Nye regler i arbeidsmiljøloven for arbeidsavtale i 2024

Nye regler for arbeidsavtalen i 2024: Slik oppfyller du alle lovkrav

En arbeidsavtale må oppfylle en rekke krav for å være gyldig, og fra 1. juli 2024 skjer det endringer i arbeidsmiljøloven som krever at alle arbeidsgivere må oppdatere arbeidsavtalen de bruker. I Lexolve lager du en arbeidsavtale som oppfyller alle lovkrav helt gratis som del av en uforpliktende prøveperiode.

Heidi team lexolve
Heidi Daaland

Juridisk ansvarlig

Lang erfaring som forretningsadvokat i arbeids-, selskaps og kontraktsrett.

Sist oppdatert 14. juni 2024

Ny ansatt hilser på sjefen sin
Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet

Innhold

 • Hva innebærer de nye reglene for arbeidsavtaler fra 1. juli 2024?
 • Hvilke endringer gjøres i arbeidforholdet etter nye regler for arbeidsavtalen?
 • Må alle ansatte få nye arbeidsavtaler med endringene i arbeidsmiljøloven?
 • Hva skal en mal for arbeidskontrakt inneholde fra 1. juli 2024?
 • Hva sier de nye reglene i arbeidsmiljøloven om prøvetid?
 • Hva sier endringene i arbeidsmiljøloven om opplysningene som mangler i arbeidsavtalen?
 • Hva betyr krav om annet betalt fravær må reguleres i arbeidsavtalen fra 1. juli 2024?
 • Hva betyr nye regler om at kompetanseutvikling må reguleres av arbeidsavtalen?
 • Hva betyr endringene i arbeidsmiljøloven om ytelser til sosial trygghet?

Kort forklart

Fra 1. juli 2024 trer nye regler for arbeidsavtaler i kraft i Norge. Disse krever at alle arbeidsavtaler inkluderer detaljerte opplysninger om rett til kompetanseutvikling, betalt fravær utover ferie, og sosiale goder som forsikring og pensjon.

 • Endringene skal også reflektere presise detaljer om arbeidssted, arbeidstid og andre vesentlige arbeidsforhold som tidligere kunne være mindre spesifiserte.
 • Disse oppdateringene i arbeidsmiljøloven sikrer større klarhet og forutsigbarhet i arbeidsforhold, men også økt behov for nøyaktighet i arbeidsavtalens formuleringer for å unngå usikkerhet om arbeidsgivers styringsrett.

Hva innebærer de nye reglene for arbeidsavtaler fra 1. juli 2024?

Fra 1. juli 2024 må alle nye arbeidsavtaler som inngås være oppdatert etter de nye reglene, og alle ansatte kan kreve å få avtalen sin oppdatert.

📖 Les mer om: Ansettelse i 2024: En komplett guide når du trenger arbeidskraft

Den største endringen etter 1. juli 2024 er at det blir krav til at mange flere opplysninger enn tidligere skal tas inn i avtalen.

Som arbeidsgiver blir du nå pålagt å informere om blant annet rett til kompetanseutvikling, annet betalt fravær enn ferie, sosiale goder som forsikring og pensjon og liknende goder.

Merk at med de nye reglene blir arbeidsgiver pålagt å opplyse mer detaljert om en del av de punktene det tidligere var vanlig å kun vise til som retningslinjer.

Hvilke endringer gjøres i arbeidforholdet etter nye regler for arbeidsavtalen?

I forberedelsene til endring av arbeidsmiljøloven ble det sagt at endringen ikke er ment å være en endring av arbeidsgivers styringsrett, men det å detaljregulere disse punktene i arbeidsavtalen vil nok medføre større usikkerhet rundt hva som faktisk kan endres ensidig av arbeidsgiver og hva som er individuelt avtalt.

📖 Les mer om: Arbeidsgivers styringsrett: Nøkkelen til arbeidsgivers handlingsrom

Arbeidsavtalen skal også inneholde informasjon om partenes identitet, arbeidssted, arbeidstid, ferier, og goder. I tillegg til en detaljert liste over informasjon som må fremgå av avtalen, sier arbeidsmiljøloven at “opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet” skal inntas i avtalen. Det vil for eksempel kunne være forhold som partene har forhandlet om eller diskutert i forbindelse med ansettelsen.

📖 Les mer om: 10 ting du må vite om arbeidskontrakter

Må alle ansatte få nye arbeidsavtaler med endringene i arbeidsmiljøloven?

Det er gitt overgangsregler for arbeidsforhold som er inngått før 1. juli 2024. For disse ansatte må arbeidsavtalen kun suppleres med endringene som fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd, § 14-7 første ledd og § 14-7 andre ledd dersom arbeidstaker ber om det.

Hva skal en mal for arbeidskontrakt inneholde fra 1. juli 2024?

Arbeidssted: Står arbeidstakeren fritt til å bestemme arbeidssted, skal det fremgå av arbeidsavtalen.

Husk: Du må ha en egen avtale om hjemmekontor dersom den ansatte jobber hjemmefra på fast basis.

📖 Les mer om: Hjemmekontor: Slik oppfyller du kravene i 2024

Annet betalt fravær: Eventuell rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver skal stå i avtalen.

Tips: Ønsker du å ha mulighet til å endre hvilke fravær som er betalt, så legg til en setning om at arbeidsgiver kan endre og legg gjerne informasjonen i et vedlegg til arbeidsavtalen.

Oppsigelse: Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister, formkrav og fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet må nå tas inn i avtalen.

Tips: Henvis til arbeidsmiljøloven kapittel 15.

Prøvetid: Ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet, og det må fremgå av arbeidskontrakten.

Bruk gratis mal for arbeidskontrakt i Lexolve

Å lage arbeidsavtale og få den digitalt signert kan du gjøre gratis i Lexolve ved å starte en prøveperiode på Lexolve Basis.

I et digitalt avtalesystem som Lexolve kan vi også gjøre noe mer: Vi bruker AI til å identifisere og varsle om du har bestemmelser som ikke står seg når de nye lovendringene trer i kraft.

Lønn og andre godtgjørelser: De ulike delene av lønnen, eventuelle tillegg og eventuell annen godtgjørelse skal angis særskilt i arbeidsavtalen.

Tips: Ønsker du å ha mulighet til å endre dette, så legg til en setning om at arbeidsgiver kan endre og legg gjerne informasjonen i et vedlegg til arbeidsavtalen.

Arbeidstid: Dersom arbeidet skal utføres periodevis eller den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen opplyse om dette. I tillegg skal den fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

To byggningsarbeidere som drikker kaffeLag arbeidsplaner som sendes til de ansatte senest 14 dager før arbeidsperioden begynner om arbeidstiden skal variere.

Ordninger for vaktendringer og for arbeid utover avtalt arbeidstid, inkludert betaling for slikt arbeid, må nå spesifiseres i arbeidsavtalen.

Utleie: Skal arbeidstaker leies ut og arbeidsgiver er et bemanningsforetak, skal arbeidsavtalen inneholde informasjon om innleiers identitet.

📖 Les mer om: Innleie i 2024: Er det snart ulovlig å leie inn arbeidskraft?

Sosial trygghet: Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet (herunder pensjon og forsikring), samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse, skal stå i arbeidsavtalen.

Kompetanseutvikling: Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr, skal stå i arbeidsavtalen.

Tips: Ønsker du å ha mulighet til å endre ytelser til sosial trygghet og kompetanseutvikling, så legg til en setning om at arbeidsgiver kan endre og legg gjerne informasjonen i et vedlegg til arbeidsavtalen.

Obs! Setningen om at arbeidsgiver kan endre på ordningen som er beskrevet, gir dessverre ikke alltid automatisk rett på endring. Det vil på klassisk jussisk vis - avhenge av en konkret vurdering på tidspunktet for eventuell endring.

Trenger du en god mal for arbeidskontrakten? Bruk Lexolve sin!

Om du ønsker å lage arbeidsavtaler som har all informasjonen som kreves for at den er gyldig også etter 1. juli, kan du bruke mal for arbeidsavtalen som du finner i Lexolve.

Du kan prøve den helt gratis om du oppretter bruker i Lexolve, samt sende den til digital signering og arkivere den trygt i ditt arkiv i Lexolve.

Hva sier de nye reglene i arbeidsmiljøloven om prøvetid?

Ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Det kommer også en ny bestemmelse om bruk av prøvetid hvis arbeidstaker skal fortsette i samme eller vesentlig likeartet stilling.

📖 Les mer om: Overtid: Lær deg reglene om overtid

Hva sier endringene i arbeidsmiljøloven om opplysningene som mangler i arbeidsavtalen?

Hvis det ikke står i arbeidsavtalen at et arbeidsforholdet er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn etter de nye endringene i arbeidsmiljøloven. Om det ikke er opplyst om stillingsomfanget, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn. Da er det arbeidsgiver som eventuelt må motbevise dette.

Lexolve gjør det enkelt for arbeidsgiver å holde tritt med stadig nye regle

Bruker du Lexolve sin arbeidsavtale kan du være trygg på at den er oppdatert etter gjeldende regler.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev så varsler vi deg når det skjer endringer og hvilke frister du som arbeidsgiver må forholde deg til fremover.

Hva betyr krav om annet betalt fravær må reguleres i arbeidsavtalen fra 1. juli 2024?

Annet betalt fravær enn feriefravær: “Fravær" omfatter alle former for fravær eller fri fra arbeidet utover ferie, herunder permisjon og sykefravær.

Det kan for eksempel være betalt fravær i forbindelse med begravelse, flyttedag etc.

Dekker arbeidsgiver full lønn ved sykdom skal det tas inn her. Folketrygden dekker kun lønn opp til 6G under sykdom, så hvis arbeidsgiver dekker full lønn er det et betalt fravær.

Ytelser dekket av andre (for eksempel folketrygden), skal ikke tas med.

📖 Les mer om: Årsverk: Beregn arbeidsdager og arbeidstimer i et årsverk

Hva betyr nye regler om at kompetanseutvikling må reguleres av arbeidsavtalen?

Kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr, må reguleres i arbeidsavtalen etter nye regler. Det kan for eksempel være kurs eller etterutdanning som tilbys av arbeidsgiver, eventuelt rett til fri med eller uten lønn et gitt antall dager i året for egen kompetanseheving.

Hva betyr endringene i arbeidsmiljøloven om ytelser til sosial trygghet?

Sosial trygghet dekket av arbeidsgiver må opplyses om i arbeidsavtalen etter endringene i arbeidsmiljøloven. Dette inkluderer ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse

"Sosial trygghet" omfatter blant annet ytelser i forbindelse med sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, yrkesskade og yrkessykdom, førtidspensjon, alderdom, uførhet, arbeidsledighet og til etterlatte.

Ytelsene må være "i regi av" arbeidsgiver, dvs at de omfatter både ordninger der arbeidsgiver selv administrerer ordningen og utbetaler ytelsen, og der dette skjer gjennom en tredjepart, forutsatt at ordningen er knyttet til arbeidsforholdet og finansiert (helt eller delvis) av arbeidsgiver.

Som et minimum skal lovpålagte pensjons og forsikringsordninger inkluderes.

Det er ikke nødvendig å beskrive alle detaljer og vilkår knyttet til ordningene, men arbeidsgiver er forpliktet til å opplyse om de forskjellige ytelsene og institusjonene som mottar innbetaling eller finansiering av ytelsene fra arbeidsgiver.

Prøv Lexolve gratis

Lexolve HR plattform

Utforsk hvorfor 2000+ selskaper allerede bruker Lexolve som sin digitale juridiske avdeling gjennom en uforpliktende prøveperiode hvor du får tilgang til alt innholdet i Lexolve basis:

 • Lag så mange avtaler du vil fra våre mest populære avtalemaler
 • Signer avtalene digitalt
 • Utforsk avtalearkivet som gir deg smarte innsikter
 • Spør oss eller bruk AI chatten om hjelp når du lurer på noe!
Få nyhetsbrevBe om å bli kontaktet