Oppsigelse: Drøftingsmøte

by 
Benedicte Westbye


Vi vet at mange står overfor tøffe valg om å nedbemanne i tiden fremover. Desto viktigere er det å forsikre seg om at nedbemanningen er lovlig og følger en formelt riktig prosess for å ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter.

En nedbemanningsprosess som skyldes virksomhetens forhold er i det store og hele en interesseavveining mellom arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Bedriftens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker må veies mot hverandre. Et drøftelsesmøte skal sikre arbeidstakers rettigheter. 

Plikt og rett

Arbeidsgiver har plikt til å ha drøftelsesmøte, og arbeidstaker har rett på et drøftelsesmøte med mindre vedkommende eksplisitt uttrykker at den ikke ønsker det. Dette følger av arbeidsmiljøloven §15-1.

Hva skjer i et drøftelsesmøte? 

Arbeidsgiver skal i møtet informere om den generelle oppsigelsesgrunn og grunn for utvelgelsen mellom ansatte. Arbeidstaker har rett til å ha med seg en tillitsvalgt så det må gis beskjed på forhånd i god tid fra arbeidsgiver at dette er et drøftelsesmøte etter arbeidsmiljølovens regler. Det gjør at arbeidstaker har tid til å avtale med tillitsvalgt eller annen tillitsperson dersom vedkommende ønsker å ha en med seg til møtet. 

Møtets formål

Formålet med et individuelt drøftingsmøte er at arbeidstaker skal kunne gi arbeidsgiver opplysninger som kanskje ikke tidligere var kjent og som kan ha innvirkningen på den endelige avgjørelse om nedbemanning.  Dette kan for eksempel være opplysninger angående omsorgssituasjon, sykdom i nær familie eller lignende. 

Individuelle forhold kan ha stor betydning i forhold til utvelgelsen av de arbeidstakere som skal nedbemannes. Alder, lang tjenestetid og arbeidstakerens økonomiske situasjon er viktige momenter i vurderingen. 

Eksempel på agenda for drøftingsmøte:

1. Arbeidsgivers orientering om bakgrunnen for vurderingen om nedbemanning. Hvordan er utvelgelsen gjort og hvilken saklig grunn foreligger for nedbemanningen?

2.Arbeidstakers syn: hvilke opplysninger har arbeidstaker å komme med som er ukjente for arbeidstaker.

3. Oppsummering: hva var det enighet om, hva var det uenighet om?

Dokumentasjon

Drøftingsmøtet er obligatorisk før en nedbemanning kan settes i verk. Som arbeidsgiver må du dokumentere dette møtet. Når protokollen er skrevet, bør du som arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker leser gjennom og skriver under protokollen fra møtet.

Vi har maler som kan brukes til dette på Lexolve. Du kan enkelt logge inn bruke vår mal for protokoll fra drøftingsmøtet.

Vær oppmerksom på at dersom drøftingsmøtet ikke har skjedd og/eller dokumentasjon mangler, kan nedbemanningen tilsidesettes som ugyldig.


Continue reading