Hvilke regler gjelder når du gjør innleie fra bemanningsbyrå? | Lexolve

Hvilke regler gjelder når du gjør innleie fra bemanningsbyrå?

Det kan være mye å sette seg inn i når du skal bruke bemanningsbyrå. Akkurat som ved midlertidig ansettelser, så må innleie fra et vikarbyrå begrunnes med et av de konkrete grunnlagene som står i loven om midlertidige ansettelse. Les mer om det her.

Juristene i Lexolve / SIST OPPDATERT 21. august 2023

Akkurat som ved midlertidig ansettelser, så må innleie fra et vikarbyrå begrunnes med et av de konkrete grunnlagene som står i loven om midlertidige ansettelse. Fra 1. april 2023 vil arbeid av midlertidig karakter ikke lenger kunne begrunne innleie fra bemanningsbyrå.

Om du skal gjøre innleie så må du sørge for at innleide ansatte har samme vilkår og goder som ansatte i selskapet ditt.

Bemanningsbyrået må være registrert hos Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøloven åpner for innleie fra bemanningsforetak på følgende grunnlag:

  • Vikariat: forutsetter at arbeidstaker trer inn for en eller flere andre som enten er syke, har ferie eller er i permisjon.
  • Praksis: forutsetter at arbeidet er et ledd i en utdanning. Opplæringen arbeidsgiver plikter å gi en nyansatt er ikke praksisarbeid.
  • Arbeidsmarkedstiltak: tiltak i regi av eller i samarbeid med NAV som skal hjelpe deltakerne inn i eller tilbake i arbeidslivet.
  • Utøver/leder i den organiserte idretten.

Fra 1. april 2023 vil arbeid av midlertidig karakter ikke lenger kunne begrunne innleie fra bemanningsbyrå.

Unntak gjøres for helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester og arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

I tillegg kommer det en særregel om at innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold ikke vil være tillatt, med avgrensning til entreprise. Entreprise innebærer at den innleide arbeider som selvstendig oppdragstaker.

Ved vurderingen av om det foreligger entreprise eller innleie er det fra 1. april 2023 lovfestet at det skal legges særlig vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.

Les mer om de nye lovendringene i arbeidsmiljøloven for midlertidig inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Ved innleie fra bemanningsforetak skal de som leies inn ha tilsvarende vilkår og goder som ansatte i den virksomheten de leies inn til. Videre vil arbeidsgiver være solidarisk ansvarlig med bemanningsforetaket for utbetaling av lønn med mere til de innleide arbeidstakerne.

Arbeidsgiver i innleiebedriften må minst en gang i året drøfte bruken av innleid arbeidskraft med de tillitsvalgte. Drøftelsen skal blant annet ta opp praktiseringen av kravet om likebehandling.

Merk at innleie i noen tilfeller også kan skje på andre grunnlag. Dette er kun aktuelt for virksomheter bundet av en tariffavtale inngått med en fagforening som har innstillingsrett etter arbeidstvistloven.

Innleie av ansatte fra virksomhet som ikke har til formål å leie ut ansatte er tillatt når den innleide arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. For at virksomheten skal sies å ikke ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier.

For innleie både fra bemanningsforetak og utenfor kan det foreligge prosesskrav. Ved brudd på reglene om innleie kan den innleide arbeidstakeren kreve fast ansettelse og/eller erstatning. Fra 1. april 2023 vil innleide arbeidstakere i tillegg ha krav på fast ansettelse hos innleier etter tre års sammenhengende innleie.

Hva er et bemanningsbyrå?

Et bemanningsbyrå er et selskap som med formål om å leie ut sine ansatte som arbeidskraft.

Om virksomhet har til formål å drive utleie beror på en helhetsvurdering. Sentrale momenter i vurderingen er: type virksomhet, omfang og hyppighet av utleie, samt hvor stor andel av virksomheten utleie utgjør.

Et bemanningsforetak må være registrert hos Arbeidstilsynet, så dersom dere er usikre på om et selskap er et bemanningsforetak bør dere starte med å sjekke om det er registrert. I tillegg kan det være fornuftig å spørre utleier om vedkommende er bemanningsforetak slik at dere er sikre selv har gjort de nødvendig vurderingene og eventuelt registreringene. Innleiebedriften plikter å undersøke at utleier er registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

Fordeling av ansvar mellom bemanningsbyrå og innleier, solidaransvar

Bemanningsbyrået er ansvarlig for (1) utarbeidelsen av en skriftlig ansettelsesavtale med arbeidstaker. (2) Utbetaling av lønn og (3) andre ytelser som følger av arbeidsavtalen til den utleide.

Innleiebedriften er ansvarlig for å (1) sørge for å gi arbeidstaker nok informasjon og opplæring om bedriftens rutiner innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). (2) Sørge for arbeidstid i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Selv om det er bemanningsbyrået som er ansvarlig for å betale lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring vil innleier kunne bli ansvarlig ovenfor den innleide dersom bemanningsbyåret ikke oppfyller sin forpliktelse til å betale. Det betyr at innleier har solidaransvar ovenfor den innleide personen.

Krav om likebehandling ved innleie av ansatte

Den utleide arbeidstakeren skal bli behandlet likt som innleiers øvrige ansatte. Kravet om likebehandling medfører plikter for både bemanningsforetaket og innleier. Bemanningsforetaket må sørge for at at den utleide sine arbeids- og ansettelsesvilkår under oppdraget er minst like gode som ved direkte ansettelse hos innleier. Som hovedregel skal den utleide arbeidstaker også ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som om vedkommende var direkte ansatt. Målet er å unngå et insentiv til å leie inn billigere arbeidskraft, fremfor å ansette fast i egen bedrift.

For å sikre etterlevelse av kravet om likebehandling er det regler om opplysningsplikt, innsynsrett for tillitsvalgte og innføring av et solidaransvar for innleier.

Merk at det er rom for unntak fra kravet om likebehandling der bemanningsbyrået er bundet av en tariffavtale som er inngått med en fagforening med minst 10 000 medlemmer.

Innleier og utleiers opplysningsplikt

Opplysningsplikten går flere veier. Innleier skal sørge for at bemanningsbyrået har den informasjonen de trenger for å ivareta kravet om likebehandling. Altså må innleier foreta en hypotetisk vurdering av hvilken lønn og andre vilkår fast ansettelse i bedriften ville medført for den utleide arbeidstakeren. Bemanningsforetaket har også plikt til å informere innleier om hvilke lønns- og arbeidsforhold som blir avtalt på bakgrunn av denne informasjonen. Innleid arbeidstaker har også krav på informasjon om ledige stillinger i innleiebedriften.

Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendig for at arbeidstaker selv skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling. Det trenger ikke foreligge mistanke om brudd, men det er arbeidstaker selv som må etterspørre informasjonen.