NDA | Lexolve

NDA - fortrolighetsavtale på norsk

En fortrolighetsavtale (NDA) sikrer hemmelighold av informasjon som en avtalepart får tak i.

NDA - fortrolighetsavtale

I en bedrift er det viktig å holde sensitiv informasjon hemmelig. Til det kan du bruke en fortrolighetsavtale (NDA). På denne siden kan du lære mer hva en NDA er og hva du kan bruke den til.

Hva er en NDA?

En fortrolighetsavtale (evt. NDA – Non Disclosure Agreement) er en avtale du bør ha på plass før du deler forretningssensitiv informasjon. Den regulerer hemmelighold av informasjon som en part får tilgang til. En fortrolighetsavtale (ofte også kalt konfidensialitetsavtale eller taushetsavtale) bør alltid inngås før den konfidensielle informasjonen overleveres til andre. Hvis taushetsplikten bare pålegges den éne parten så kalles det gjerne en taushetserklæring.

Partene i en fortrolighetsavtale vil typisk være samarbeidspartnere, arbeidsgiver og arbeidstaker, potensielle investorer, eller andre som gis innsikt i forretnings-/bedriftshemmeligheter og/eller knowhow.

Fortrolighetsavtaler brukes for å redusere risikoen for spredning av konfidensiell informasjon. En fortrolighetsavtale garanterer selvsagt ikke at noen sprer informasjon i strid med avtalen, men reduserer risikoen for spredning og gjør det mye lettere å forfølge dette bruddet i etterkant eksempelvis ved å søke erstatning.

Det finnes mange grunner til å skrive en god NDA, for eksempel dersom man deler informasjon om en oppfinnelse med tredjeparter før man har innlevert en patentsøknad. I et slikt tilfelle kan NDA-en være avgjørende for om oppfinnelsen i etterkant er patenterbar eller ikke.

Et annet eksempel er ved salg av virksomheter. I slike tilfeller deles mye informasjon om virksomheten for at en potensiell kjøper skal være i stand til å forstå hva vedkommende eventuelt kjøper. Også ved felles utvikling av produkter/tjenester eller andre former for forretningssamarbeid deles det ofte mye informasjon som partene gjerne ønsker å verne slik at den ikke blir tilgjengelig for allmennheten.

En fortrolighetsavtale kan gjøres forholdsvis kortfattet og enkel, men den bør inneholde en del bestemmelser for å sikre at den oppfyller sitt formål.


Løser en fortrolighetsavtale/NDA alt?

En fortrolighetsavtale er et enkelt og rimelig første trinn i beskyttelsen av forretningssensitiv informasjon. I tillegg bør man vurdere hvilke andre tiltak som eventuelt bør iverksettes avhengig av den konkrete situasjonen.

Hvis du har en oppfinnelse kan du innledningsvis beskytte deg med fortrolighetsavtaler frem til utviklingen har kommet så langt at det er mulig å innlevere en patentsøknad.

Flere selskaper har i tillegg hatt stor suksess med hemmelighold fremfor patentering. Et patent har en begrenset levetid på 20 år og etter utløpet står alle fritt frem til å utnytte oppfinnelsen. En godt bevart bedriftshemmelighet er på sin side beskyttet til evig tid, så lenge du klarer å holde den hemmelig.

En NDA løser kanskje ikke alt, men er et godt sted å starte i søken etter beskyttelse av sine immaterielle eiendeler.


Tips til tiltak for å sikre virksomhetens forretningshemmeligheter

1. Foreta en vurdering av hvilken informasjon dere har som dere ønsker å beskytte.

2. Kundelister, leverandørlister, kommersielle vilkår, innholdsliste, informasjon i programmer, konkrete produkter med mere.

3. Legg en konkret og detaljert plan for hvordan de enkelte “hemmelighetene” kan sikres isolert sett og i fellesskap, eksempelvis ved:

  • Sikring av dokumenter, merke dokumenter som konfidensiell.
  • Fysisk sikring av lokaler og kontorer med tilgangskontroll. Benytte kontorer og skap som kan låses.
  • Teknisk sikring - tilgangskontroll til pc´er, virusprogrammer.
  • Sikring av produkter/fysiske gjenstander.

4. Generelle tiltak bedriften kan iverksette:

  • Opprett rutiner og policyer som gjelder for virksomheten, dets samarbeidspartene og ansatte.
  • Deling av informasjon ut fra “need to know” prinsippet.
  • Sørg for å ha taushetserklæring i arbeidsavtaler og i avtaler med andre samarbeidspartnere, eventuelt som en selvstendig erklæring/NDA.
  • Plasser ansatte som arbeider med konfidensiell informasjon på en egnet lokasjon.
  • Registrering av eventuelle immatrielle rettigheter, eksempelvis: registrering av selskapets navn og eventuelle varemerker.

Skulle du gjerne hatt litt hjelp?

Trenger du hjelp til å utarbeide en NDA? Eller kanskje du trenger hjelp til å vurdere hvilke andre tiltak som er aktuelt for bedriften din? Ta kontakt med oss da vel. Med en liten juridisk avdeling i ryggen kan du være trygg på at bedriften din holder seg innenfor regelverket og samtidig tar gode, strategiske valg.

a
Vil du ha en prat om hvordan vi kan hjelpe deg?