Se mer

Forretningshemmeligheter - dette trenger du å vite

På denne siden vil du lære mer om hvilke tiltak som kan iverksettes for beskyttelse av dine forretningshemmeligheter.

Forretningshemmeligheter illustrasjon
Heidi team lexolve

Heidi er vår brilliante jurist. Hun har en mastergrad i juss og har jobbet i Advokatfirmaet PwC siden hun ble uteksaminert i 2010. Hun har bred erfaring innen forretningsjuss inkludert kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett og transaksjoner.

Pålitelig, ansvarlig og engasjert er de tre ordene som beskriver henne best.

Mesteparten av fritiden tilbringer hun med sin familie og sine to barn, men hun elsker også å reise, være på fjellet og være aktiv.

Når vi snakker om forretningshemmeligheter tenker de fleste på immaterielle rettigheter som må registreres og/eller utviklede produkter eller avansert teknologi. Forretningshemmeligheter er imidlertid så mye mer enn det. Det kan være blant annet excelarket selskapet har som viser oversikt over kunder, priser eller leverandører. Selv om et enkelt dokument ikke alltid isolert sett kan sies å utgjøre en hemmelighet, vil ofte flere dokumenter sett i sammenheng kunne anses som en hemmelighet. Så lenge det er informasjon som har (eller kan få) kommersiell verdi for virksomheten og som ikke er allment kjent, er det en forretningshemmelighet forutsatt at selskapet har satt i verk tiltak for å holde informasjonen hemmelig.

På denne siden vil du lære mer om hvilke tiltak som kan iverksettes for beskyttelse av dine forretningshemmeligheter. Dette er generelle tiltak som alle virksomheter bør sette i verk, uavhengig av andre beskyttelsesmekanismer dere har på plass allerede, som for eksempel registrert patent.

Lovbeskyttelse av forretningshemmeligheter

Lov om vern av forretningshemmeligheter gir virksomheter vern i form av forbud mot bruk, tilegnelse og formidling av deres forretningshemmeligheter, samt klausuler for krav om erstatning og rettergang ved brudd. Loven gjelder for opplysninger som er hemmelige, det vil si det motsatte av allment kjent, og har en kommersiell verdi. For å omfattes av vernet er det videre et vilkår at virksomhetene har iverksatt noen tiltak for å sikre sine forretningshemmeligheter.

Ulike tiltak

Det er imidlertid ikke noen fasit på hvilke tiltak som bør iverksettes og det er således vanskelig for en virksomhet å vite om de har iverksatt tilstrekkelige tiltak.

Tiltakene må skreddersys til hver enkelt virksomhet og ut ifra verdien av opplysningene man ønsker å beskytte. Videre er det viktig at tiltakene er tilpasset de faktiske forhold i virksomheten.

Tiltakene for å hemmeligholde opplysninger kan i hovedsak deles opp i kontraktuelle, tekniske og organisatoriske tiltak. Konkrete eksempler er på kontraktuelle tiltak er avtalerettslig regulering med arbeidstakere, tidligere arbeidstakere eller oppdragstakere og andre samarbeidspartnere. Eksempler på tekniske tiltak er fysisk og teknisk tilgangskontroll, samt merking av dokumenter og gjenstander. Hva gjelder organisatoriske tiltak vil eksempelvis plassering av ansatte, rutiner etc være relevante tiltak.

Tips til tiltak

Vi har laget en oversikt med tips til tiltak for å sikre virksomhetens forretningshemmeligheter. Eksempelvis vil det være hensiktsmessig:

TIPS TIL TILTAK FOR Å SIKRE VIRKSOMHETENS FORRETNINGSHEMMELIGHETER

 • Foreta en vurdering av hvilken informasjon dere har som dere ønsker å beskytte
 • Kundelister, leverandørlister, kommersielle vilkår, innholdsliste, informasjon i programmer, konkrete produkter med mere
 • Legg en konkret og detaljert plan for hvordan de enkelte “hemmelighetene” kan sikres isolert sett og i fellesskap, eksempelvis ved
 • Sikring av dokumenter, merke dokumenter som konfidensiell
 • Fysisk sikring av lokaler og kontorer med tilgangskontroll. Benytte kontorer og skap som kan låses
 • Teknisk sikring - tilgangskontroll til pc´er, virusprogrammer
 • Sikring av produkter/fysiske gjenstander
 • Generelle tiltak:
 • Opprett rutiner og policyer som gjelder for virksomheten, dets samarbeidspartene og ansatte
 • Deling av informasjon ut fra “need to know” prinsippet
 • Sørg for å ha taushetserklæring i arbeidsavtaler og i avtaler med andre samarbeidspartnere, eventuelt som en selvstendig erklæring/NDA
 • Plasser ansatte som arbeider med konfidensiell informasjon på en egnet lokasjon.

I tillegg til dette kan det være relevant å vurdere registrering av eventuelle immaterielle rettigheter, eksempelvis:

 • registrering av selskapets navn‍
 • registrering av eventuelle varemerker