurrerende, og hvor lang denne restriksjonen varer.

Om den ansatte også er aksjonær - blir det et spørsmål om konkurranseklausulen egentlig er illagt som en del av arbeidsforholdet. Da gjelder reglene om kompensasjon, redegjørelse og varighet.

Hva skiller kundeklausulen fra konkurranseklausulen?

En kundeklausul begrenser den ansattes mulighet til å ta med seg kunder til neste arbeidsgiver, og gir forbud mot at arbeidstaker kan kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør. Dette er særlig relevant i salgsyrker, men brukes gjerne i profesjonelle tjenesteyrker hvor verdien ofte består i en kundeportefølje.

En ansatt som har hatt mye kundekontakt vil kunne være i en posisjon til å ta med selskapets kunder videre som følge av relasjoner og at den kan tilby samme produkt/tjeneste gjennom et konkurrerende selskap. Gjennom en kundeklausul forbys den ansatte som slutter å kontakte arbeidsgivers kunder i en periode på inntil ett år etter arbeidsforholdets opphør.

En arbeidsgiver må redegjøre for om en kundeklausul vil bli gjort gjeldende innen fire uker fra arbeidstaker sender en skriftlig forespørsel om dette. Redegjørelsen skal da angi hvilke kunder som omfattes av kundeklauslen - det er kun kunder som arbeidtaker har hatt kontakt med siste året som kan omfattes av forbudet.

Når er det lov til å ha benytte en kundeklausul?

En arbeidsgiver som skal benytte seg av en kunde-og konkurranseklausul på påvise et “særskilt behov”.

At arbeidsgiver er sur for at den ansatte skal slutte er åpenbart ikke en god nok grunn til å forby den ansatte å arbeide hos konkurrerende virksomheter eller i å ta med kunder til konkurrerende virksomhet.

På forespørsel fra arbeidstaker, må arbeidsgiver kunne redegjøre for hvorfor det er særskilt behov for en slik klausul i det konkrete tilfellet.

Videre er det ikke lov å gjøre en slik klausul gjeldende når arbeidstaker må slutte på grunn av nedbemanning i virksomheten. Kunde-og konkurranseklausuler får kun virkning når arbeidstaker slutter selv eller på grunn av arbeidstakers forhold.

Hvordan kan Lexolve hjelpe deg bygge selskap?

Lexolve er som å ha en digital juridisk avdeling, hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Med våre moduler for HR & Arbeidsliv, Styre & Aksjonær og Kjøp & Salg er du dekket for det meste juridiske når det kommer til personalhåndtering, styrearbeid og kommersielle kontrakter. . Du får:

 • Oppdaterte avtalemaler
 • Effektiv avtaleinngåelse
 • Digital signering
 • AI-drevet avtalearkiv med smarte innsikter
 • Tilgang til å spørre jurist når du lurer på noe.

Du kan prøve Lexolve Basis gratis i 30 dager. Helt uforpliktende.

Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet