Standardkontrakter og ulike typer kontrakter | Lexolve

Standardkontrakter og ulike typer kontrakter

Selv om det er mange ulike måter å regulere en kontrakt på, finnes det endel standardkontrakter og endel standarder for hvordan enkelte kontrakter typisk er utformet.

Heidi Daaland / SIST OPPDATERT 16. august 2023

På denne siden kan du lære litt om standardkontrakter og lignende kontrakter mellom næringsdrivende.

Standardkontrakter

En standardkontrakt er en ferdig utfylt kontrakt som brukes som utgangspunkt for en spesifikk kontraktstype. Det finnes mange ulike standardkontrakter som kan benyttes som utgangspunkt ved utarbeidelse av avtaler mellom næringsdrivende.

Det som er viktig ved bruk av standardkontrakter er å sette seg inn i hva de faktisk regulerer og forsøke å forstå hvordan klausulene i praksis vil gjøre seg gjeldende på ditt avtaleforhold. Standardkontrakter er normalt sett nokså generelt utformet for at det skal passe til en rekke ulike typeforhold. At de er generelt utformet gjør at man mister noe av den nødvendige skreddersømmen til det aktuelle avtaleforholdet. Det er det viktig å være obs på!

Eksempler på standardkontrakter er statens standardavtaler. Avtalene er grundig utarbeidet, oppdateres jevnlig og anses dermed som gode avtaler. Avtalene er likevel ganske komplekse og har en omfattende struktur med selve oppdragsbeskrivelsen som vedlegg og de mer juridiske vilkårene i selve avtalen.

I tillegg til statens standardavtaler er det en del ulike standardavtaler innenfor ulike bransjer, eksempelvis meglerstandarden for leie av næringseiendom. Slike bransjestandarder er også ofte godt gjennomarbeidet og balanserte. De er normalt sett også akseptert i bransjen av avtalepartene på begge sider av avtalen og man unngår derfor ofte forhandlinger ved å benytte en bransjestandard. For mange av standardavtalene er det et vilkår at man er medlem i en bransjeforening/organisasjon for å kunne få tilgang til siste versjon av standarden.

Eksempel på typiske avtaler mellom næringsdrivende

Nedenfor følger noen eksempler på ulike typer avtaler som ofte inngås mellom næringsdrivende.

Intensjonsavtale: en intensjonsavtale er en avtale som ofte inngås i forbindelse med en planlagt transaksjon. Det kan være alt fra kjøp av et enkelt produkt eller en tjeneste til intensjon om et samarbeid. Felles for intensjonsavtaler er at det er en “foreløpig” avtale hvor målet er at partene skal inngå en endelig avtale om den aktuelle transaksjonen/samarbeidet. Formålet med en intensjonsavtale er at den i utgangspunktet ikke skal binde partene vedrørende den aktuelle transaksjonen, men at den skal være bindende på andre områder, som for eksempel konfidensialitet.

Lisensavtaler: En lisensavtale er en avtale som gir en part (lisenstakeren) rett til å benytte et produkt eller lignende som den andre part (lisensgiveren) har rettighetene til eller disponerer. Lisensavtalen inneholder vilkårene for lisenstakerens rett til å benytte rettigheten/ produktet etc.

Forhandleravtale: En forhandleravtale er en avtale om salg av produkter/varer til sluttkunder. Det er en avtale som normalt inngås mellom en produsent, en grossist eller en importør og en forhandler, hvor forhandleren gis rett til å selge produsenten/grossisten/importørens varer til en sluttkunde.

Agenturavtale: En agenturavtale er en avtale om rettigheter til å selge et produkt eller en tjeneste.

Franchiseavtale: En franchiseavtale er en avtale om rettighetene til en forretningsmodell.

NDA: En NDA (fortrolighetsavtale) regulerer hemmelighold av informasjon som en part får tilgang til. Det er normalt for næringsdrivende å utarbeide en NDA når man skal dele informasjon som ledd i samarbeid, potensielle transaksjoner etc.

Aksjonæravtale: En aksjonæravtale er en avtale som inngås mellom eierne i et aksjeselskap og som regulerer eierforholdet og aksjonærenes forhold til selskapet. Les gjerne mer om aksjonæravtaler og de ulike formene for aksjonærforhold her.

Arbeidsavtale: En arbeidsavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker og skal inneholde vesentlige bestemmelser i arbeidsforholdet. I tillegg er det noen lovpålagte krav i Arbeidsmiljøloven om hva en arbeidsavtale må inneholde.

Skulle du gjerne hatt litt hjelp?

Lurer du på noe angående en kontrakt du skal sette opp? Enten du skal inngå avtale med en kunde, en leverandør eller en arbeidstaker så har vi i Lexolve løsningen for deg.