Nye gunstige skatteregler for opsjoner 2022 | Lexolve

Nye gunstige skatteregler for opsjoner i vekst og oppstartsselskaper fra 2022

Fra 1. januar 2022 endres skattereglene for gevinst på opsjoner i arbeidsforhold til det bedre for arbeidstaker og arbeidsgiver. Her gir vi deg en innføring i reglene og hvordan du kan tilpasse din bedrift deretter.

Juristene i Lexolve / SIST OPPDATERT 15. august 2023

Hva er innholdet i den nye regelen: hva har endret seg?

Fra 1. januar 2022 endres skattereglene for fordel ved opsjoner i arbeidsforhold for selskap til oppstarts- og vekstfasen til det bedre for arbeidstaker og arbeidsgiver. For opsjonsordninger som opprettes etter 1. januar 2022 og som oppfyller enkelte vilkår, skal fordelen skattlegges som kapitalinntekt ved salg av aksjene i stedet for lønnsinntekt ved kjøp av aksjene. Dette gir mindre skatt og bedre likviditet for den ansatte. I tillegg vil ikke selskapet lenger trenge å betale arbeidsgiveravgift for fordelen.

Hvorfor er reglene endret? Bedrifter i oppstartsfasen har på samme måte som andre selskaper et stort behov for å holde på dyktige ansatte, men i oppstartsfasen kan det være vanskelig å tilby konkurransedyktige vilkår. For å hjelpe bedrifter i oppstartsfasen med nettopp dette, har Stortinget vedtatt de nye skattereglene. Formålet med reglene er at det skal bli enklere for slike bedrifter å motivere sine ansatte til å ta del i bedriftens vekst.

Ordningen er en form for videreføring av dagens ordning for oppstartsselskaper som gjerne omtales som en prøveordning.

For å falle inn under ordningen må du sørge for at opsjonsprogrammet er tilpasset de nye reglene. Det kan vi hjelpe deg med.

Slik tilpasser du bedriften til nye opsjonsskatteregler fra 2022

Vilkårene for din opsjonsordning skal falle inn det nye skatteregimet.

1. Opsjonsordningen din er rigget slik at:

 • Opsjonene tildeles etter 1. januar 2022
 • Opsjonene gis i arbeidsgiverselskapet.
 • Opsjonshaver må være ansatt i selskapet fra opsjonen tildeles til den innløses.
 • Opsjonene kan tidligst innløses tre år etter tildeling, og senest etter ti år.
 • Den ansatte kan ikke over tid få opsjoner på aksjer verdt mer enn kr 3 millioner (målt ved tildeling).
 • Bedriften kan ikke tildele opsjoner på aksjer verdt mer enn kr 60 millioner.
 • Ansatte i ordningen må jobbe minimum 25 timer per uke fra tildelingen til innløsningen av opsjonen.
 • En ansatt kan ikke alene eller sammen med nærstående kontrollere aksjer i arbeidsgiverselskapet som tilsvarer mer enn 5% av kapital- eller stemmeandelene i selskapet. Dette gjelder i tildelingsåret og de to foregående årene.
 • Prisen for aksjene må minst tilsvare aksjenes markedsverdi på tidspunktet for tildeling av opsjonen.
 • Opsjonen må være direkte tilknyttet den ansatte. Det vil si at den ikke kan gå i arv eller gis til et holdingsselskap etc.

2. Selskapet ditt må oppfylle følgende krav:

 • Selskapet må være hjemmehørende i Norge.
 • Selskapet kan ikke være børsnotert.
 • Selskapet kan ikke være eldre enn 10 år på tildelingstidspunktet (medregnet stiftelses- og registreringsåret).
 • Selskapet kan ha inntil 50 årsverk .
 • Hverken selskapets årlige driftsinntekter eller balansesum kan overstige 80 millioner kroner.
 • Selskapet kan ikke drive passiv kapitalforvaltning i “ikke ubetydelig” grad.
 • Selskapet er ikke tilknyttet kull og stålproduksjon.
 • Selskapets lønnskostnader knyttet til følgende forhold kan ikke overstige 30%:
  • Bank- eller finansieringsvirksomhet
  • Forsikringsvirksomhet
  • Omsetning av eiendom, råvarer eller finansielle instrumenter
  • Langtidsutleie av lokaler eller boliger
  • Juridisk rådgivning
  • Revisjon og regnskapaktiviteter.
 • Selskapet kan ikke være kontrollert av ett eller flere offentlige organ. (Dvs. det offentlige kan ikke kontrollere 25 % eller mer av aksjene selskapet på tildelingstidspunktet).
 • Selskapet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tildelingstidspunktet eller ha utestående krav på ulovlig tildelt statsstøtte. (Et selskap i økonomiske vanskeligheter er et selskap som ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og hvor selskapets gjeld overstiger verdien av eiendelene.)

Inngår selskapet i et konsern, gjelder terskelen for selskapet samlet på konsernnivå.

Rapporteringskrav

Du som arbeidsgiver er forpliktet til å rapportere om opsjonsordninger til skatteetaten. Rapporteringsplikten gjelder både på tidspunktet for tildeling av opsjoner og ved innløsning av opsjoner.

Opplysningsplikten omfatter følgende forhold på tildelingstidspunktet:

 1. Informasjon om selskapets navn og organisasjonsnummer.
 2. Den ansattes navn og fødselsnummer.
 3. Antall opsjoner som er tildelt og dato for tildelingen.
 4. Avtalt innløsningskurs og markedsverdi av de underliggende aksjene.

På innløsningstidspunktet må følgende informasjon opplyses:

 1. Informasjon om selskapets navn og organisasjonsnummer.
 2. Den ansattes navn og fødselsnummer.
 3. Antall opsjoner/aksjer som er tildelt og dato for tildeling
 4. Antall aksjer som er innløst og dato for innløsning.

I tillegg må aksjeervervet rapporteres i Aksjonærregisteret på vanlig måte.

Overgangsordninger

Hva gjelder for opsjonsordninger opprettet før 1. januar 2022? Får de også nyte godt av de nye skattereglene eller må de nøye seg med reglene som gjaldt ved opprettelsen?

Allerede i 2018 ble det innført en regel om særbeskatning for opsjoner i “små oppstartsselskap”. Denne ordningen er ofte omtalt som en prøveordning for den ordningen som kom nå i 2022. Opsjoner som er tildelt under ordningen fra 2018 vil beskattes etter den nye ordningen fra 2022, så fremt ordningen 1) er satt opp i henhold til reglene for små oppstartsselskaper (gjeldende fra og med 2018 tom. 2021) og 2) er rapportert i henhold til rapporteringskravene.

For opsjoner som er tildelt fra og med 12. oktober 2021 gjelder tilleggsvilkår om at 1) innløsningskursen på aksjene må være lik eller høyere enn markedsverdien ved tildelingstidspunktet, og 2) at en enkelt ansatt ikke kan tildeles nye opsjoner, som gjør at samlet markedsverdi på de underliggende aksjene overstiger 3 mill. kroner på tildelingstidspunktet.

Merk at det er noen særregler for opsjoner som innløses i 2021, disse behandles ikke nærmere her.

Les mer om de nye reglene på Skatteetatens sider.