Midlertidig ansettelse

by 
Benedicte Westbye

Midlertidig ansettelse

Som utgangspunkt skal ansettelser være av fast karakter, men det kan være mange situasjoner der en arbeidsgiver trenger en ansatt for en midlertidig periode. Det kan være at selskapet har ekstra stort trykk, tider i løpet av året hvor behovet for arbeidskraft er større slik som sesongarbeid, eller behov for å erstatte noen midlertidig ved permisjon. 


Når kan midlertidig ansettelse benyttes? 

Midlertidig ansettelse må være helt nødvendig for bedriften. Behovet må kun være av midlertidig karakter, dvs. at man regner med at behovet som begrunner den midlertidige ansettelsen vil gå over (sesongen tar slutt, foreldrepermisjonen tar slutt osv.). For eksempel vil en deltidsstilling aldri kunne regnes som midlertidig. 

Grunnlaget for midlertidig ansettelse

Grunnlaget for midlertidig ansettelse er en kontrakt hvor dette uttrykkelig stadfestes. Her må også det bestemte lovvilkåret for den midlertidige ansettelsen komme klart til uttrykk. Dette er fordi den midlertidige ansettelsen er et unntak fra hovedregelen om at en ansettelse i utgangspunktet skal være fast, jf. Aml §14-9 (1). 

Hva sier loven? 

I arbeidsmiljøloven er følgende satt som grunnlag for å kunne ansette noen midlertidig:
 

  1. Når arbeidet er av midlertidig karakter: Her finner vi flere eksempler som kan brukes. Sesongarbeid, ekstrahjelp (tilkallingshjelp eller ringevikar) og prosjektarbeid faller alle innenfor denne kategorien. 
  • Sesongarbeid: Vil for eksempel inkludere innhøsting eller turistsesong- altså bestemte tider på året hvor en arbeidsgiver vil ha ekstra behov for hjelp. 
  • Ekstrahjelp/ tilkalling: dette kan benyttes når virksomheten ikke på forhånd kunne forutse eller planlegge behovet for ekstrahjelp. Et eksempel er om det oppstår et uforutsett behov for ekstrahjelp i noe som plutselig blir en travel periode og arbeidsgiver på forhånd ikke kunne ha forutsett dette. 
  • Prosjektarbeid: dette gjelder et tidsbegrenset arbeid som til vanlig ikke er en del av virksomhetens faste eller løpende oppgaver. 
  1. Vikariat- arbeid i stedet for en annen eller andre: en midlertidig ansatt vil tre inn for en eller flere andre som enten er syke, avvikler ferie eller er i permisjon. 
  2. Praksisarbeid
  3. Deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV
  4. Ledere, utøvere, trenere innen den organiserte idretten
  5. Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag: 

Her må ikke arbeidsgiver oppgi en spesifikk grunn for den midlertidige ansettelsen, men merk at avtalen og perioden ikke kan overstige 12 måneder- da vil den midlertidige ansatte ha krav på fast ansettelse. 

Dersom arbeidsgiver ikke gir den midlertidige ansatte en fast stilling etter disse 12 månedene, vil bedriften være i karantene i 12 måneder, noe som betyr at de ikke kan ansette noen fast i den posisjonen den midlertidige ansatte akkurat har hatt, og ikke fikk fast ansettelse i. Dette gjelder også for arbeidsoppgaver av samme art. 

Dersom en bedrift har hatt en person midlertidig ansatt i vikariat og så midlertidig ansatt på generelt grunnlag, vil personen antas å være fast ansatt etter den midlertidige ansettelsen har vart i 3 år. Der en person har vært midlertidig ansatt fordi arbeidet er av midlertidig karakter, vil vedkommende antas å være fast ansatt etter den midlertidige ansettelsen har vart i 4 år. 

Situasjonen som følge av COVID-19

Norsk arbeidsmarked er for tiden i en ekstraordinær situasjon hvor hittil over 250 000 har søkt NAV om dagpenger. Koronakrisen har definitivt satt sitt preg på hverdagslivet og økonomien. Men midt oppi en fase med nedbemanning, er det også bransjer som merker en sterk økning og noen et ekstra behov. 

Behovet for ekstrahjelp

Dagligvarebransjen, spesielt firmaer som driver med bestilling og utkjøring til private hjem, har opplevd en sterk vekst de siste ukene. Også norsk landbruk har økt behov for sesongarbeidere nå som sesongarbeidere som vanligvis kommer fra utlandet ikke har anledning til å reise til Norge for å arbeide. I disse situasjonene vil et grunnlag som er av midlertidig karakter som vil kunne være vilkår for å ansette noen midlertidig. 

Permittert og jobbe for annen arbeidsgiver? 

Men hva hvis man i denne perioden har blitt permittert fra sin jobb og får tilbudet om å i mellomtiden jobbe midlertidig for noen andre? Dette er i utgangspunktet lov, med visse begrensinger. Det er viktig å huske på at en permittering fortsatt betyr at du er ansatt hos din arbeidsgiver. Dette innebærer en overholdelse av lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver- du kan for eksempel ikke arbeide for en konkurrerende bedrift. Du må også sjekke din arbeidskontrakt som kan inneholde restriksjoner med tanke på lønnet arbeid hos andre arbeidsgivere i permitteringsperioden. Hvis du er i tvil og du har en tillitsvalgt i din bedrift, kan du spørre han eller henne om råd. 

Dersom du tar en midlertidig stilling er også viktig å huske på at du må melde fra til både NAV og din arbeidsgiver, og at dine dagpenger vil bli forkortet opp mot lønnen du vil motta som midlertidig ansatt hos andre. 

Din arbeidsgiver vil også kunne tilbakekalle deg med 1 dags varsel, og du må ha mulighet i din midlertidige stilling som for eksempel ekstrahjelp til å kunne overholde dette varselet fra din hovedarbeidsgiver. 

Hva med å arbeide i en ulønnet midlertidig stilling i permitteringsperioden?

I utgangspunktet vil lojalitetsplikten gjelde her også, og det kan for ordens skyld være fornuftig å si ifra til arbeidsgiver om at du skal utføre dette arbeidet. Oppsigelse

Dersom du har blitt tilbudt en ny fast stilling i permitteringsperioden og ønsker å akseptere denne stillingen, vil du måtte si opp. Du har 14 dager oppsigelse i permitteringsperioden, men du vil muligens miste din rett på lønn i denne perioden. Dersom arbeidsgiver sier deg opp i permitteringsperioden er oppsigelsen også 14 dager, men du vil ha rett på full lønn i disse 14 dagene. Dersom permitteringen har vart i over tre måneder kan arbeidstaker frattre på dagen. For arbeidsgiver vil fortsatt 14 dagers oppsigelse gjelde. 

Dersom du har blitt tilbudt en midlertidig stilling eller ønsker å si opp i permitteringsperioden, vennligst ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller se NAV sine hjemmesider for å få spesifikk rådgivning til din situasjon. Arbeidsgiver som ser etter midlertidig ansettelser?

Lexolve finner du vår maler som gjelder for midlertidig ansettelser som, inkorporerer alle vilkår som du trenger for å lovlig ansette noen på midlertidig basis.Denne bloggen er basert på følgende kilder, og tar sikte på å gi leseren generell informasjon. Det tas forbehold om feil. 

Kilder: www.nav.no , https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/ansettelse/fast-eller-midlertidig-ansettelse/ , http://arbeidsmiljoloven.com/article/%C2%A7-14-9-midlertidig-ansettelse/ , https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ansettelse/midlertidig-ansettelse/

Continue reading