Holdingselskap vs AS - hva er forskjellen? | Lexolve

Holdingselskap vs AS - hva er forskjellen?

Allerede ved opprettelsen av et selskap må du ha klart for deg hvilket formål selskapet skal ha. Ta riktig beslutning for ditt selskap ved å forstå hva som skiller holdingselskap og aksjeselskap (AS). Vi avliver mytene og gir deg klarhet i begrepene.

Merete Nygaard / SIST OPPDATERT 27. februar 2024

Påstand: Et holdingselskap er noe helt annet enn et AS.

Usant

Et holdingselskap er et vanlig aksjeselskap (AS). Når du oppretter et AS må du alltid oppgi hvilket formål selskapet skal ha, og det er her forskjellen mellom holdingselskap og AS ligger. Et holdingselskap er som regel dannet for å eie andeler i andre aksjeselskaper og forvalte avkastningen, og dersom dette er selskapets eneste formål kalles det et “holdingselskap”. Det (eller de) andre selskapet er normalt driftsselskap hvor den økonomiske virksomheten skjer. Kort sagt, når du eier et holdingselskap, eier du et AS som eier aksjer i andre AS. Du vil dermed ikke bli personlig eier av aksjene du kjøper eller investerer i, men holdingselskapet ditt vil eie disse. Flere aksjonærer kan sammen opprette holdingselskap.

Påstand: Jeg må ikke følge de vanlige reglene for AS fordi jeg har et holdingselskap.

Usant

Et holdingselskap er et aksjeselskap i vanlig forstand. De vanlige pliktene til å innlevere årsregnskap, avholde minst ett styremøte og ordinær generalforsamling gjelder også for et holdingselskap. Du må også ha vedtekter og føre aksjeeierbok for et holdingselskap.

Påstand: Jeg behøver ikke et holdingselskap for å starte en egen bedrift.

Sant

Hvorvidt du bør opprette holdingselskap kommer an på hvilken drift selskapet skal ha. Dersom du starter egen bedrift med det formålet om å investere i et eller flere andre selskaper, så vil det kunne lønne seg for deg å ha et holdingselskap. Fordelene med et holdingselskap er at det bidrar til å spre risikoen ved at man drifter forskjellige virksomheter i forskjellige selskaper. Gevinsten fra eventuelt fremtidig salg av virksomheter, samt utbytte, vil være tilnærmet skattefri hos holdingselskapet. Dersom du starter et AS for å drive en type virksomhet gjennom dette selskapet, og ikke ser for deg at du skal ha flere virksomheter eller investere i andre selskaper, vil et rent AS som regel være nok og du vil eie alle aksjene privat.

Påstand: Det er dyrere å opprette holdingselskap i tillegg til et driftsselskap

Litt sant

Et selskaps aksjekapital skal være på minimum kr. 30 000. Når du først oppretter holdingselskap som igjen skal opprette et driftsselskap, så kan du bruke aksjekapitalen i holdingselskapet til å betale aksjekapitalen i driftsselskapet. Det eneste du må tenke på i tillegg er stiftelsesgebyret til Brønnøysundsregisterene som må betales for hvert nyopprettede selskap (P.t. kr. 5570 ved elektronisk registrering). Du kan bruke aksjekapitalen til å betale dette gebyret, men siden du skal betale dette for begge selskapene kan det være lurt å betale inn en “overkurs” på minst kr. 5570 til holdingselskapet.

Tips: Oppstartsprosessen kan være utfordrende. I Lexolve veileder vi deg gjennom papirarbeidet med å stifte selskap. Få alt på stell fra start og kom raskt i gang!

Påstand: Det eneste et holdingselskap kan gjøre er å eie aksjer eller andre eiendeler.

Usant

Det er ikke noe i veien for å ha flere formål for et selskap. Dvs. at primærformålet vil være å eie aksjer, men du kan også f.eks. selge konsulenttjenester fra samme selskap. Da har du ikke et rent holdingselskap lenger, slik at inntekt fra driften (salg av konsulenttjenester etc.) skal beskattes på vanlig måte, mens gevinst fra evt. salg eller utbytte fra virksomheter eid av selskapet fortsatt vil være tilnærmet skattefri etter den såkalte “fritaksmetoden”.

Påstand: Å ha et holdingselskap vil gi en skattefordel.

Sant

Gevinst fra eventuelle fremtidig salg av virksomheten holdingselskapet eier, samt utbytte, vil være tilnærmet skattefritt for holdingselskapet dersom dette reinvesteres. Velger holdingselskapet derimot å utbetale overskuddet til sine personlige aksjeeiere, vil dette beskattes på vanlig måte. Vennligst se nærmere om skatt og skattesatser på Skatteetaten.

Påstand: Jeg behøver ikke registrere holdingselskapet i Brønnøysundregisteret.

Usant

Et holdingselskap er et aksjeselskap og skal registreres på samme måte som et aksjeselskap vanligvis gjør. Du stifter selskapet ved å fylle ut et stiftelsesdokument, som må registreres i Brønnøysundregistrene senest tre måneder etter foretaket er stiftet. Selskapet er stiftet når alle stifterne har signert stiftelsesdokumentet. Selskapet kan normalt ikke påta seg forpliktelser før det er registrert.