Permittering, et midlertidig fritak fra arbeidsplikten

Permittering, et midlertidig fritak fra arbeidsplikten

Permittering kan være et nyttig verktøy ved midlertidige uforutsette hendelser. Forstå hva permittering er og hvordan det kan benyttes av deg som arbeidsgiver

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 27. april 2024

Fire ansatte hvorav to blir permittert
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva er permittering?
 • Hva kan være saklig grunnlag for permittering?
 • Må vi gi varsel om permittering?
 • Hvem skal permitteres?
 • Permitteringsvarsel: hva er det?
 • Permitteringsvarsel mal: hva skal et permitteringsvarsel inneholde?
 • Hva er arbeidstakers oppgave ved permittering?
 • Hva er arbeidsgivers lønnsplikt?
 • Hvilke regler gjelder under permitteringen?
 • Hvor lenge kan en permittering vare?
 • Kan arbeidsforhold sies opp under permittering?
 • Permittert og jobbe for annen arbeidsgiver?
 • Hva gjelder for permittering i selskap med tariffavtale?

Kort forklart

Permittering er midlertidig opphør i arbeidgiver- og arbeidstakers plikter.

 • Før permittering må du informere ansatte
 • Avhengig av omfanget kan du ha meldeplikt til NAV
 • Du må foreta en saklig utvelgelse av hvem som skal permitteres
 • Du må lage skriftlige permitteringsvarsler

Hva er permittering?

Permittering innebærer at arbeidstaker fritas for arbeidsplikt, og arbeidsgiver fritas for lønnsplikt i en midlertidig periode. Selve arbeidsforholdet består imidlertid under hele permitteringsperioden. Dersom situasjonen endrer seg kan bedriften be arbeidstaker gjenoppta arbeidet på kort varsel.

Permittering reguleres hovedsaklig av tariffavtaler, men også av blant annet lov om lønnsplikt under permittering og arbeidsmarkedsloven.

Lov om lønnsplikt under permittering om permittering

§ 1.Lovens virkeområde, definisjoner mv

Med permittering menes i denne lov at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfelle.

Som permittering etter første ledd regnes både fritak for arbeidsplikt i en sammenhengende periode (hel permittering) og innføring av redusert arbeidstid (delvis permittering).

Hva kan være saklig grunnlag for permittering?

Dersom dere vurderer å permittere må dere først avklare om dere har tilstrekkelig permitteringsgrunnlag. Hovedregelen er at det må foreligge en saklig grunn for å permittere. Den saklige grunnen må gjelde midlertidig. Helst skal du kunne sysselsette arbeidstakeren igjen innen 6 måneder. Dersom de midlertidige problemene senere blir permanente må arbeidsgiver heller vurdere oppsigelse.

Den saklige grunnen må videre være knyttet til virksomheten. Behov for kostnadsreduksjon som følge av ordremangel, heving av avtaler fra kunder og bortfall av oppdrag som følge av usikkerheten rundt en pandemi eller økonomiske nedgangstider kan utgjøre saklig grunn.

Videre kreves det at du som arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen.

Må vi gi varsel om permittering?

Ved permittering må de ansatte som skal permitteres gis varsel om permittering. Før dere gir varsel om permittering bør dere drøfte muligheten for permittering med tillitsvalgte i selskapet. Det bør nedtegnes protokoll fra disse drøftelsene, hvor det fremgår hva bedriften har gjort for å unngå permittering, at det er enighet om at det er saklig grunn, og årsaken til permitteringene. Du bør langt på vei også søke å informere alle dine ansatte om at permittering kan bli aktuelt, enten i individuelle møter eller allmøte.

I tillegg til å varsle de ansatte kan du være pliktig til å gi varsel til NAV. Dersom minst 10 arbeidstakere skal bli permittert uten lønn, eller får arbeidstiden redusert med mer enn 50 % i mer enn fire uker, må arbeidsgiver gi melding til NAV.

Lov om arbeidsmarkedstjenester om meldeplikten

§ 8. Arbeidsgivers meldeplikt og Arbeids- og velferdsetatens oppfølging ved masseoppsigelser og permitteringer

Arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelser, jf. arbeidsmiljøloven § 15-2 første ledd, skal tidligst mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver innkaller til drøftinger, gi Arbeids- og velferdsetaten melding som fastsatt i arbeidsmiljøloven § 15-2 tredje ledd. Tilsvarende melding skal gis Arbeids- og velferdsetaten dersom arbeidstakerne vil bli permittert uten lønn eller i mer enn 4 uker vil få sin ukentlige arbeidstid innskrenket med mer enn 50 prosent.

Meldingen skal gis til Arbeids- og velferdsetaten i det distriktet virksomheten ligger.

Hvem skal permitteres?

Alle ansatte kan som utgangspunkt permitteres. Dersom du ikke skal permittere alle ansatte, må du gjøre en utvelgelse av hvem som skal permitteres. Du må velge kriterier som er saklig begrunnet ut i fra hva virksomheten har behov for. Typiske kriterier vil være virksomhetens behov for kompetanse, og ansiennitetsprinsippet.

Permitteringsvarsel: hva er det?

Dersom du skal permittere må du gi de ansatte et varsel om dette. Et permitteringsvarsel må inneholde en rekke opplysninger om den ansatte og permitteringen. Varslet skal både være informasjon for den ansatte, men benyttes også som informasjonsgrunnlag ovenfor NAV. Arbeidstaker må levere permitteringsvarslet til NAV for å kunne søke om dagpenger i perioden den ansatte er permittert. Et permitteringsvarsel benyttes også som dokumentasjon for å beregne permitteringens lengde.

Få permitteringsvarsel med Lexole

Med vår HR- og arbeidslivsmodul får du det du trenger for å bli en ryddig arbeidsgiver. Modulen inneholder blant annet

 • Oversikt over ansatte med nøkkeinformasjon fra tilhørende avtaler
 • Avtaler for ansatte
 • Prosesser for oppsigelse, permittering og nedbemanning
 • Digital signering for avtaler laget på plattformen og opplastede dokumenter
 • Digitalt arkiv

Prøv Lexolve uforpliktende i 30 dager.

Permitteringsvarsel mal: hva skal et permitteringsvarsel inneholde?

Et permitteringsvarsel må inneholde informasjon om permitteringsårsak, permitteringsgrad og periode, en varselfrist og hvilke dager arbeidsgiver har lønnsplikt. Normalt skal det gis 14 dagers varsel. Hvis permitteringene skyldes en uforutsett hendelse kan varslet gis minimum 2 dager før permitteringsperioden starter. Om varselet er mindre enn 14 dager bør du oppgi en grunn for dette i permitteringsvarselet. Varselet skal dateres.

Hva er arbeidstakers oppgave ved permittering?

Arbeidstaker må sende varselet om permittering til NAV og kan melde seg som arbeidssøker. Etter at arbeidsgivers lønnsplikt opphører, kan arbeidstaker søke dekning for lønn og senere dagpenger hos NAV.

Hva er arbeidsgivers lønnsplikt?

Arbeidsgivers lønnsplikt innebærer at arbeidsgiver må dekke den ansattes lønn i den første delen av permitteringen. Arbeidsgivers lønnsplikt varer de 10 første dagene i permitteringsperioden. Ved delvis permittering må arbeidsgiver dekke en prosentvis andel av gjennomsnittlig lønn per uke. Arbeidsgivers lønnsplikt reguleres av lov om lønnsplikt under permittering.

Lov om lønnsplikt under permittering om arbeidsgivers lønnsplikt

§ 3.Tiden for lønnsplikt under permittering

En arbeidsgiver har plikt til å betale permitteringslønn og annet arbeidsvederlag i en arbeidsgiverperiode på 15 dager (arbeidsgiverperiode I). Lønnsplikten i arbeidsgiverperiode I gjelder fra og med den første arbeidsdagen permitteringen omfatter. Perioden løper ikke når arbeidstakeren likevel ville hatt tjenestefri eller fravær. Når arbeidsgiverperioden har vært stanset, løper den videre fra den dagen arbeidet skulle vært gjenopptatt om permitteringen ikke hadde funnet sted.

Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, gjelder ingen arbeidsgiverperiode som nevnt i første ledd.

Etter arbeidsgiverperiode I er arbeidsgiveren fritatt fra lønnsplikt ved hel eller delvis permittering i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder (fritaksperioden). Tid hvor arbeidstakeren har vært permittert som følge av arbeidskamp, regnes ikke med ved beregning av permitteringstiden. Arbeidsgiverens lønnsplikt gjeninntrer etter fritaksperioden. Lønnsplikten etter fritaksperioden gjelder ikke når arbeidstakeren likevel ville hatt tjenestefri eller fravær.

§ 4.Beregning av permitteringslønn

Beregningsgrunnlaget for permitteringslønn er det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30.

Ved hel permittering skal utbetalingen pr. arbeidsdag etter § 3 første og femte ledd utgjøre den gjennomsnittlige lønn for en arbeidsdag. Dette gjelder uansett hvor mange arbeidstimer arbeidstakeren skulle hatt den enkelte dag.

Utbetalingen etter § 3 tredje ledd skal ved hel permittering utgjøre en gjennomsnittlig ukelønn pr. uke. Dette gjelder uansett hvor mange arbeidsdager arbeidstakeren skulle hatt den enkelte uke. Ved permittering som omfatter del av en uke, reduseres beløpet tilsvarende.

Ved delvis permittering skal utbetalingen etter § 3 utgjøre en prosentvis andel av en gjennomsnittlig ukelønn pr uke. Den prosentvise andel av lønnen skal tilsvare den prosentvise reduksjon av arbeidstiden den enkelte uke. Ved permittering som omfatter del av en uke, reduseres beløpet tilsvarende.

Hvilke regler gjelder under permitteringen?

Ferie avvikles som normalt under permittering.

Hvor lenge kan en permittering vare?

Permitteringsperioden kan vare i totalt 26 uker over en 18 måneders periode, før arbeidsgivers lønnsplikt igjen inntrer.

Kan arbeidsforhold sies opp under permittering?

Arbeidstaker kan si opp arbeidsforholdet med 14 dagers varsel uten hensyn til hvilken oppsigelsestid som normalt gjelder. Har permitteringen vart i mer enn tre måneder, og det ikke er varslet et spesielt tidspunkt for permitteringens opphør, kan arbeidstakeren normalt fratre uten oppsigelsestid hvis han eller hun skal begynne i en ny jobb. Dersom arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet må arbeidsgiver betale lønn ut oppsigelsestiden.

Permittert og jobbe for annen arbeidsgiver?

Hva hvis man har blitt permittert fra sin jobb og får tilbudet om å i mellomtiden jobbe midlertidig for noen andre? Dette er i utgangspunktet lov, med visse begrensninger.

Det er viktig å huske på at en permittering fortsatt betyr at du er ansatt hos din arbeidsgiver. Dette innebærer en overholdelse av lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver- du kan for eksempel ikke arbeide for en konkurrerende bedrift. Du må også sjekke din arbeidskontrakt som kan inneholde restriksjoner med tanke på lønnet arbeid hos andre arbeidsgivere i permitteringsperioden. Hvis du er i tvil og du har en tillitsvalgt i din bedrift, kan du spørre han eller henne om råd.

Dersom du tar en midlertidig stilling er også viktig å huske på at du må melde fra til både NAV og din arbeidsgiver, og at dine dagpenger vil bli forkortet opp mot lønnen du vil motta som midlertidig ansatt hos andre.

Din arbeidsgiver vil også kunne tilbakekalle deg med 1 dags varsel, og du må ha mulighet i din midlertidige stilling som for eksempel ekstrahjelp til å kunne overholde dette varselet fra din hovedarbeidsgiver.

Hva gjelder for permittering i selskap med tariffavtale?

Hvis din bedrift er bundet av en tariffavtale må du gjennomgå denne for å vurdere om den påvirker adgangen til, og gjennomføringen av permittering.

Prøv Lexolve uforpliktende i 30 dager

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:

 • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
 • Signer avtalene digitalt
 • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
 • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!
KonvoluttFå nyhetsbrevKontakt megBe om å bli kontaktet