Digital veiviser for nedbemanning | Prøv gratis

Nedbemanning: Digital veiviser

Nedbemanning må følge en bestemt prosess for å være lovlig. Lexolves digitale veiviser hjelper deg hele veien, og du kan spørre jurist om hjelp underveis.

 • Vår digitale veileder hjelper deg steg-for-steg
 • Du kan spørre jurist om veiledning i chatten.
 • Signer dokumenter digitalt med BankID eller e-post
 • Få påminnelser om oppfølging

Anbefalt: Les juristens 10 råd om nedbemanning ⬇️

Utforsk oppsigelsesprosessen i Lexolve uten forpliktelser.

Eksempel på oppsigelse
Time

Tidsbruk: ca. 20 minutter

NO EN

Norsk og engelsk

Fritekst

Rediger som fritekst

E-signering

E-signering

Andre produkter som kan være aktuelle for deg

Oppsigelsesmal

Attest

Sluttavtale

Få hjelp til å vurdere om du har grunnlag for nedbemanning

Bruk Lexolves veileder og dokumenter vurderingene i styret

Vurder om du har saklig grunn til å nedbemanne

Lexolves veviser tar deg gjennom alle nødvendige steg

Få veiledning til utvelgelseskriterer, drøfting med tillitsvalgte og melding til NAV

Send melding til NAV

Lag alle nødvendige dokumenter for nedbemanning

Generer dokumenter automatisk med Lexolves i henhold til alle lovpålagte krav. Følges ikke lovens formkrav vil oppsigelsen være ugyldig.

Mal for oppsigelse

Slik kommer du i gang

 1. Lag konto
 2. Velg avtale eller prosess
 3. Følg veiledningen fra oss
 4. Spør oss om du trenger hjelp
Oppsigelse

Innhold

 • Juristens 10 råd om nedbemanning
 • Finn ut hva som gjelder for nedbemanning i ditt selskap
 • Dokumenter behovet for nedbemanning
 • Sett opp en plan for nedbemanningen
 • Sett saklige utvelgelseskriterier for nedbemanning
 • Hvem har fortrinnsrett ved nedbemanning?
 • Hva er tillitsvalgtes rolle i en nedbemanning?
 • Er det informasjonskrav ved nedbemanning?
 • Hvordan gjennomfører du drøftelsesmøter i nedbemanning?
 • Kan permitterte ansatte nedbemannes?
 • Kan sykmeldte ansatte nedbemannes?
 • Kan ansatte i prøvetid nedbemannes?

Juristens 10 råd om nedbemanning

Om Lexolve: En moderne juridisk avdeling

Dashboard Lexolve

Lexolve er en alt-i-ett plattform hvor du sparer tid og penger på å:

 • Lage og inngå avtaler
 • Utføre selskapsendringer
 • Håndterer alt personell

Lag, inngå og signer avtaler digitalt, få påminnelser og chat med jurist når du har behov for avklaringer.

Finn ut hva som gjelder for nedbemanning i ditt selskap

Å nedbemanne vil si å si opp ansatte hvor oppsigelsen er begrunnet i forhold på selskapets side, slik som behov for å redusere kostnader. For å nedbemanne må må begrunnelsen være saklig, bygge på et korrekt faktisk grunnlag, og du må gjøre en saklig utvelgelse av hvilke ansatte du vurderer å si opp.

Arbeidsmiljøloven om nedbemanning etter § 15-7 andre ledd

§ 15-7. Vern mot usaklig oppsigelse

(1) Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

(2) Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.

(3) Tilhører arbeidsgiver et konsern, jf. § 8-4 fjerde ledd, er ikke oppsigelsen saklig begrunnet dersom det er annet passende arbeid å tilby arbeidstaker i andre virksomheter i konsernet.

(4) En oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstakere, er ikke saklig med mindre det er nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift.

Dokumenter behovet for nedbemanning

Som arbeidsgiver må du kunne dokumentere et bedriftsøkonomisk behov som rettferdiggjør nedbemanning, og en slik vurdering bør gjøres i styret.

Start med å lage en oversikt over selskapets økonomiske situasjon og fremtidige budsjett. Vurder hvilke kostnader som kan kuttes. Vis alltid hvilke andre kostnader som er kuttet eller vurdert kuttet før du ser på oppsigelser.

Dokumenter vurderingen skriftlig før den behandles i styret. Domstolene er ofte tilbakeholdne med å overprøve bedriftens økonomiske vurdering, men krever at du kan vise til en grundig analyse.

Vurder om du har annet passende arbeid å tilby de som vurderes nedbemannet. Dette gjelder også arbeid i andre deler av konsernet hvis selskapet er en del av et konsern. En oppsigelse er ikke saklig hvis det finnes annet passende arbeid tilgjengelig.

Sett opp en plan for nedbemanningen

Start nedbemanning med å lage en detaljert plan for alle steg i prosessen, slik som involverte og hvordan det skal utføres, fra avholdelse av drøftelsesmøte med tillittsvalgte, informasjon til de ansatte, avholdelse av drøftelsesmøter og når det skal gis oppsigelser. Det kan være lurt å ha juridisk rådgivning tilgjengelig - i Lexolve kan du alltid spørre jurist om hjelp i chatten.

Sett saklige utvelgelseskriterier for nedbemanning

Når nedbemanning er besluttet skal du velge kretsen av ansatte som det skal velges mellom når nedbemanning skal besluttes. Det skal foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper nedbemanningen medfører for den enkelte ansatte.

Utgangspunktet er at hele virksomheten må ses under ett når det setter utvelgelseskrets. Det vil si at utvelgelsen av hvilke ansatte som skal sies opp må omfatte hele virksomheten. I konkrete tilfeller kan utvelgelseskretsen begrenses til deler av virksomheten (for eksempel en avdeling) der det er en saklig grunn for å foreta en slik begrensning.

Når du har satt opp utvelgelseskretsen er neste steg å beslutte hvilke ansatte innen denne kretsen som skal sies opp. Denne beslutningen må foretas basert på et sett med saklige utvelgelseskriterier. De vanligste utvelgelseskriteriene er en kombinasjon av ansiennitet, kvalifikasjoner og sosiale hensyn. Sosiale hensyn omfatter de konsekvensene oppsigelsen får for den enkelte ansatte som vurderes sagt opp.

Hvem har fortrinnsrett ved nedbemanning?

Ved nedbemanning har ansatte som blir sagt opp fortrinnsrett til nye stillinger i selskapet, eller andre selskap i konsernet. Det betyr at dersom den ansatte blir sagt opp på grunn av nedbemanning, og selskapet deretter skal ansette igjen, har den oppsagte medarbeideren fortrinnsrett til den ledige stillingen. Vilkårene for at fortrinnsretten skal gjelde er at den ansatte er kvalifisert for stillingen, vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de to siste år før nedbemanningen, og selskapet skal ansette innen ett år fra oppsigelsesfristens utløp.

Hva er tillitsvalgtes rolle i en nedbemanning?

Dersom de ansatte har tillitsvalgt, må oppsigelsene drøftes med vedkommende før de kan utstedes. Dersom selskapet ikke har tillitsvalgte og du skal si opp flere ansatte, må du be de ansatte om å velge en eller flere som skal representere dem under nedbemanningsprosessen. Det bør utarbeides protokoller fra disse møtene.

Er det informasjonskrav ved nedbemanning?

Samtlige ansatte bør informeres om situasjonen selskapet står i og at det vil bli igangsatt en nedbemanningsprosess.

Hvordan gjennomfører du drøftelsesmøter i nedbemanning?

Etter at det er foretatt en utvelgelse av ansatte skal det avholdes individuelle drøftelsesmøter. Det bør foreligger referat fra disse møtene.

Kan permitterte ansatte nedbemannes?

Ja. Permittering er et midlertidig opphør av arbeidsplikten på grunn av en uventet hendelse hos arbeidsgiver. Går den uventede hendelsen over til å bli permanent, kan ikke arbeisdgiver lengre bruke permittering som grunnlag, da skal det nedbemannes. Ansatte som er permittert kan dermed bli sagt opp fra sin stilling på grunn av nedbemanning.

En permittert ansatt som blir sagt opp, skal gå tilbake til arbeidet i oppsigelsestiden og motta lønn som normalt så lenge oppsigelsesperioden løper.

Kan sykmeldte ansatte nedbemannes?

Ja. Er oppsigelsen begrunnet i nedbemanning kan en sykmeldt ansatt bli sagt opp. Det er viktig at du som arbeidsgiver kan dokumentere at oppsigelsen faktisk skyldes nedbemanning og ikke sykdom, og har tilstrekkelig dokumentasjon på det. En ansatt som er sykmeldt, er vernet fra å bli sagt opp på grunn av sykdommen de første 12 månedene av sykefraværet. Det betyr kun at den ansatte ikke kan bli sagt opp med begrunnelse i sykdommen.

Kan ansatte i prøvetid nedbemannes?

Ja. Det er fullt mulig å si opp ansatte i prøvetid begrunnet i at selskapet må nedbemanne.

Normalt sett vil et selskap være i en økonomisk utfordrende tid over en viss periode før de går til det steget å nedbemanne ansatte. Ansettelsesstopp er gjerne iverksatt en god stund før nedbemanning. Men det finnes tilfeller hvor ansettelsen skjer lang til før selve oppstarten, eller at det skjer en uventet hendelse som gjør at nedbemanning må skje relativt raskt. Da kan det bli aktuelt å si opp ansatte i prøvetid.

Blir det aktuelt for et selskap å nedbemanne, står ansatte i prøvetid i en særlig utsatt posisjon. Ansatte i prøvetid vil da sannsynligvis ha kortest ansiennitet i selskapet, så dersom ansiennitet er et av kriteriene ved utvelgelse av hvilke ansatte som skal nedbemannes, kan ansatte i prøvetid måtte gå.


Pris

Vi gir selskaper god juridisk rådgivning til en veldig attraktiv pris.

Nyhet! 🎉 Nå får du som bygger selskap et komplett juridisk verktøy til kun 295,- per måned. Gjør styrearbeid, avhold generalforsamling, inngå og følg opp avtaler, og få oversikt og håndter alle ansatte - på ett og samme sted.

Dette sier kundene våre

Blue Lice
Subtrackr

Du kan gå til større juridiske hus eller advokater, men det vil aldri være så billig og enkelt som Lexolve. I tillegg er det alltid tilgjengelig, når et problem dukker opp kan du bare logge deg inn og stille spørsmål til juristene.

Karoline Sjødal Olsen, CEO
Les mer om hvordan Blue Lice bruker Lexolve i sin selskapsstyring

Fordeler med Lexolve

Hele prosessen er kvalitetssikret av jurister

Veiledning og tips til hva du bør tenke på

Digital signering med epost og BankID

Mulighet for å spørre våre jurister underveis

Andre relevante løsninger

Avtaler

Automatisk dokumentgenerering

Digital signering

Digital signering

Juridisk fagsupport

Jusschat

Digitalt arkiv

Avtalearkiv

Prøv Lexolve gratis.

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis.