Arbeidsavtale i 2024: Slik oppfyller du de nye lovkravene

Arbeidsavtale i 2024: Slik oppfyller du alle lovkrav

En arbeidsavtale må oppfylle en rekke krav for å være gyldig, og fra 1. juli 20214 kommer det enda flere lovkrav som gjør at alle arbeidsgivere må oppdatere arbeidsavtalen de bruker. I denne artikkelen får du en komplett oversikt.

To personer som håndhilser

Innhold

 • Hvorfor er arbeidskontrakt så viktig?
 • Nye regler 1. juli 2024: Hva innebærer endringene for arbeidsavtalen?
 • Hva skal en arbeidskontrakt mal inneholde fra 1. juli 2024?
 • Når må arbeidsavtalen være inngått?
 • Hva er forskjellen på en standard arbeidsavtale og en god en?
 • Når kan du bruke konkurransklausul i arbeidsavtalen?
 • Når kan du bruke selvstendig stilling i arbeidsavtalen?
 • Hva må arbeidsavtalen inneholde rundt varighet og bruk av prøvetid?
 • Hva skal legges til grunn om opplysningene i arbeidsavtalen mangler?
 • Hva betyr annet betalt fravær enn feriefravær som må reguleres i arbeidsavtalen?
 • Hva inngår i kompetanseutvikling som må reguleres av arbeidsavtalen?
 • Hva betyr ytelser til sosialtrygghet som må inngå i arbeidsavtalen?
 • Hva trenger ikke reguleres i arbeidsavtalen?

Kort forklart

I Norge er du som arbeidsgiver pålagt å ha en gyldig arbeidsavtale med dine ansatte. Du må alltid ha en oppdatert avtale som oppfyller lovens krav for å oppfylle dine plikter som arbeidsgiver. Nå er det vedtatt en rekke nye lovendringer som gjør at alle vil måtte oppdatere arbeidsavtalen sin fra 1. juli 2024 for å ha en gyldig avtale.

Hvorfor er arbeidskontrakt så viktig?

Alle ansatte i Norge skal ha en skriftlig arbeidsavtale, som er med på å gi dem beskyttelsen som arbeidsmiljøloven setter opp for arbeidstakere. Loven stiller både krav til innholdet i en arbeidsavtale, når avtalen må være på plass og når den må oppdateres.

Arbeidstilsynet fører tilsyn av at alle bedrifter oppfyller arbeidsmiljøloven, og en av tingen de alltid sjekker - er om alle ansatte har en skriftlig arbeidsavtale og

Nye regler 1. juli 2024: Hva innebærer endringene for arbeidsavtalen?

Fra 1. juli 2024 MÅ alle nye arbeidsavtaler som inngås være oppdatert etter de nye reglene, og alle ansatte kan kreve å få avtalen sin oppdatert.

Den største endringen etter 1. juli 2024 er at det bli krav til at mange flere opplysninger enn tidligere skal tas inn i avtalen.

Som arbeidsgiver blir du nå pålagt å informere om blant annet rett til kompetanseutvikling, annet betalt fravær enn ferie, ytelser ved svangerskap og fødsel, sosiale goder som forsikring og pensjon og liknende goder.

Arbeidsavtalen skal også inneholde informasjon om partenes identitet, arbeidssted, arbeidstid, ferier og goder. I tillegg til en detaljert liste over informasjon som må fremgå av avtalen, sier loven at “opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet” skal inntas i avtalen. Det vil for eksempel kunne være forhold som partene har forhandlet om eller diskutert i forbindelse med ansettelsen.

Fra 1. juli 2024 skal arbeidskontrakten inneholde mer informasjon enn det som kreves i dag, for å sikre ansatte bedre informasjon.

Merk at med de nye reglene blir arbeidsgiver pålagt å opplyse mer detaljert om en del av de punktene det tidligere var vanlig å kun vise til som retningslinjer.

I lovforslaget ble det sagt at endringen ikke er ment å være en endring av arbeidsgivers styringsrett, men det å detaljregulere disse punktene i arbeidsavtalen vil nok medføre større usikkerhet rundt hva som faktisk kan endres ensidig av arbeidsgiver og hva som er individuelt avtalt.

Hva skal en arbeidskontrakt mal inneholde fra 1. juli 2024?

Bruk gratis mal for arbeidskontrakt i Lexolve

Å lage arbeidsavtale og få den digitalt signert kan du gjøre gratis i Lexolve ved å starte en prøveperiode på Lexolve Basis.

I et digitalt avtalesystem som Lexolve kan vi også gjøre noe mer: Vi bruker AI til å identifisere og varsle om du har bestemmelser som ikke står seg når de nye lovendringene trer i kraft.

Arbeidssted: Står arbeidstakeren fritt til å bestemme arbeidssted skal det fremgå av arbeidsavtalen.

Husk: Du må ha en egen avtale om hjemmekontor dersom den ansatte jobber hjemmefra på fast basis.

Feriepenger: Rett feriepenger, reglene for fastsettelse av ferietidspunktet og eventuell rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver skal stå i avtalen.

Tips: Henvis til ferieloven i arbeidsavtalen.

Annet betalt fravær: Eventuell rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver skal stå i avtalen.

Tips: Ønsker du å ha mulighet til å endre hvilke fravær som er et betalt, så legg til en setning om at arbeidsgiver kan endre og legg gjerne informasjonen i et vedlegg til arbeidsavtalen.

Oppsigelse: Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister og fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet må nå tas inn i avtalen.

Tips: Henvis til arbeidsmiljøloven kapittel 15.

Prøvetid: Ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet, og det må fremgå av arbeidskontrakten.

Lønn og andre godtgjørelser: De ulike delene av lønnen, eventuelle tillegg og eventuell annen godtgjørelse skal angis særskilt i arbeidsavtalen.

Tips: Ønsker du å ha mulighet til å endre dette, så legg til en setning om at arbeidsgiver kan endre og legg gjerne informasjonen i et vedlegg til arbeidsavtalen.

Arbeidstid: Dersom arbeidet skal utføres periodevis eller den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen opplyse om dette. I tillegg skal den fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

To byggningsarbeidere som drikker kaffe

Ordninger for vaktendringer og for arbeid utover avtalt arbeidstid, inkludert betaling for slikt arbeid, må nå spesifiseres i arbeidsavtalen.

Tips: Lag arbeidsplaner som sendes til de ansatte senest 14 dager før arbeidsperioden begynner.

Utleie: Skal arbeidstaker leies ut og arbeidsgiver er et bemanningsforetak, skal arbeidsavtalen inneholde informasjon om innleiers identitet.

Sosial trygghet: Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet (herunder pensjon og forsikring), samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse, skal stå i arbeidsavtalen.

Tips: Ønsker du å ha mulighet til å endre, så legg til en setning om at arbeidsgiver kan endre og legg gjerne informasjonen i et vedlegg til arbeidsavtalen.

Kompetanseutvikling: Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr, skal stå i arbeidsavtalen.

Tips: Ønsker du å ha mulighet til å endre, så legg til en setning om at arbeidsgiver kan endre og legg gjerne informasjonen i et vedlegg til arbeidsavtalen.

Obs! Setningen om at arbeidsgiver kan endre på ordningen som er beskrevet, gir dessverre ikke alltid automatisk rett på endring. Det vil på klassisk jussisk vis - avhenge av en konkret vurdering på tidspunktet for eventuell endring.

Trenger du en god mal for arbeidskontrakten? Bruk Lexolve sin!

Om du ønsker å lage arbeidsavtaler som har all informasjonen som kreves for at den er gyldig også etter 1. juli, kan du bruke mal for arbeidsavtalen som du finner i Lexolve.

Du kan prøve den helt gratis om du oppretter bruker i Lexolve, samt sende den til digital signering og arkivere den trygt i ditt arkiv i Lexolve.

Når må arbeidsavtalen være inngått?

En skriftlig arbeidsavtale skal etter 1. juli 2024 foreligge senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. Skjer det endringer må arbeidskontrakten endres samme dag som en endring får virkning. Før 1. juli 2024 har du 30 dager på deg til å inngå arbeidsavtalen.

Hva er forskjellen på en standard arbeidsavtale og en god en?

En god arbeidsavtale er en avtale som i tillegg til å oppfylle lovens krav, er tilpasset det aktuelle arbeidsforholdet og virksomheten. Du må vurdere ut fra stillingen og arbeidsforholdet for øvrig hva som bør stå i avtalen. Er det en avtale for daglig leder, så er det en rekke klausuler som bør avvike fra en avtale for en salgsmedarbeider.

Typiske klausuler som bør vurderes ut fra stilling og virksomhet er:

 • Konkurranseklausuler,
 • Rekrutteringsklausuler
 • Klausuler om rettighetene til immaterielle eiendeler som utvikles i forbindelse med arbeidsforholdet.

Når kan du bruke konkurransklausul i arbeidsavtalen?

Ta konkurranseklausul som et eksempel. Det er en klausul som finnes i mange arbeidsavtaler, men som sjeldent blir praktisert.

For at en konkurranseklausul skal kunne benyttes må det være nødvendig for virksomheten å beskytte mot konkurranse.

I tillegg må du som arbeidsgiver betale den ansatte en kompensasjon dersom konkurranseklausulen skal kunne gjøres gjeldende. Den er derfor mest aktuell for lederstillinger og der hvor virksomheten er i en særlig utsatt situasjon for konkurranse.

Når kan du bruke selvstendig stilling i arbeidsavtalen?

Selvstendig stilling er en annen klausul som blir brukt flittig og dessverre også mer enn hva som er “lovlig”.

Defineres en stilling som en selvstendig stilling, kan den ansatte unntas reglene om overtidsbetaling og det er derfor fristende å definere en stilling som selvstendig.

For at en stilling skal være selvstendig må den i praksis utøves som en selvstendig stilling, noe som dessverre ikke er tilfelle for mange av de stillingene som har dette i arbeidsavtalen.

Det er derfor viktig å tenke nøye gjennom hvilke klausuler du faktisk trenger og hva som er viktig ut fra virksomheten og den stillingen arbeidsavtalen skal regulere.

Hva må arbeidsavtalen inneholde rundt varighet og bruk av prøvetid?

Ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Det kommer også en ny bestemmelse om bruk av prøvetid hvis arbeidstaker skal fortsette i samme eller vesentlig likeartet stilling.

Hva skal legges til grunn om opplysningene i arbeidsavtalen mangler?

Hvis det ikke står i avtalen at et arbeidsforholdet er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn. Om det ikke er opplyst om stillingsomfanget, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn. Da er det arbeidsgiver som eventuelt må motbevise dette.

Lexolve gjør det enkelt for arbeidsgiver å holde tritt med stadig nye regle

Bruker du Lexolve sin arbeidsavtale kan du være trygg på at den er oppdatert etter gjeldende regler.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev så varsler vi deg når det skjer endringer og hvilke frister du som arbeidsgiver må forholde deg til fremover.

Hva betyr annet betalt fravær enn feriefravær som må reguleres i arbeidsavtalen?

Annet betalt fravær enn feriefravær: “Fravær" omfatter alle former for fravær eller fri fra arbeidet utover ferie, herunder permisjon og sykefravær.

Det kan for eksempel være betalt fravær i forbindelse med begravelse, flyttedag etc.

Dekker arbeidsgiver full lønn ved sykdom skal det tas inn her. Folketrygden dekker kun lønn opp til 6G under sykdom, så hvis arbeidsgiver dekker full lønn er det et betalt fravær.

Ytelser dekket av andre (for eksempel folketrygden), skal ikke tas med.

Hva inngår i kompetanseutvikling som må reguleres av arbeidsavtalen?

Kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr: Det kan for eksempel være kurs eller etterutdanning som tilbys av arbeidsgiver, eventuelt rett til fri med eller uten lønn et gitt antall dager i året for egen kompetanseheving.

Hva betyr ytelser til sosialtrygghet som må inngå i arbeidsavtalen?

Sosial trygghet dekket av arbeidsgiver: Inkluderer ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse

"Sosial trygghet" omfatter blant annet ytelser i forbindelse med sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, yrkesskade og yrkessykdom, førtidspensjon, alderdom, uførhet, arbeidsledighet og til etterlatte.

Ytelsene må være "i regi av" arbeidsgiver, dvs at de omfatter både ordninger der arbeidsgiver selv administrerer ordningen og utbetaler ytelsen, og der dette skjer gjennom en tredjepart, forutsatt at ordningen er knyttet til arbeidsforholdet og finansiert (helt eller delvis) av arbeidsgiver.

Som et minimum skal lovpålagte pensjons og forsikringsordninger inkluderes.

Det er ikke nødvendig å beskrive alle detaljer og vilkår knyttet til ordningene, men arbeidsgiver er forpliktet til å opplyse om de forskjellige ytelsene og institusjonene som mottar innbetaling eller finansiering av ytelsene fra arbeidsgiver.

Hva trenger ikke reguleres i arbeidsavtalen?

Du som arbeidsgiver bør vurdere om du ønsker å forplikte deg til i arbeidsavtalen og hva som bør ligge under arbeidsgivers styringsrett

Underveis i en ansettelsesprosess er goder til den ansatte ofte noe det forhandles om. Og her bør du tenke deg nøye om hva du lover.

Har du lovet den ansatte en gitt bonus, eller en pensjonsordning som er bedre enn lovens minimum, skal godene inntas i arbeidsavtalen.

Da har du inngått en individuell avtale med den ansatte og forpliktet deg til å levere disse godene.

Et annet alternativ er å si at den ansatte skal få bonus og pensjon i henhold til arbeidsgivers til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Bruker du også denne formuleringen i arbeidsavtalen, stiller du som arbeidsgiver friere til å fastsette hva som skal følge av retningslinjene og til å endre disse.

Hvordan kan Lexolve hjelpe deg bygge selskap?

Lexolve er som å ha en digital juridisk avdeling, hvor du som bygger selskap kan løse store og små juridiske oppgaver på minutter.

Med våre moduler for HR & Arbeidsliv, Styre & Aksjonær og Kjøp & Salg er du dekket for det meste juridiske når det kommer til personalhåndtering, styrearbeid og kommersielle kontrakter. . Du får:

 • Oppdaterte avtalemaler
 • Effektiv avtaleinngåelse
 • Digital signering
 • AI-drevet avtalearkiv med smarte innsikter
 • Tilgang til å spørre jurist når du lurer på noe.

Du kan prøve Lexolve Basis gratis i 30 dager. Helt uforpliktende.