Due Diligence: Selskapsgjennomgang | Lexolve

Due Diligence: Selskapsgjennomgang

Når ditt selskap skal hente inn investorer, kan det være at de aktuelle investorene ønske å gjennomføre en selskapsgjennomgang (Due Dilligence). Hva innebærer egentlig dette og hvordan skal selskapet ditt forberede seg til en slik gjennomgang?

Juristene i Lexolve / SIST OPPDATERT 15. august 2023

Hva betyr due diligence?

Due diligence er en undersøkelse av et selskap hvor den som utfører undersøkelsen forsøker å kartlegge eventuelle feil og mangler i selskapet noe som i juridisk terminologi ofte benevnes som “røde flagg”.

En slik undersøkelse/selskapsgjennomgang kan være aktuelt i flere tilfeller og særlig i forbindelse med salg av aksjer i et selskap eller når nye investorer skal tegne seg for en større andel aksjer i et selskap. I de større selskapsgjennomgangene deles det gjerne opp i flere ulike gjennomganger avhengig av område. Typisk oppdeling er juridisk gjennomgang, finansiell gjennomgang og operasjonell gjennomgang. I denne oversikten er fokus på de litt mindre selskapsgjennomgangene hvor vi har samlet informasjon om noen kjerneområder som ofte går igjen. Målet med en slik selskapsgjennomgang er å (1) identifisere mulige problemer og (2) identifisere uventede forpliktelser.

Dersom ditt selskap skal hente penger og er i kontakt med ulike investorer, kan disse investorene ønske å gjøre en due diligence av selskapet ditt.

Noe av det verste investorer vet er overraskelser. Ved å gjennomføre en Due Diligence før en investering, vil en investor imidlertid være være bedre rustet til å kjenne potensielle risikoer og kostnader i selskapet de skal kjøpe. Disse risikoene og kostnadene tas i betraktning når investoren gir et tilbud om kjøp av aksjer/velger å investere i et selskap. Det øker sjansen for at investoren får det de betaler for- og blir mer fornøyd! En fornøyd investor er et viktig utgangspunkt for en god relasjon mellom investoren og selskapet og dette kan igjen være av avgjørende betydning for selskapets fremtid.

Hvordan skal selskapet ditt forberede seg til en due diligence?

For å være best mulig forberedt til en due diligence er det viktig å ha en ryddig oversikt over de dokumentene som må fremlegges for undersøkelsen. Selskapet må få orden i sysakene.

Når dokumenter skal fremlegges skjer dette gjerne i et “datarom”. Det høres kanskje komplisert ut, men det er tilstrekkelig med en mappe med dokumenter som kan deles med potensielle investorer. Et eksempel på dette kan være en drop-box mappe. Det viktigste er at datarommet er oversiktlig og at investorene enkelt kan finne frem til selskapsdokumentene. Før investorene får tilgang til datarommet bør de signere en fortrolighetsavtale. På den måten unngår dere at forretningshemmeligheter blir avslørt.

Investorer vil som regel ha innsyn i følgende forhold: Selskapsforhold, økonomi, eiendel, drift, konkurrenter og marked og immaterielle rettigheter

Disse kategoriene er brede og det kan være vanskelig å vite akkurat hva de innebærer. Nedenfor vil vi utdype hvilke dokumenter investorer typisk vil ha innsyn i innenfor de nevnte kategoriene. Det er viktig å understreke at den informasjonen investorer vil ha varier fra investor til investor. Dette er bare et utgangspunkt med det som etter vår erfaring er de mest relevante forholdende.

Kategorien selskapsforhold omfatter all generell informasjon om selskapet. Dette gjelder vedtekter, stiftelsesdokument, protokoller fra styremøter og generalforsamling, aksjonæravtale og andre avtaler som gir rettigheter til selskapet. Det innebærer også en beskrivelse av selskapets forretningsområder. Hva driver selskapet med og hvordan tjener det penger?

Dokumenter som gjør rede for økonomien i selskapet er også viktig å fremlegge. Det er tale om regnskap, budsjett for inneværende år, leieavtaler, finansiering og forsikringsavtaler og andre forhold som er av betydning for selskapets økonomi.

Hvilke eiendeler har selskapet? Verdipapirer, bygg, tomter, kjøretøy, skip, verktøy, utstyr og utestående kundefordringer er alle eksempler på formuesgoder som gir selskapet en verdi. Dette er det viktig for investorer å få innsyn i.

Selskapets drift omfatter blant annet organisering, struktur, HMS og arbeidsforhold. Særlig viktig er det å gi investorer en oversikt over ansatte, arbeidsavtaler og andre rettigheter de ansatte måtte ha i selskapet eller forpliktelser selskapet har overfor de ansatte. Har de ansatte opsjoner i selskapet eller andre lignende ordninger? Da må opsjonsavtaler inngå i datarommet.

Informasjon om konkurrenter og markedet er også ønskelig å få oversikt over for investorer. Hvilke planer har dere for fremtiden? Hvordan ser markedet ut for den virksomheten selskapet driver med? Hvem ser dere på som store konkurrenter? Foreligger det noen avtaler med slike konkurrenter og har det vært korrespondanse med konkurransemyndighetene?

Selskapets immaterielle rettigheter er også sentralt for dokumentfremleggelsen. En oversikt over alle patenter, varemerker, foretaksnavn, opphavsrettigheter og andre relevante immaterielle rettigheter må fremgå i datarommet. Dette gjelder både det som er registrert og det som eventuelt ikke er registrert. Lurer du på hva immaterielle rettigheter er så kan du lære mer om det her.

I tillegg til disse kategoriene kan det være nyttig at selskapet forbereder deling av informasjon om:

  • Selskapets IT- systemer.
  • Eventuelle rettstvister selskapet er eller kan bli involvert i.
  • Offentligsrettslige forhold som tillatelser, konsesjoner, kommunikasjon med myndighetene, eventuelle krav, statstøtte og miljømessige forhold.
  • Hvordan selskapet beskytter personopplysninger. Hvilke rutiner har selskapet for å overholde GDPR?