NDA | Lexolve
Les mer

FORTROLIGHETSAVTALE (“NDA”): Når du vil dele informasjon men samtidig holde den hemmelig!

En fortrolighetsavtale (NDA) sikrer hemmelighold av informasjon som en avtalepart får tak i. Her finner du alt du trenger å vite.

NDA - fortrolighetsavtale

I en bedrift er det viktig å holde sensitiv informasjon hemmelig. Til det kan du bruke en fortrolighetsavtale (NDA). På denne siden kan du lære mer om hva en NDA er og hva du kan bruke den til.

Det er en klassisk utfordring. Et nytt produkt eller en tjeneste er klar til å bli testet for markedstilpasning, men for å gjøre det kreves det at informasjon deles med potensielle kunder, informasjon som man helst vil holde lokk på så lenge som mulig. Selv om det er for tidlig – eller ikke mulig – å få en robust rettslig beskyttelse gjennom opphavsrett, patent eller lignende juridiske prosesser, så er det svært vanlig at et selskap har mange forretningshemmeligheter som er såpass verdifulle at det er lurt å beskytte dem. Konkurrenter kan jobbe med lignende produkter eller tjenester, og tidlig utgivelse av ideen din kan ha betydelige implikasjoner i konkurransen om markedsandeler.

På denne siden vil du lære mer om hvilke tiltak som kan iverksettes for beskyttelse av dine forretningshemmeligheter. Dette er generelle tiltak som alle virksomheter bør sette i verk, uavhengig av andre beskyttelsesmekanismer dere har på plass allerede, som for eksempel registrert patent.

Hva er en NDA?

En fortrolighetsavtale (evt. NDA – Non Disclosure Agreement) er en avtale du bør ha på plass før du deler forretningssensitiv informasjon. Den regulerer hemmelighold av informasjon som en part får tilgang til. En fortrolighetsavtale (ofte også kalt konfidensialitetsavtale eller taushetsavtale) bør alltid inngås før den konfidensielle informasjonen overleveres til andre. Hvis taushetsplikten bare pålegges den éne parten så kalles det gjerne en taushetserklæring.

Hva er en “forretningshemmelighet”?

Når vi snakker om forretningshemmeligheter tenker de fleste på immaterielle rettigheter som må registreres og/eller utviklede produkter eller avansert teknologi. Forretningshemmeligheter er imidlertid så mye mer enn det. Det kan være blant annet excelarket selskapet har som viser oversikt over kunder, priser eller leverandører. Selv om et enkelt dokument ikke alltid isolert sett kan sies å utgjøre en hemmelighet, vil ofte flere dokumenter sett i sammenheng kunne anses som en hemmelighet. Informasjon som har (eller kan få) kommersiell verdi for virksomheten og som ikke er allment kjent, er i utgangspunkt forretningshemmelighet.

Før du tillater utenforstående å få et innblikk i produktet eller tjenester som  er under utvikling, tenk nøye gjennom hvor mye som må deles (“need to know” prinsippet) og foreta en vurdering av hva som ikke bør deles.   Informasjon som deles skriftlig kan med fordel markeres “konfidensielt”.

I de tilfeller hvor det i fremtiden vil kunne være mulig å søke om patent, er det viktig å huske  at ideen må være ny og ikke offentliggjort i forkant av søknaden. Dette er en annen grunn til å sørge for å ha en NDA på plass før konfidensiell informasjon deles.

Hva sier loven?

Forretningshemmelighetsloven gir noen rettigheter mot urettmessig bruk av det som kalles “forretningshemmeligheter”.  Loven gjelder kun hvis informasjonen:

  • er hemmelig i den forstand at opplysningene ikke som helhet, eller slik de er satt sammen eller ordnet, er allment kjent eller lett tilgjengelig
  • har kommersiell verdi fordi de er hemmelige, og det
  • er truffet rimelige tiltak for å holde informasjonen hemmelig.

Å satse på lovens beskyttelse fremfor en kontraktsfestet forpliktelse kan skape en viss usikkerhet inntil det er klart at disse kravene er oppfylt. Det er også viktig å understreke overfor mottakeren deres forventninger om at alt som er delt holdes konfidensialitet. Å satse på lovens beskyttelse blir å frasi seg denne muligheten. Derfor er det lurt  - og svært vanlig - å sørge for en avtale mellom partene som regulerer hemmelighold av informasjon som en part får tilgang til.

Hvilken type kontrakt eller avtale brukes?

En fortrolighetsavtale (ofte også kalt konfidensialitetsavtale eller taushetsavtale, evt. “NDA”/ “Non Disclosure Agreement”, på engelsk) er avtalen du bør ha på plass før du deler forretningssensitiv informasjon og den bør alltid inngås før konfidensiell informasjon overleveres til andre.

Hvis taushetsplikten bare pålegges den éne parten så kalles det gjerne en taushetserklæring.

Fortrolighetsavtaler brukes for å redusere risikoen for spredning av konfidensiell informasjon. En fortrolighetsavtale garanterer selvsagt ikke at noen sprer informasjon i strid med avtalen, men reduserer risikoen for spredning og gjør det mye lettere å forfølge et eventuelt brudd i etterkant eksempelvis ved å søke erstatning.

Må NDA være skriflig?

Hovedregelen i norsk kontraktsrett er at enhver står fri til å inngå avtale med hvem man vil og at partene bestemmer innholdet i en avtale. Partene står fritt til å inngå en kontrakt skriftlig eller muntlig.

Selv om en muntlig avtale er, juridisk sett, like bindende som en skriftlig, er en muntlig avtale i praksis nesten null verdt. Det kan være bevismessig vanskelig å stadfeste innholdet av en muntlig avtale og derfor anbefales det at avtaler inngås skriftlig.

Er det komplisert å lage en NDA?

En fortrolighetsavtale kan gjøres forholdsvis kortfattet og enkel, men den bør inneholde en del bestemmelser for å sikre at den oppfyller sitt formål.

Vår populære Konfidensialitetsavtale er en avtale som du raskt kan skreddersy for å lage et standard som dine potensielle kunder signer før informasjon deles, for eksempel ved at kunden får en demo av produktet. Dette skaper en juridisk forpliktelse og gir deg rett til å ta rettslige skritt dersom informasjonen deles i strid med avtalen.

Er en NDA nok?

Å ha en konfidensialitetsavtale på plass er ikke en sølvkule som vil forhindre at forretningshemmeligheter blir delt lenger enn tiltenkt, men det gir et nivå av forventninger og tillit mellom deg og din potensielle kunde.

Som med alle kontrakter vil det alltid være en risiko for at noen ikke følger opp det de har avtalt.

Hvis det er et brudd eller du har mistanke om brudd på en taushetsplikt, kan tiltak for å stoppe informasjonen som spres eller for å dekke dine tap iverksettes gjennom domstolene.

Dette kan imidlertid være kostbart og tidkrevende, derfor er den mest fornuftige handlingen å få på plass en konfidensialitetsavtale før informasjon deles. I tillegg bør  skriftlig informasjon merkes som konfidensiell. Det er uansett smart å være forsiktig med hvordan og hvor mye informasjon du deler. Det er også lurt å følge opp retten til å kreve informasjon destruert når konfidensialitetsavtalen opphører.

Background Image
a
Trenger du en NDA?
Vi kan hjelpe deg med en NDA og veldig mye mer. Ta en uforpliktende prat med Lexolve for å se hva vi kan tilby!